Kasvatustieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on maamme johtava, kansainvälisesti arvostettu ja erinomaisesti menestynyt kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja koulutusyksikkö.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tutkitaan inhimillistä kasvua, kehitystä, opettamista ja oppimista erilaisissa konteksteissa. Tutkimuksemme tähtää kulttuuristen ja sosiaalisten mahdollisuuksien toteutumiseen /pyrkii toteuttamaan kulttuurisia ja sosiaalisia mahdollisuuksia yksilön ja ihmiskunnan hyväksi muuttuvassa maailmassa. 

Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa voi kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen sekä tieteellisiin jatko-opintoihin.   

Opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia yhdistää kiinnostus inhimilliseen kasvuun, kehitykseen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tiedekunta tunnetaan innovatiivisista opetuskokeiluista ja uudenlaisten opetustapojen kehittämisestä. Opetus perustuu uusimpaan kansainväliseen ja korkeatasoiseen tutkimukseen. 

Kasvatustieteellinen tiedekunta jakautuu organisatorisesti kahteen osastoon: Kasvatustieteiden osasto ja Harjoittelukoulut. Osaston alaisuudessa toimii yksiköitä, verkostoja, tutkimusyhteisöjä ja tutkimusryhmiä.

Tiedekunta lukuina
Tiedekunnan johto, osastot, yksiköt ja yhteisöt

Tiedekuntaa johtaa ja ohjaa tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat, jollei niistä laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä. Dekaanin valitsemat varadekaanit tukevat dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja yhteistyön edistämisessä tiedekunnassa.

Dekaani Johanna Mäkelä

Professori Johanna Mäkelä on kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani. Hän vastaa dekaanin yleisten tehtävien ohella kaksikielisyydestä, varainhankinnasta ja tila-asioista.

Sähköposti: johanna.m.makela@helsinki.fi

Varadekaani Anu Laine

Dosentti, yliopistonlehtori Anu Laine vastaa perustutkinto-opetuksesta, jatkuvasta oppimisesta ja tiedekasvatuksesta.

Sähköposti: anu.laine@helsinki.fi

Varadekaani Auli Toom

Professori Auli Toom vastaa tutkimuksesta, tohtorikoulutuksesta ja tutkimusinfrastruktuureista.

Sähköposti: auli.toom@helsinki.fi

Varadekaani Markku Jahnukainen

Professori Markku Jahnukainen vastaa yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, erityisesti yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta, alumnitoiminnasta, sidosryhmistä ja kumppanuuksista sekä innovaatio- ja yritysyhteistyöasioista.

Sähköposti: markku.jahnukainen@helsinki.fi

Varadekaani Arto Kallioniemi

Professori Arto Kallioniemi vastaa kansainvälisistä asioista ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta (osin), sekä yhteistyössä dekaanin kanssa tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja inklusiivisuusasioista sekä kestävyys- ja vastuullisuusasioista.

Sähköposti: arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii tiedekuntaneuvoston valitsema dekaani. Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on dekaanin lisäksi 18 jäsentä ja varajäsentä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta (1.1.2022–31.12.2025), kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Tiedekuntaneuvoston tehtäviin kuuluu mm. vastata tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, käsitellä tiedekunnan tavoiteohjelma sekä siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja tiedekunnan talousarvio, päättää tiedekunnan tutkintoihin liittyvistä pysyväismääräyksistä, hyväksyä tutkintovaatimukset ja päättää opiskelijoiden valinnan perusteista. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy myös kaikki opinnäytteet.

Kas­va­tus­tie­tei­den osas­ton toiminta koostuu yliopiston perustehtävien mukaisesti tutkimuksesta, opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta. 

Osaston johtaja on professori Minna Autio.

Osasto toimii Kruununhaan Siltavuorenpenkereellä.

Tiedekunnan toinen osasto on harjoittelukoulut, jonka muodostavat:

  • Helsingin normaalilyseo ja
  • Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Harjoittelukoulujen johtajana toimii vastaava rehtori, dosentti Tapio Lahtero.

Yliopistopedagogiikan keskus

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskus HYPE kouluttaa opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Yksikkö tuottaa ja tukee alan tutkimusta Helsingin yliopistossa ja tekee tutkimusyhteistyötä sekä Suomessa että ulkomailla yliopistopedagogiikkaa tutkivien ja opettavien yliopistojen kesken. 

HYPEn johtaja on professori Auli Toom.

Koulutuksen arviointikeskus

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on tutkimusyksikkö, joka tarjoaa opetuksen ja koulutuksen laatua selvittäviä tutkimus- ja kehittämispalveluja päätöksenteon ja kehittämistoiminnan pohjaksi ja tueksi muun muassa kouluille ja oppilaitoksille, kunnille, yhdistyksille, Opetushallitukselle sekä ministeriöihin. 

HEAn johtaja on professori Risto Hotulainen.

Verkostot ja tutkimusyhteisöt

Kasvatustieteellinen tiedekunta koordinoi CICERO Learning -verkostoa, joka on tutkijoiden ja tutkimusryhmien muodostama Pohjoismainen yhteistyöverkosto.

Tiedekunta koordinoi kansallista Innokas-verkostoa, joka tukee ja aktivoi kouluja järjestämään 2000-luvun taitojen oppimista tukevaa toimintaa ja osallistumaan opetuksen kehittämiseen.

Tiedekunnan tutkijat ja tutkimusryhmät muodostavat yhdeksän tutkimusyhteisöä.