Hallitus ja yliopistokollegio

Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.
Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­li­tus

Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Hallitus

 • päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös
 • vastaa yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille
 • huolehtii kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä
 • hyväksyy yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • hyväksyy opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
 • valitsee rehtorin tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 • hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 • tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 • päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta vastaa rehtori.

Hel­sin­gin yli­opis­ton hal­li­tus 2022–2025

Hallituksen puheenjohtaja
Niklas Bruun

Hallituksen varapuheenjohtaja
Ilona Herlin

Professorit
Markku Kulmala
Henrik Meinander
Risto Renkonen

Tutkijat, opettajat, muu henkilöstö
Marja Mikkola, muun opetus- ja tutkimushenkilöstön edustaja
Timo Valtonen, muun henkilöstön edustaja

Opiskelijat (toimikausi 2024–2025)
Paula Karhunen
Aku Houttu

Yliopiston ulkopuoliset jäsenet
Sanni Lehtinen
Ilona Riipinen
Mari Pantsar
Niklas Bruun
Ilona Herlin

Katso myös

Hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteys­tiedot

Hallituksen sihteeri
Minna Frimodig
puh. 02941 22799
hy-hallitus@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Yli­opis­to­kol­le­gio

Yliopistokollegion tehtävänä on:

 • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta
 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen
 • vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi
 • vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella
 • valita yliopiston tilintarkastajat
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille
 • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan
 • valita kansleri
 • kokoontua vähintään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan merkittävistä koko yliopistoa koskevista asioista.

Hel­sin­gin yli­opis­ton yli­opis­to­kol­le­gio 2022-2026

Helsingin yliopiston yliopistokollegiossa on 48 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet: professoreilla 16 jäsentä ja varajäsentä, yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstöllä sekä muulla henkilöstöllä 16 jäsentä ja varajäsentä ja opiskelijoilla 16 jäsentä ja varajäsentä.

Helsingin yliopiston yliopistokollegion toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2026. Ylioppilaskunta valitsee opiskelijajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi.

Yliopistokollegion puheenjohtajana toimii professori Juha Raitio ja varapuheenjohtajina opiskelija Taavi Heikkilä ja vanhempi yliopistonlehtori Riikka Kuusisto.

Yliopistokollegion jäsenten valinnasta määrätään vaalijohtosäännössä.

Kollegion esityslistat ja pöytäkirjat

Yhteys­tiedot

Yliopistokollegion sihteeri
Juha Hurme
Puh. 02941 22021
juha.hurme@helsinki.fi
PL 3
00014 Helsingin yliopisto

Kan­sain­vä­li­nen neu­vot­te­lu­kun­ta

Yliopistolla on hallituksen asettama kansainvälinen strateginen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa. (Helsingin yliopiston johtosääntö, 12 §).

Helsingin yliopiston hallitus on vahvistanut kansainvälisen neuvottelukunnan (International Advisory Board) kokoonpanoksi seuraavan:

 • Milena Žic Fuchs, professori, Zagrebin yliopisto, ERC:n tieteellisen neuvoston jäsen, Kroatia.
 • Verena Blechinger-Talcott, vararehtori, Freie Universität Berlin, Saksa.
 • Jean-Pierre Bourguignon, Institut des Hautes Études Scientifiques, aiempi ERC:n puheenjohtaja, Ranska.
 • Marilyn Cochran-Smith, Cawthorne Professor of Teacher Education, Boston College, USA.
 • Lise Korsten, President, the African Academy of Sciences, University of Pretoria, Etelä-Afrikka
 • Peter Gruss, President/CEO, Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japani.
 • Kohei Itoh, rehtori, Keio yliopisto, Japani
 • Peter Riedler, rehtori, Grazin yliopisto, Itävalta.
 • Eva Åkesson, professori, Lundin yliopisto, aiempi Uppsalan yliopiston rehtori, Ruotsi.

Kansainvälistä neuvottelukuntaa koskevat yhteydenotot: suunnittelupäällikkö Markus Kajanto.