Parallellpublicering

Parallellpublicering (grön open access) är ett sätt att publicera open access och ta samhälleligt ansvar för spridningen av forskningsbaserad kunskap. Genom open access-publicering främjar du en global, jämlik och fri tillgång till forskningsbaserad kunskap för alla. Vid Helsingfors universitet lagras publikationerna i det digitala arkivet Helda.
Parallellpublicering

Allt fler finansiärer såsom Finlands Akademi kräver att de projekt som de finansierar finansierar publicerar open access. Redan i publiceringsplanen ska man oftast ta upp att man använder öppna publiceringskanaler.

Ibland är parallellpublicering i organisationens publikationsarkiv det enda och enklaste sättet att publicera open access. Det är också alltid ett gratis alternativ för forskare. Vid Helsingfors universitet lagras publikationerna i det digitala arkivet Helda via forskningsdatabasen. Forskare har också tillgång till en parallellpubliceringstjänst [på engelska eller finska]

Open access-publikationer får flera referenser och är tillgängliga för alla vilket leder till att dina forskningsresultat når fler och kan möjligtvis väcka mer diskussion i vetenskapssamhället och samhället i stort. Enligt flera studier ökar forskarens synlighet och genomslagskraft genom open access-publicering.

Publikationen ska antingen

 •  publiceras i en helt öppen publiceringskanal eller
 • parallellpubliceras som kopia i organisationens eller institutionens repositorium. 

Parallellpublicering (grön open access) betyder att en kopia av en publikation publiceras open access i ett repositorium, vanligen i institutionens eller organisationens digitala publikationsarkiv. 

De flesta förlag tillåter att det sista manuskriptet som har skickats till förlaget (Final Draft, post print, AAM) publiceras i organisationens publikationsarkiv. 

Kontrollera alltid villkoren i SherpaRomeo eller hos förlaget. Vid behov sköter biblioteket publiceringen och kontrollerar villkoren för dig. Skicka filen till vår e-postadress och/eller kontakta oss: openaccess-info@helsinki.fi.

I enlighet med principerna för open access-publicering vid universitetet: 

 • parallellpubliceras de artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, seriepublikationer, samlingsverk eller konferenspublikationer i Helda.
 • gäller den öppna publiceringspraxisen i mån av möjlighet även monografier. 
 • gäller den öppna publiceringen också nätpublikationer som redan har publicerats öppet eftersom man på så sätt kan säkerställa
 1. Du uppfyller finansiärernas krav på öppenhet. Parallellpublicering är ett sätt att genomföra open access-publicering och uppfylla finansiärernas krav på öppenhet. En del finansiärer kräver att man publicerar publikationen i organisationens öppna arkiv. Dessutom är det kostnadsfritt för forskaren.
 2. Du visar ditt engagemang för open access-publicering. Att forskningsresultaten publiceras open access kan vara en förutsättning för att finansiering beviljas. Det måste ofta komma fram redan i den publiceringsplan som ingår i forskningsplanen att man använder öppna publiceringskanaler.
 3. Du garanterar permanent tillgång till dina publikationer. Ett verk som publiceras i universitetets digitala publikationsarkiv finns publicerat också efter en lång tid och det får en permanent webbadress och ett identifieringsnummer.
 4. Dina forskningsresultat har genomslag. Open access-publikationer får flera referenser och de är tillgängliga för alla, vilket bidrar till en större spridning av dina forskningsresultat.
  Flera undersökningar visar att forskarens synlighet och genomslagskraft ökar genom open access-publicering. 
 5. Dina publikationer syns som en del av universitetssamfundet. Universitetets publikationsarkiv och forskningsportal är också skyltfönster för universitetets publikations- och forskningsverksamhet och där söker man till exempel publikationsuppgifter om personer, projekt och forskningsgrupper. 
 6. Öppenhet lönar sig. En del av universitetets finansiering kommer från publikationsproduktionen. Universitetet får en del av den finansiering som gäller publikationer på grundval av open access-publikationer och parallellpublicering är ett sätt att göra även de artiklar tillgängliga som publiceras i prenumerationsbaserade tidskrifter. 
 7. Det är ansvarsfullt att publicera open access. Open access-publicering är samhälleligt ansvarstagande för spridning av forskningsbaserad kunskap. Genom open access-publicering främjar du också en global, jämlik och öppen tillgång till forskningsbaserad kunskap för alla. 

De flesta förlag tillåter att det sista referentgranskade manuskriptet (Final Draft, AAM) som du har skickat till förlaget publiceras i ett publikationsarkiv. Villkoren varierar, och de måste alltid kontrolleras i SherpaRomeo eller hos förlaget. Mer information om de olika versionerna av publikationer finns i guiden för open access-publicering (på finska och på engelska).

Du kan skicka din publikation till biblioteket för parallellpublicering. I detta fall tar biblioteket reda på vilken version som är den rätta att publicera. Skicka din fil till adressen eller fråga oss mer: openaccess@helsinki.fi

Referenser samlas enligt normal hänvisningspraxis beroende på om hänvisningen görs till den parallellpublicerade versionen eller till den ursprungliga versionen som har publicerats av förlaget. Många förlag önskar att man hänvisar till den ursprungliga publikationen och förlag har ofta instruktioner för detta.

Sam­las re­fe­ren­ser både till den egent­li­ga och den pa­ral­lell­pub­li­ce­ra­de pub­li­ka­tio­nen?

Citaträtten som appliceras på verket förutsätter att man hänvisar till det ursprungliga verket och dess författare. I den akademiska världen är det också gällande praxis att man hänvisar till den ursprungliga publikationen. Publikationsuppgifterna i en parallellpublikation kan vara bristfälliga, till exempel kan sidnumrering eller bilder saknas.

Allt fler informationssökare hittar också den ursprungliga källan med hjälp av parallellpublikationer som är tillgängliga och lätta att hitta på nätet.

En tidsperiod som bestäms av förlaget och som räknas från publiceringen av det ursprungliga verket. Under denna tidsperiod kan man inte parallellpublicera verket. Publikationen kan dock redan lagras i publikationsarkivet i sluten form så att den öppnas efter att embargotiden har löpt ut.

Samtidigt som du sparar din publikations uppgifter i forskningsportalen lönar det sig att parallellpublicera, dvs. ladda upp en fulltextversion av din publikation i samband med publikationsuppgifterna.  Logga in i forskningsportalen med universitetets användarnamn här: https://tuhat.helsinki.fi/

Du hittar instruktioner i guiden för open access-publicering (på finska och på engelska).

Man vill att open access-publikationer som har skapats vid universitetet har en permanent lagringsplats och webbadress där de kan hittas.

Forskningsportalen Tuhat är samtidigt ett skyltfönster för universitetets publikationsverksamhet. Universitetet behöver regelbundet den här informationen t.ex. i sina egna rapporter och rapporter till UKM. Information om öppenhet överförs också till nationella och internationella system som producerar forskningsbaserad kunskap.

Artiklar som publiceras i open access-tidskrifter parallellpubliceras i Helsingfors universitets publikationsarkiv eftersom man på så sätt kan garantera att publikationen finns långvarigt publicerad och tillgänglig till exempel ifall att man av någon anledning slutar ge ut tidskriften. Dessutom krävs det öppen tillgång till publikationer i ett publikationsarkiv om forskningsprojektet har fått ERC-finansiering av EU, även om den ursprungliga publiceringskanalen skulle vara öppen. 

Open access-publikationer hämtas från publikationsarkivet till nationella och internationella portaler. Parallellpublicering gör det också möjligt att utvinna data: texter som behandlar ett visst ämne kan sökas i stora textmängder, till exempel i databasen OpenAIRE som är gemensam för EU-länderna.

Forskningsportalen är också ett skyltfönster för hela universitetets publikationsverksamhet.

Man ska kontrollera direkt hos förlaget vilka licensuppgifter utgivaren kräver. Det finns inte nödvändigtvis information om licenser (t.ex. CC-licens) på förlagets webbplats. Publikationers licenser kan också variera beroende på verk, exemplar, tidskrift och artikel.

Du behöver inte parallellpublicera dina publikationer i universitetets publikationsarkiv själv. Biblioteket överför de flesta dokumenten direkt från olika databaser.

Alla publikationer kan ändå inte överföras från nätet eller databaser, och då behövs det godkända manuskriptet från författaren. Även i detta fall behöver du inte publicera filen själv, utan du har tillgång till bibliotekets parallellpubliceringstjänst.

Du kan skicka det sista referentgranskade manuskriptet som du har skickat till förlaget till biblioteket för parallellpublicering via adressen openaccess@helsinki.fi.

På biblioteket gör vi en versionsgranskning och kontrollerar publiceringsrättigheterna. Om du inte är säker på vilken version av din publikation du kan publicera och när du kan göra det skicka alla versioner som du har till oss.

Om du har fått finansiering från Finlands Akademi (2021 och framåt), ange detta också i din e-post.

Du kan också skicka publikationens delar (text, bilder, tabeller osv.) som separata filer för publicering. Email: openaccess@helsinki.fi

Du kan lagra data eller metadata som är kopplade till publikationen i ett lämpligt datarepositorium som följer fair-principerna och som är avsett för ett vetenskapsområde eller för flera olika områden, såsom Zenodo. Fair-principerna handlar om hur sökbara, tillgängliga, kompatibla samt återanvändbara forskningsmaterial är.

När man publicerar data ska man redan i planeringsskedet ta hänsyn till aspekter som rör dataägande samt sekretess och känslighet. Om data inte kan publiceras t.ex. på grund av sin känslighet är det dock ofta möjligt att publicera enbart metadata. Forskningspublikationen ska innehålla information om lagringsplatsen för eventuella forskningsdata eller metadata och om återanvändningsrättigheterna. 

Observera dock att framgångsrik datahantering inleds i början av forskningsprocessen och fortsätter även efter att projektet har avslutats. Det lönar sig att läsa mer om datahantering. Du kan också kontakta Datasupport vid HU: datasupport@helsinki.fi.

Du kan kontrollera från databasen Tuhat vilka publikationer är inte  ännu parallelpublicerade. Se handledningsvideon på Unitube How to fil­ter publica­tions wit­hout fi­les and to save that fil­ter (Hur man filtrerar publikationer utan filer och sparar det filtret).

Om du inte har sparat final draft versionen, kan du alltid be den från de andra författarna i artikeln. Vanligtvis kan du också ladda den från utgivarens inlämningstjänster (t.ex. Scholar one eller Manuscript central).

SERVICELÖFTE FÖR PARALLELLPUBLICERING *

Helsingfors universitets bibliotek har som mål att så långt som möjligt publicera aktuella forskningspublikationer inom alla universitetets discipliner i universitetets forskningsportalen och för långvarig lagring i universitetets publikationsarkiv, där de lätt kan hittas.

Biblioteket lagrar huvudsakligen forskningspublikationer av universitetets anställda parallellt i syfte att underlätta forskarnas arbete. Forskare kan också själva göra en parallellpublicering i forskningsdatabasen. Biblioteket tillhandahåller information och support och utvecklar aktivt sina processer för parallellapublicering.

Öppen tillgång till publikationer tjänar forskningen, undervisningen och hela samhället. Genom att parallellpublicera publikationer av Helsingfors universitets forskare främjar biblioteket en kultur för öppen vetenskap. Öppen tillgång till forskningsdata implementerar universitetets värderingar: sanning, bildning , frihet och gemenskap.

 * Parallellpublicering: öppen lagring av en publikation i organisationens publikationsarkiv i enlighet med utgivarens villkor.