Datastöd vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitets Datastöd hjälper forskare i frågor gällande hantering av forskningsdata. Forskare erbjuds verktyg, service och utbildning gällande hantering, användning, tillgänglighet och delning av forskningsdata.
Databanken och Dataarkivet

Tjänster för bevarande av forskningsdata för universitetsstudenter. Databanken är avsedd för 5-15 års lagring, Dataarkivet för längre tid.

Datastödet

Helsingfors universitets datastöd erbjuder tjänster för universitetets personal och studerande och Helsingfors universitetssjukhus HUS. Datastödet hjälper forskaren med planering av datahantering och erbjuder utbildning i hantering av forskningsdata*.

Via rådgivningstjänsten får universitetets forskare hjälp i frågor gällande datahantering av universitetets experter i datahantering, informationsteknik, juridiska tjänster och arkivering. Datastödets specialister söker tillsammans med forskaren eller forskningsgruppen de bästa lösningarna för hanteringen av forskningsdatan under hela dess livscykel.

Du får kontakt med Datastödet per email (datasupport@helsinki.fi).

Forskaren är expert på sin egen forskningsdata och dess hantering. Datastödet ansvarar dock inte för hanteringen av forskningsdatan och ger inte stöd gällande forskningsmetoder.

*Orden forskningsmaterial och forskningsdata kan betyda olika saker beroende på kontext. I det här används forskningsdata, forskningsmaterial och datamaterial som synonymer (Helsingfors universitets forskningdatapolicy, 2021)

Hanteringen av forskningsdatan under hela dess livscykel
Ak­tu­ell in­for­ma­tion om datatjänster
  • Bloggen Think Open förmedlar information om aktuella ärenden rörande öppen vetenskap och digitala forskningstjänster. Biblioteket deltar i bloggens verksamhet tillsammans med andra aktörer inom universitetet.
  • OpenAIRE bygger upp en tjänstehelhet som främjar öppen vetenskap i Europa. Helsingfors universitets bibliotek är nationell koordinator för OpenAIRE och erbjuder information om dess tjänster.
  • IT-centret för vetenskap CSC är ett kompetenscenter som ägs av staten och högskolorna och som producerar högklassiga tjänster för forskning.
  • Den nationella samordningen av öppen vetenskap har på sin webbplats samlat aktuell information om pågående projekt inom öppen vetenskap.