Datastöd vid Helsingfors universitet
Helsingfors universitets Datastöd hjälper forskare i frågor gällande hantering av forskningsdata. Forskare erbjuds verktyg, service och utbildning gällande hantering, användning, tillgänglighet och delning av forskningsdata. Via Datastödet kommer forskare i kontakt med datahanteringsspecialister vid Helsingfors universitets olika tjänster.
Datastödet

Helsingfors universitets datastöd erbjuder tjänster för universitetets personal och studerande och Helsingfors universitetssjukhus HUS. Datastödet ordnar utbildningar och workshoppar. Via rådgivningstjänsten får universitetets forskare hjälp i frågor gällande datahantering av universitetets experter i datahantering, informationsteknik, juridiska tjänster och arkivering.

På Datasupports wizard-sida hittar du också Helsingfors universitets forskningsdatatjänster.

Du får kontakt med Datastödet per email (datasupport@helsinki.fi).

Vi försöker besvara email så fort som möjligt. Det egentliga ärendet behandlas antingen i telefon, per email, i ett personligt eller ett virtuellt möte (t ex via Teams eller Zoom).

Hanteringen av forskningsdatan under hela dess livscykel

Forskaren är expert på sin egen forskningsdata och dess hantering. Datastödet vid Helsingfors universitet hjälper forskaren med planering av datahantering och erbjuder utbildning i hantering av forskningsdata.  Datastödets specialister söker tillsammans med forskaren eller forskningsgruppen de bästa lösningarna för hanteringen av forskningsdatan under hela dess livscykel. Datastödet ansvarar dock inte för hanteringen av forskningsdatan och ger inte stöd gällande forskningsmetoder.

Datastödets nätverk strävar till att hitta de rätta experterna till stöd för forskarna – om sedan forskarnas frågor gäller lagringsutrymme, delning av data, metadata eller juridiska ärenden. Forskarna behöver inte veta vilken av universitetets serviceenheter de skall kontakta. Det räcker att de i ärenden gällande forskningsdata tar kontakt med Datastödet.

Gui­der för da­ta­han­te­ring

Helsingfors universitets Datastöd erbjuder guider för olika behov inom datahantering.

I guiden Research Data Management finns information om datahantering och Datastödets utbildningar, guiden Datahallinnan perusopas är en kompakt presentation av grunderna i datahantering och guiden Making a research project understandable presenterar grunderna i dokumentering. 

Helsingfors universitets center för informationsteknologi erbjuder ett flertal tjänster till stöd för forskning, till exempel tjänster för arkivering och informationsdelning och skräddarsydda it-lösningar.

Ut­bild­ning­ar och works­hop­par i da­ta­han­te­ring

Biblioteket erbjuder som en del av Helsingfors universitets datastöd utbildningar för forskare och studerande i datahantering och planering av datahantering.

  • På kursen RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) går man igenom grunderna i datahantering.
  • DMPTuuli-workshopparna fokuserar på utformandet av materialhanteringsplaner (data management plan, DMP). Workshoppar ordnas framför allt i samband med Finlands Akademis finansieringsutlysningar.

DMPTuuli-verktyget är ett verktyg som hjälper forskaren att skriva sin datahanteringsplan. Du får hjälp med att använda DMPTuuli-verktyget i bibliotekets DMPTuuli-workshoppar.

Da­ta­han­te­rings­plan

Din datahanteringsplan (data management plan, DMP) ska beskriva hur data kommer att hanteras såväl under som efter forskningsprojektets aktiva fas. Planen bör uppdateras i takt med att forskningsprojektet framskrider.

Datahanteringsplanen är ett komplement till din forskningsplan. För att undvika upprepningar kan du hänvisa till din forskningsplan i datahanteringsplanen och vice versa.

I samband med finansieringsansökningar kan man skicka in sin datahanteringsplan till Datastödet och få kommentarer på den (Data Management Plan review service).

Ak­tu­ell in­for­ma­tion om datatjänster
  • Bloggen Think Open förmedlar information om aktuella ärenden rörande öppen vetenskap och digitala forskningstjänster. Biblioteket deltar i bloggens verksamhet tillsammans med andra aktörer inom universitetet.
  • OpenAIRE bygger upp en tjänstehelhet som främjar öppen vetenskap i Europa. Helsingfors universitets bibliotek är nationell koordinator för OpenAIRE och erbjuder information om dess tjänster.
  • IT-centret för vetenskap CSC är ett kompetenscenter som ägs av staten och högskolorna och som producerar högklassiga tjänster för forskning.
  • Den nationella samordningen av öppen vetenskap har på sin webbplats samlat aktuell information om pågående projekt inom öppen vetenskap.