Forskningens synlighet

Helsingfors universitet och universitets bibliotek utvecklar tillsammans uppföljningen av forskningens synlighet. Helsingfors univeristets blioteket främjar forskningens synlighet, stöder rapportering av den och erbjuder tjänster inom publikationsmetrik. Helsingfors universitet har undertecknad den internationella DORA-deklarationen.
Syn­lig­het, rap­por­te­ring och pub­li­ka­tions­metrik

Helsingfors univeristets blioteket erbjuder universitetets personal och studerande tjänster för synlighet och altmetri som visar en publikations spridning. Bibliotekets metrikgrupp gör på beställning analyser av publikationer för enheter, forskningsgrupper.