Öppen vetenskap

Den öppna vetenskapen är samhällets resurs

Forskning som har producerats med offentliga medel tillhör forskarsamfundet och samhället. Vid Helsingfors universitet ställer vi i allt större omfattning vår forskning öppet till samhällets förfogande som allas gemensamma kunskapskapital. Här kan du bekanta dig med universitetets strategi och tjänster för öppenhet, söka öppet material från olika källor och läsa nyheter om öppen vetenskap.

Varför öppen vetenskap?

Öppen vetenskap är ett sätt att föra vetenskapen in på nya banor och öka vetenskapens genomslagskraft i samhället. Den öppna vetenskapen blir snabbt tillgänglig för andra forskare, sparar resurser och förbättrar forskningens kvalitet. Öppen vetenskap kan vara medborgarvetenskap som gör det möjligt för vem som helst att delta i forskning. I informationssamhället hjälper öppen data och forskning oss att hitta nya insikter och skapa nya tjänster. Med hjälp av en öppen forskningskultur kan vi till exempel förbättra folkhälsan, skydda miljön och forska i historiska källor på nya sätt.

Öppen vetenskap i forskarens vardag

För forskaren innebär tillgängliggörande av forskningsdata och publikationer större synlighet och fler citeringar. I praktiken innebär öppen vetenskap att forskningsmaterial, metoder och publikationer finns öppet tillgängliga på nätet utan omotiverade restriktioner. Det ligger i allas intresse att forskningsprocessen i sin helhet är tillgänglig, användbar och öppen.

Bekanta dig med öppna material och öppen publicering

Öppna publikationer och öppet tillgängliga data kan utnyttjas av alla, vilket ökar medborgarnas och samhällets förtroende för vetenskapen och för olika samhällsaktörer. Öppenheten genomförs planmässigt, strategiskt och ansvarsfullt. Vid tillgängliggörande av data beaktas etiska och juridiska aspekter. Alla doktorsavhandlingar, forskningspublikationer och data som produceras är i regel öppet tillgängliga.