Dataskydd i forskning

Helsingfors universitet har förbundit sig att skydda individens rättigheter och friheter i samband med behandlingen av personuppgifter.

I sin forskning behandlar forskarna ofta också personuppgifter. Alla uppgifter som avser en identifierbar fysisk person (registrerad) är personuppgifter.

Var och en har rätt till integritet och skydd av personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde har Helsingfors universitet förbundit sig att skydda individens rättigheter och friheter i samband med behandlingen av personuppgifter.

Syftet med dataskyddet är att trygga att de registrerades rättigheter och friheter tillgodoses vid behandlingen av personuppgifter. Lagstiftningen ger ramarna för när och under vilka förutsättningar personuppgifter kan behandlas.

Genom att tillgodose dataskyddet skyddas människornas integritet och förtroende, och personuppgifterna skyddas mot obehörig behandling.

Helsingfors universitets principer för dataskydd

Rektorn har beslutat om Helsingfors universitets principer för dataskydd (Flamma, kräver inloggning) 13.4.2022. Dataskyddsprinciperna definierar de principer, det ansvar och de förfaranden som iakttas vid universitetet när personuppgifter behandlas.

För att kunna tillgodose dataskyddet har universitetet också andra anvisningar som bildar en helhet tillsammans med principerna.

Syftet med dataskyddsprinciperna är att säkerställa att universitetet uppfyller förpliktelserna enligt kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679den nationella lagstiftningen och annan lagstiftning om behandling av personuppgifter samt att efterlevnaden av lagstiftningen kan påvisas genom dokumentering.

Behandling av personuppgifter i samband med forskning

När personuppgifter behandlas för vetenskapliga forskningsändamål ska Helsingfors universitets principer för dataskydd iakttas. Därutöver ska de akademiska målen för den enskilda undersökningen beaktas.

När ett forskningsprojekt vid universitetet behandlar personuppgifter ska det sörjas för dataskyddet och för att personuppgifter behandlas på ett behörigt sätt. Forskarna följer universitetets dataskyddsanvisning (Flamma), och varje forskare som behandlar personuppgifter är för sin del ansvarig för att personuppgifter behandlas på ett behörigt sätt. Universitetet tillhandahåller stödtjänster och dataskyddsutbildning för sina anställda för att behandlingen av personuppgifter ska kunna genomföras med iakttagande av dataskyddslagstiftningen, universitetets principer för dataskydd och även i övrigt med iakttagande av förutsättningarna för etisk forskning.

Innan behandlingen av personuppgifter inleds ska forskaren göra

  • en datahanteringsplan
  • vid behov en konsekvensbedömning om dataskyddet och en forskningsetisk förhandsprövning.

Om en forskningsetisk förhandsprövning behövs ska den göras innan personuppgifter börjar samlas in.

Nödvändiga avtal om behandling av personuppgifter ska ingås med samarbetspartner och underleverantörer.

Forskare informerar forskningspersonerna på ett transparent sätt om

  • forskningens innehåll
  • behandlingen av personuppgifter
  • deras rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter.

För att informera forskningspersonerna ska forskaren skriva ett dataskyddsmeddelande som delges personerna.

Under undersökningen sörjer forskaren för dataskyddet och datasäkerheten på ett aktivt och systematiskt sätt. Personuppgifter ska behandlas för det lagenliga ändamålet och endast i den omfattning som är nödvändig för att genomföra forskningsprojektet.

I publikationer och vid eventuellt öppnande av forskningsmaterial till vetenskapssamhällets förfogande måste forskaren beakta principerna för dataskydd. Onödigt material som innehåller personuppgifter ska förstöras. Materialet pseudonymiseras eller anonymiseras om det är möjligt att genomföra undersökningen med sådant material. 

Den ansvariga ledaren för forskningsprojektet ansvarar för att dataskyddslagstiftningen och Helsingfors universitets principer för dataskydd iakttas i samband med projektet.

Den ansvariga forskningsledaren ansvarar för att de forskare som behandlar personuppgifter har fått utbildning om praxis för behandlingen av personuppgifter innan behandlingen inleds. Hen preciserar det ansvar och de skyldigheter som medarbetarna har i enlighet med sina roller (ansvarig person, kontaktperson eller behandlare) i behandlingen av personuppgifter i samband med forskningsmaterialet.

Dataskyddsombud

Närmare information om dataskyddsombudets uppgifter ges av dataombudsmannens byrå.

Om det är något du undrar över kan du kontakta Helsingfors universitets dataskyddsombud per e-post: tietosuoja@helsinki.fi 

Du kanske också är intresserad av