Forskningsetik

På denna sida hittar du forskningsetiska anvisningar och kontaktuppgifter för forskningsetiska ärenden.
Vad är forskningsetik?

För att vetenskaplig forskning ska vara pålitlig och resultaten tillförlitliga krävs det att god forskningssed följs i forskningen. Både det vetenskapliga samfundet som helhet och enskilda forskare ansvarar för att god forskningssed följs.

Helsingfors universitet har förbundit sig till Forskningsetiska delegationens anvisningar om god vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelser.

Studiers etiska godtagbarhet bedöms av universitetets egna forskningsetiska organ. Etisk förhandsprövning av studier fyller två syften: dels skyddar det dem som deltar i studien, dels säkerställer det forskarnas rättsskydd. Dessutom förutsätter många finansiärer och utgivare etisk förhandsprövning.

Begreppet forskningsetik är tätt förbundet med andra områden inom ansvarsfull forskning – hantering av forskningsdata, dataskydd och öppen tillgång till forskningspublikationer. När en studies etiska godtagbarhet prövas är det viktigt att man till exempel också utforskar etiska frågor kring hanteringen av forskningsdata.

Koordinering av forskningsetiska frågor vid Helsingfors universitet: FD Aura Kivilakso, specialist vid Forskningsservice.

Forskningsetiska anvisningar och experorgan

Det finns flera nationella delegationer och nämnder med uppgift att koordinera och främja forskningsetiken, förenhetliga praxis och uppfölja den vetenskapliga utvecklingen.

De forskningsetiska expertorganen lyder huvudsakligen under undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet eller jord- och skogsbruksministeriet.

De nationella forskningsetiska experorganen är

Bekanta dig också med