Ansvarsfull utvärdering av forskare

Helsingfors universitet har förbundit sig till de nationella rekommendationerna om ansvarsfull utvärdering av forskare.

Huvudprinciperna för ansvarfull utvärdering av forskare är transparens, integritet, opartiskhet, kompetens och mångfald. Vi strävar efter att följa dessa principer i utvärderingen av forskare, i samband med både rekryteringar och avancemang i forskarkarriären. Vi beaktar rekommendationerna om god praxis i ansvarsfull utvärdering av forskare då vi utvecklar vår verksamhet och våra processer. De nationella rekommendationerna om ansvarsfull utvärdering av forskare är en del av Deklarationen för öppen vetenskap och forskning.

Transparens

Alla aktörer känner till utvärderingens mål, metoder, material och på vilket sätt resultaten ska tolkas. Utvärderingen genomförs på ett sätt som alla parter förstår. Utvärderings processen och alla dess skeden beskrivs tydligt och öppet. Den som ansvarar för utvärderingen sköter om att de val som gjorts i utvärderingsarbetet motiveras och att utvärderingen dokumenteras tillförlitligt.

Integritet

I utvärderingsarbetet följs av forskningssamfundet erkända verksamhetssätt såsom ärlighet, allmän noggrannhet och exakthet.

Opartiskhet 

I utvärderingsarbetet behandlas alla likvärdigt och opartiskt. I utvärderingsarbetet beaktas endast väsentliga faktorer som alla parter har informerats om. En persons eller dennes närståendes
egenskaper eller sådana omständigheter som är irrelevanta för utvär deringens mål får inte användas som
utvärderingsgrund.

Kompetens

Vid valet av utvärderare säkerställs det att utvärderarna har den kunskap om innehållet som krävs för utvärderingen. De bör känna till utvärderingsprocessens mål och metoder. Dessutom krävs det att de är insatta i principerna och praxisen för en ansvarsfull utvärdering av forskare. Utöver kompetensen fästs även uppmärksamhet vid att utvärderarna är ojäviga och att deras gemensamma expertis är mångsidig.

Mångfald

I utvärderingen beaktas forskningens och forskningsresultatens mångfald.

DORA-deklarationen

Helsingfors universitet undertecknade den internationella DORA-deklarationen år 2020 (Nyhet bara på finska).

DORA-deklarationens (Declaration on Research Assessment, länkens innehåll på engelska) centrala innehåll är kravet på prioritering av kvalitativ utvärdering av forskning.

Kravet gäller såväl forskningsprodukter (utöver publikationer exempelvis forskningsdata och källkod) samt forskningens genomslag. Det primära kriteriet vid utvärdering av publikationer ska alltid vara deras vetenskapliga förtjänster.

Ett annat övergripande tema för deklarationen är att forskningsprodukterna och genomslaget av forskarens verksamhet ska bedömas som en helhet. På allmän nivå förutsätts att samtliga utvärderingsprocesser ska vara öppna och metoderna och kriterierna som används ska vara tydliga.

Genom att underteckna DORA-deklarationen vill Helsingfors universitet visa att vi förbinder oss till utveckling av forskningsutvärdering, ansvarsfull metrik och främjande av öppen vetenskap.