Användning av försöksdjur i forskning

På den här sidan hittar du information om varför och hur man använder försöksdjur vid Helsingfors universitet.

Väl övervakade djurförsök som regleras av lagstiftning har varit, och är fortfarande, nödvändiga i forskningen om och utvecklingen av behandlingar av flera allvarliga sjukdomar hos människor och djur.

Helsingfors universitet har förbundit sig till öppen och transparent kommunikation om de försöksdjur som används i forskning och undervisning och deras välbefinnande och skötsel.

Tre huvudprinciper

Helsingfors universitet har till exempel som första i Finland tagit i bruk nya sätt att hantera möss, som har bevisats vara bättre för mössens välbefinnande.

Vad används försöksdjuren till?

Vid Helsingfors universitet används försöksdjur för att

 • forska i biologiska fenomen
 • forska i sjukdomar hos djur och människor
 • utveckla nya läkemedelssubstanser.

Projekt där forskarna har använt försöksdjur har varit till nytta för både människor och djur. Forskningsresultaten har gett upphov till lösningar som har räddat miljontals liv.

Med hjälp av försöksdjur forskar man också för tillfället bland annat i

 • cancersjukdomar
 • svåra neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom och ALS
 • produktionsdjurs, husdjurs och försöksdjurs välbefinnande
 • djursjukdomar.

Helsingfors universitet använder inte försöksdjur för

 • att testa kosmetika
 • toxikologiska tester
 • lagstadgade tester i anknytning till läkemedelssäkerhet.
Hur många försöksdjur finns det vid Helsingfors universitet?

År 2023 användes sammanlagt 56 198 försöksdjur vid Helsingfors universitet.

19 770 försöksdjur användes i egentliga djurförsök. Som djurförsök klassificeras sådana undersökningar där djuren orsakas olägenhet motsvarande minst ett nålstick. Som olägenhet räknas allt som kan orsaka djuret obehag, som smärta, stress eller en bestående skada.

36 428 djur var i annan användning alltså i undersökningar där djuren endast föddes upp och slutligen avlivades, utan att de orsakades några skador eller olägenheter. Det är till exempel fråga om upprätthållande av befintliga genetiskt modifierade stammar, undersökningar där man endast använder djurets vävnader och undersökningar med produktionsdjur, där de inte orsakas andra olägenheter än vad som förekommer vid normal skötsel.

År 2023 var 90 procent av alla försöksdjur som användes möss.

Katter och hundar användes i genforskning och som patienter i kliniska försök. Alla katter och hundar som användes var husdjur till ägare som frivilligt deltog i undersökningarna.

Försöksdjur 2023

Antal försöksdjur som användes vid Helsingfors universitet år 2023
Djurart Djur­­försök Annan
användning
Möss 15 763 34 737
Råttor 537 999
Gnagare,
olika
980 40
Hundar
(husdjur)
542  
Zebrafiskar 31 509
Lax, öring
röding och harr
95  
Katter
(husdjur)
232  
Guldhamstrar 135  
Grodor 482  
Höns    
Nötkreatur 69  
Däggdjur,
olika
   
Fåglar,
olika
323  
Hästar 41  
Får 8  
Svin 21  
Fiskar, olika 646 98
Kräldjur   45
Marsvin    
Graden av olägenhet

Inom Europeiska unionen vill man allt mer transparent informera om de olägenheter djuren upplever i samband med djurförsök. Därför har EU en gemensam klassificering av graden av olägenhet som djuren upplever.

Den olägenhet djuren upplever under försöket delas in i fyra kategorier: terminal, ringa, måttlig och avsevärd.

Terminal

Till den här kategorin klassificeras ingrepp som i sin helhet görs under allmän bedövning, från vilken djuret inte återfår medvetandet. Med allmän bedövning avses sövning som är tillräckligt djup för att man ska kunna utföra kirurgiska ingrepp. Djuret upplever inga olägenheter före bedövningen.

Exempel: utveckling av kirurgisk utrustning och kirurgiska innovationer under allmän bedövning.

Ringa

Djuret upplever sannolikt en kortvarig period av ringa smärta, lidande eller ångest. Till den här kategorin klassificeras ingrepp som inte innebär någon påtaglig försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.

Exempel: blodprov eller läkemedelsadministrering.

Måttlig

Djuret upplever troligen en kort period av måttlig smärta, måttligt lidande eller måttlig ångest eller en lång period av ringa smärta, lidande eller ångest. Till den här kategorin klassificeras ingrepp som sannolikt orsakar måttlig försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.

Exempel: kirurgiska ingrepp under allmän bedövning, från vilken djuret återfår medvetandet. Djuret får ändamålsenlig smärtlindring och annan stödbehandling.

Avsevärd

Djuret upplever troligen en kort period av svår smärta, svårt lidande eller svår ångest eller en lång period av måttlig smärta, måttligt lidande eller måttlig ångest. Till den här kategorin klassificeras ingrepp som sannolikt orsakar avsevärd försämring av djurets välbefinnande eller allmäntillstånd.

Exempel: Sjukdomsmodeller för allvarliga neurologiska sjukdomar som ALS.

I försöken vid Helsingfors universitet år 2020 fördelade sig graden av olägenhet enligt följande:

 • ringa 65 %
 • måttlig 28 %
 • avsevärd 2 %
 • terminal 4 %.
Försöksdjurstjänsterna produceras av Försöksdjurscentret

Försöksdjurscentret har hand om tillstånd för och övervakning av forskning och undervisning som använder försöksdjur vid Helsingfors universitet.

Försöksdjurscentret erbjuder forskare och lärare följande tjänster:

 • skötsel av försöksdjur
 • ingrepp och behandlingar som utförs på försöksdjur.

Försöksdjurscentret följer den vetenskapliga utvecklingen på området och ger forskare och lärare råd i frågor som gäller försöksdjur.

Lagstiftning och avtal som reglerar djurförsök

All försöksdjursverksamhet vid Helsingfors universitet baserar sig på den lagstiftning som reglerar djurförsök:

Helsingfors universitet är dessutom medlem i European Animal Research Association (EARA) (fr.o.m. 3/2020). EARA stöder sina medlemmars öppna kommunikation med anknytning till försöksdjur.

Bekanta dig också med