Yliopisto numeroina
Yliopistossa opiskelee yli 30 000 henkilöä ja työskentelee lähemmäs 10 000. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.
Parempi kuin 99,5 % yliopistoista

Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaita yliopistoja arvioivissa vertailuissa toistuvasti sadan parhaan joukkoon – ainoana yliopistona Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 18 000 yliopistoa. 

Vuonna 2020 Helsingin yliopisto sijoittui Times Higher Education -rankingissa sijalle 98,  QS-yliopistovertailussa sijalle 104, Shanghain listalla sijalle 74, US News -rankingissa 86 ja Taiwan (NTU) listalla sijalle 93.

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston sijoituksista.

11 tiedekuntaa

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Opetusta annetaan Helsingissä neljällä kampuksella: keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Lisäksi yliopistolla on tutkimusasemia muun muassa Hyytiälässä ja VärriössäKilpisjärvellä ja Keniassa.

Tiedekunnat ja yksiköt

31 600 tut­kin­to-opis­ke­li­jaa

Helsingin yliopistossa opiskeli kaikilla koulutusasteilla vuonna 2020 yhteensä 31 600 tutkinto-opiskelijaa. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 1 941 (6 %).

Eri tutkintoja oli suorittamassa vuonna 2020 seuraavat opiskelijamäärät:

Alempi korkeakoulututkinto: 16 090 opiskelijaa, joista naisia 63 % ja miehiä 37 %

Ylempi korkeakoulututkinto: 10 673 opiskelijaa, joista naisia 67 % ja miehiä 33 %

Lisensiaatin tutkinto: 117 opiskelijaa, joista naisia 68 % ja miehiä 32 %

Tohtorintutkinto: 4548 opiskelijaa, joista naisia 60 % ja miehiä 40 %

Muu koulutusaste: 136 opiskelijaa, joista naisia 92 % ja miehiä 8 %

 

8 100 työntekijää

Helsingin yliopisto on 8 120 ihmisen työpaikka. Heistä 58 prosenttia on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Naisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on 52 prosenttia.

Vuonna 2020 koko henkilöstön henkilötyövuodet olivat 7 388, opetukseen ja tutkimukseen näistä käytettiin 4 194.

Helsingin yliopiston keskimääräisen työntekijän ikä on 42 vuotta ja vanhuuseläkkeelle hän siirtyy 65,9 vuoden iässä.

Opetus- ja tut­ki­mus­hen­ki­lös­tö

Yhteensä 4 717 henkilöä (4 194 henkilötyövuotta) vuonna 2020.

621 professoria, tutkimusjohtajaa ja yli-intendenttiä (uraporras 4)
1 482 yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa, yliopistotutkijaa, vanhempaa tutkijaa, tutkimuskoordinaattoria, intendenttiä, tenure track -apulaisprofessoria (uraporras 3)
1 116 tutkijatohtoria ja yliopisto-opettajaa (uraporras 2)
1 330 tohtorikoulutettavaa ja erikoistuvaa lääkäriä/hammaslääkäriä/eläinlääkäriä (uraporras 1)
168 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä

Asiantuntija- ja tukipalveluhen­ki­lös­tö 

Yhteensä 3 248 henkilöä (3 053 henkilötyövuotta) vuonna 2020.

297 IT-henkilöstö
270 kirjastohenkilöstö
31 tekninen henkilöstö
1 185 hallintohenkilöstö
1 288 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö
177 muut

155 Harjoituskoulujen opetushenkilöstö

8 934 tutkintoa

Helsingin yliopistossa suoritettiin vuonna 2020 kaikkiaan 8934 tutkintoa. Naiset suorittivat näistä tutkinnoista 67 %. 

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto: 4112 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 68 % ja miehiä 32 %.

Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto: 4 168 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 68 % ja miehiä 32 %.

Lisensiaatin tutkinto: 34 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 74 % ja miehiä 26 %.

Tohtorintutkinto: 604 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 61 % ja miehiä 39 %.

Muut tutkinnot: 16 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 87,5 % ja miehiä 12,5 %.

Tutkinnot tiedekunnittain 2005–: tarkastele itse!

Erillisestä raporttinäkymästä voit tarkastella tutkintojen määrää tiedekunnittain uusimman vahvistetun vuoden osalta.

Taulukossa esitetään lukumäärät tiedekunnittain vuodesta 2005 alkaen. Voit itse rajata käytettävää vuosiväliä ja tarkasteltavia tutkintotasoja. Raportti toimii parhaiten tietokoneen näytöltä.

Jatkuva oppiminen
 • 49 407 opiskelijaa avoimissa yliopisto-opinnoissa. Opiskelijoista 37 241 (75,4%) oli muita kuin tutkinto-opiskelijoita.
 • 6 845 aikuisopiskelijaa täydennyskoulutuksissa
 • 303 opiskelijaa syvensi osaamistaan erikoistumiskoulutuksissa

1 404 JATKUVAN OPPIMISEN KOULUTUSTA ERI TIETEENALOILTA 

1228 Avoimen yliopiston kurssia, joista  

 • 875 kandiohjelmien avointa opetusta
 • 44 maisteriohjelmien avointa opetusta
 • 11 tutustumiskurssia yliopisto-opintoihin 
 • 83 avoimia verkkokursseja eli Mooceja

166 HY+:n tarjoamaa täydennyskoulutusta yrityksille, organisaatioille ja yksittäisille opiskelijoille.

10 erikoistumiskoulutusta sekä lukuisia tiedekuntien ja yksiköiden järjestämiä ammatillisia jatkokoulutuksia ja täydennyskoulutuksia

 

215 626  SUORITETTUA JATKUVAN OPPIMISEN OPINTOPISTETTÄ  

 • 197 647 Avoimessa yliopistossa suoritettua opintopistettä. Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet olivat yhteensä 128 094 (64,8%).   
 • 10 655 erillisissä opinnoissa suoritettua opintopistettä.
 • 4 294 korkeakoulujen yhteistyöopinnoissa suoritettua opintopistettä.    
 • 3 030 erikoistumiskoulutuksissa suoritettua opintopistettä.
10 700 jul­kai­sua vuo­des­sa

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat 10 700 julkaisua vuonna 2020. Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista 54 % laaditaan kansainvälisenä yhteistyönä.

7528 Vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua (71 % julkaisuista)
1104 Vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta (10 % julkaisuista)
218 Tieteellistä kirjaa (monografiat, toimitetut teokset) (2 % julkaisuista)
1149 Ammattiyhteisöille suunnattua julkaisua (11 % julkaisuista)
665 Suurelle yleisölle suunnattua julkaisua (6 % julkaisuista)

Tutustu Helsingin yliopiston julkaisuihin

Talous

Operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2020 miinuksella 3,4 miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 23,8 miljoonaa euroa, minkä vuoksi yliopiston kokonaistulos oli plussalla 20,4 miljoonaa euroa.   

 Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston talouden lukuja 
Helsingin yliopiston tilinpäätökset

Kansainvälinen yhteisö

Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisyliopistona Euroopan tutkimusyliopistojen LERU-verkostoon. LERU (The League of European Research Universities) on eurooppalaisten huippuyliopistojen muodostama yhteenliittymä, joka edistää perustutkimuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Euroopassa. 

Helsingin yliopisto on jäsen Una Europa -allianssissa, joka on yksi Euroopan Unionin rahoittamista verkostoista. Kyseessä on merkittävä kumppanuus yhdessä Euroopan vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa, jonka tavoitteena on pitkäaikainen strateginen yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Vuonna 2020 Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista 28 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Helsingin yliopistossa oli 1 941.

Vuonna 2020 opiskelijavaihtoon lähti 380 opiskelijaa. Helsingin yliopistoon saapui 804 vaihto-opiskelijaa muualta maailmasta.

Suo­men Aka­te­mian huip­pu­yk­si­köt

Suomen Akatemian huippuyksiköistä Helsingin yliopistossa koordinoidaan seitsemää yksikköä, lisäksi yliopisto on mukana kahdessa muualla koordinoitavassa huippuyksikössä. Vuonna 2020 Helsingin yliopistossa toimi kymmenen akatemiaprofessoria, joka on 40 % kaikista akatemiaprofessoreista.

Suomen Akatemian huippuyksiköt Helsingin yliopistossa