Yliopisto numeroina
Yliopistossa opiskelee yli 30 000 henkilöä ja työskentelee lähemmäs 10 000. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.
Parempi kuin 99,5 % yliopistoista

Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaita yliopistoja arvioivissa vertailuissa toistuvasti sadan parhaan joukkoon – ainoana yliopistona Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 18 000 yliopistoa. 

Vuonna 2021 Helsingin yliopisto sijoittui Times Higher Education -rankingissa sijalle 101,  QS-yliopistovertailussa sijalle 104, Shanghain listalla sijalle 82, US News -rankingissa 94 ja Taiwan (NTU) listalla sijalle 97.

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston sijoituksista.

11 tiedekuntaa

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Opetusta annetaan Helsingissä neljällä kampuksella: keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Lisäksi yliopistolla on tutkimusasemia muun muassa Hyytiälässä, Kilpisjärvellä, Lammilla, Tvärminnessä, Värriössä ja Keniassa.

Tiedekunnat ja yksiköt

30 800 tut­kin­to-opis­ke­li­jaa

Helsingin yliopistossa opiskeli kaikilla koulutusasteilla vuonna 2021 yhteensä 30 817 tutkinto-opiskelijaa. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 2 012 (7 %).

 

8 200 työntekijää

Helsingin yliopisto on 8 241 ihmisen työpaikka. Heistä 58 prosenttia on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Naisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on 51 prosenttia.

Vuonna 2021 koko henkilöstön henkilötyövuodet olivat 7 451, opetukseen ja tutkimukseen näistä käytettiin 4 244.

Helsingin yliopiston keskimääräisen työntekijän ikä on 41 vuotta ja vanhuuseläkkeelle hän siirtyy 65,3 vuoden iässä.

Opetus- ja tut­ki­mus­hen­ki­lös­tö

Yhteensä 4 801 henkilöä (4 244 henkilötyövuotta) vuonna 2021.

628 professoria, tutkimusjohtajaa ja yli-intendenttiä (uraporras 4)
1 466 yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa, yliopistotutkijaa, vanhempaa tutkijaa, tutkimuskoordinaattoria, intendenttiä, tenure track -apulaisprofessoria (uraporras 3)
1 044 tutkijatohtoria ja yliopisto-opettajaa (uraporras 2)
1 387 tohtorikoulutettavaa ja erikoistuvaa lääkäriä/hammaslääkäriä/eläinlääkäriä (uraporras 1)
276 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä

Asiantuntija- ja tukipalveluhen­ki­lös­tö 

Yhteensä 3 277 henkilöä (3 058 henkilötyövuotta) vuonna 2021.

290 IT-henkilöstö
270 kirjastohenkilöstö
25 tekninen henkilöstö
1 208 hallintohenkilöstö
1 314 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö
170 muut

163 Harjoituskoulujen opetushenkilöstö

5 300 tutkintoa

Helsingin yliopistossa suoritettiin vuonna 2021 kaikkiaan 5301 tutkintoa. Naiset suorittivat näistä tutkinnoista 71 %. 

Alempi korkeakoulututkinto: 2 430 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 73 % ja miehiä 27 %.

Ylempi korkeakoulututkinto: 2 439 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 70 % ja miehiä 30 %.

Lisensiaatin tutkinto: 14 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 79 % ja miehiä 21 %.

Tohtorintutkinto: 408 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 58 % ja miehiä 42 %.

Muut tutkinnot: 10 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 90 % ja miehiä 10 %.

Tutkinnot tiedekunnittain vuodesta 2000 alkaen: rajaa ja tarkastele itse!

Erillisestä raporttinäkymästä voit tarkastella tutkintojen määrää tiedekunnittain uusimman vahvistetun vuoden osalta.

Taulukossa esitetään lukumäärät tiedekunnittain vuodesta 2000 alkaen. Voit itse rajata käytettävää vuosiväliä ja tarkasteltavia tutkintotasoja. Oletuksena raportilla on valittuna kaikki tutkintotasot. Keskeneräinen vuosi on oletuksena rajattu pois näkyvistä, mutta sen saa halutessaan valittua näkyviin. Huomioi tällöin kuitenkin lukujen keskeneräisyys. Raportti toimii parhaiten tietokoneen näytöltä.

60 000 jatkuvaa oppijaa

56 555 jatkuvaa oppijaa kehitti osaamistaan Helsingin yliopistossa

 • 43 351 opiskelijaa avoimissa yliopisto-opinnoissa, joista 32 411 (75 %) oli muita kuin tutkinto-opiskelijoita.
 • 16 813 aikuisopiskelijaa täydennyskoulutuksissa
 • 307 opiskelijaa syvensi osaamistaan erikoistumiskoulutuksissa

Helsingin yliopistossa oli tarjolla yhteensä 1 317 jatkuvan oppimisen koulutusta eri tieteenaloilta. 1 140 koulutuksista oli Avoimen yliopiston kursseja, joista:  

 • 910 kandiohjelmien avointa opetusta
 • 62 maisteriohjelmien avointa opetusta
 • 20 tutustumiskurssia yliopisto-opintoihin 
 • 95 avoimia verkkokursseja eli Mooceja

HY+:n tarjosi 168 täydennyskoulutusta yrityksille, organisaatioille ja yksittäisille opiskelijoille.

Yliopistolla oli lisäksi tarjolla 9 erikoistumiskoulutusta sekä lukuisia tiedekuntien ja yksiköiden järjestämiä ammatillisia jatkokoulutuksia ja täydennyskoulutuksia

128 847 suoritettua jatkuvan oppimisen opintopistettä

 • 162 250 Avoimessa yliopistossa suoritettua opintopistettä. Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet olivat yhteensä 106 909 (65 %).   
 • 15 181 erillisissä opinnoissa suoritettua opintopistettä.
 • 3 475 korkeakoulujen yhteistyöopinnoissa suoritettua opintopistettä.    
 • 3 260 erikoistumiskoulutuksissa suoritettua opintopistettä.
11 100 jul­kai­sua vuo­des­sa

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat 11 095 julkaisua vuonna 2021. Vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 8 401, joista 56 % laaditaan kansainvälisenä yhteistyönä.

8 213 Vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua (74 % julkaisuista)
965 Vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta (9 % julkaisuista)
188 Tieteellistä kirjaa (monografiat, toimitetut teokset) (2 % julkaisuista)
1 071 Ammattiyhteisöille suunnattua julkaisua (10 % julkaisuista)
658 Suurelle yleisölle suunnattua julkaisua (6 % julkaisuista)

Tutustu Helsingin yliopiston julkaisuihin

Talous

Operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2021 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 70,1 miljoonaa euroa, minkä vuoksi yliopiston kokonaistulos oli plussalla 74,7 miljoonaa euroa.   

Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston talouden lukuja 
Helsingin yliopiston tilinpäätökset

Kansainvälinen yhteisö

Helsingin yliopisto on jäsen Una Europa -allianssissa, joka on yksi Euroopan Unionin rahoittamista verkostoista. Kyseessä on merkittävä kumppanuus yhdessä Euroopan vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa, jonka tavoitteena on pitkäaikainen strateginen yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisyliopistona Euroopan tutkimusyliopistojen LERU-verkostoon. LERU (The League of European Research Universities) on eurooppalaisten huippuyliopistojen muodostama yhteenliittymä, joka edistää perustutkimuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Euroopassa. 

Vuonna 2021 Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista 30 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita Helsingin yliopistossa oli 2 012.

Vuonna 2021 opiskelijavaihtoon lähti 198 opiskelijaa. Helsingin yliopistoon saapui 911 vaihto-opiskelijaa muualta maailmasta.

7 Suo­men Aka­te­mian huip­pu­yk­si­kköä

Suomen Akatemian huippuyksiköistä Helsingin yliopistossa koordinoidaan seitsemää yksikköä, lisäksi yliopisto on mukana kahdessa muualla koordinoitavassa huippuyksikössä. Vuonna 2021 Helsingin yliopistossa toimi kymmenen akatemiaprofessoria, mikä on 60 % kaikista akatemiaprofessoreista.

Suomen Akatemian huippuyksiköt Helsingin yliopistossa