Yliopisto numeroina

Yliopistossa opiskelee yli 30 000 henkilöä ja työskentelee lähemmäs 10 000. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.
Parempi kuin 99 % yliopistoista

Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaita yliopistoja arvioivissa vertailuissa toistuvasti parhaaan yhden prosentin joukkoon – ainoana yliopistona Suomessa. Yhteensä maailmassa on noin 18 000 yliopistoa. 

Vuonna 2022 Helsingin yliopisto sijoittui Times Higher Education -rankingissa sijalle 110,  QS-yliopistovertailussa sijalle 106, Shanghain listalla sijalle 92, US News -rankingissa 99 ja Taiwan (NTU) listalla sijalle 99.

Lue lisää yliopistovertailuista ja Helsingin yliopiston sijoituksista.

11 tiedekuntaa

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Opetusta annetaan Helsingissä neljällä kampuksella: keskustassa, Kumpulassa, Meilahdessa ja Viikissä. Lisäksi yliopistolla on tutkimusasemia muun muassa Hyytiälässä, Kilpisjärvellä, Lammilla, Tvärminnessä, Värriössä ja Keniassa.

Tiedekunnat ja yksiköt

30 996 tut­kin­to-opis­ke­li­jaa

Helsingin yliopistossa opiskeli kaikilla koulutusasteilla vuonna 2022 yhteensä 30 996 tutkinto-opiskelijaa. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita oli 2 240 (7 %).

Opiskelijamäärät tutkinnoittain olivat vuonna 2022:

Alempi korkeakoulututkinto: 15 308 opiskelijaa, joista 64% oli naisia ja 36% miehiä

Ylempi korkeakoulututkinto: 10 821 opiskelijaa, joista 68% oli naisia ja 32% miehiä

Tohtorin tutkinto: 4656 opiskelijaa, joista 60% oli naisia ja 40% miehiä 

 

8 381 työntekijää

Helsingin yliopisto on 8 381 ihmisen työpaikka. Heistä 58 prosenttia on opetus- ja tutkimushenkilöstöä. Naisten osuus opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on 52,6 prosenttia.

Vuonna 2022 koko henkilöstön henkilötyövuodet olivat 7 471, opetukseen ja tutkimukseen näistä käytettiin 4 207.

Helsingin yliopiston keskimääräisen työntekijän ikä on 41 vuotta ja vanhuuseläkkeelle hän siirtyy 66 vuoden iässä.

Opetus- ja tut­ki­mus­hen­ki­lös­tö

Yhteensä 4 863 henkilöä (4207 henkilötyövuotta) vuonna 2022.

626 professoria, tutkimusjohtajaa ja yli-intendenttiä (uraporras 4)
1 507 yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa, yliopistotutkijaa, vanhempaa tutkijaa, tutkimuskoordinaattoria, intendenttiä, tenure track -apulaisprofessoria (uraporras 3)
1 017 tutkijatohtoria ja yliopisto-opettajaa (uraporras 2)
1 412 tohtorikoulutettavaa ja erikoistuvaa lääkäriä/hammaslääkäriä/eläinlääkäriä (uraporras 1)
301 muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä

Asiantuntija- ja tukipalveluhen­ki­lös­tö 

Yhteensä 3 349 henkilöä (3 108 henkilötyövuotta) vuonna 2022.

300 IT-henkilöstö
271 kirjastohenkilöstö
23 tekninen henkilöstö
1 249 hallintohenkilöstö
1 328 opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö
178 muut

169 Harjoituskoulujen opetushenkilöstö

5 580 tutkintoa

Helsingin yliopistossa suoritettiin vuonna 2022 kaikkiaan 5580 tutkintoa. Naiset suorittivat näistä tutkinnoista 71 %. 

Alempi korkeakoulututkinto: 2 514 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 72 % ja miehiä 28 %.

Ylempi korkeakoulututkinto: 2 613 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 70 % ja miehiä 30 %.

Lisensiaatin tutkinto: 13 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 85 % ja miehiä 15 %.

Tohtorintutkinto: 424 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 61 % ja miehiä 39 %.

Muut tutkinnot: 16 tutkintoa, joiden suorittajista naisia oli 100 %.

Tutkinnot tiedekunnittain vuodesta 2000 alkaen: rajaa ja tarkastele itse!

Erillisestä raporttinäkymästä voit tarkastella tutkintojen määrää tiedekunnittain uusimman vahvistetun vuoden osalta.

Taulukossa esitetään lukumäärät tiedekunnittain vuodesta 2000 alkaen. Voit itse rajata käytettävää vuosiväliä ja tarkasteltavia tutkintotasoja. Oletuksena raportilla on valittuna kaikki tutkintotasot. Keskeneräinen vuosi on oletuksena rajattu pois näkyvistä, mutta sen saa halutessaan valittua näkyviin. Huomioi tällöin kuitenkin lukujen keskeneräisyys. Raportti toimii parhaiten tietokoneen näytöltä.

41 965 jatkuvaa oppijaa

41 965 jatkuvaa oppijaa kehitti osaamistaan Helsingin yliopistossa

 • 34 406 opiskelijaa avoimissa yliopisto-opinnoissa, joista 24 109 (70 %) oli muita kuin tutkinto-opiskelijoita.
 • 12 052 aikuisopiskelijaa täydennyskoulutuksissa
 • 384 opiskelijaa syvensi osaamistaan erikoistumiskoulutuksissa

Helsingin yliopistossa oli tarjolla yhteensä 971 Avoimen yliopiston kurssia, joista:  

 • 603 kandiohjelmien avointa opetusta
 • 154 maisteriohjelmien avointa opetusta
 • 22 tutustumiskurssia yliopisto-opintoihin 
 • n. 200 avoimia verkkokursseja eli Mooceja

HY+:n tarjosi 170 täydennyskoulutusta yrityksille, organisaatioille ja yksittäisille opiskelijoille.

Yliopistolla oli lisäksi tarjolla 9 erikoistumiskoulutusta sekä lukuisia tiedekuntien ja yksiköiden järjestämiä ammatillisia jatkokoulutuksia ja täydennyskoulutuksia

105 755 suoritettua jatkuvan oppimisen opintopistettä

 • 144 579 Avoimessa yliopistossa suoritettua opintopistettä. Muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet olivat yhteensä 84 792 (59 %).   
 • 12 726 erillisissä opinnoissa suoritettua opintopistettä.
 • 3 690 korkeakoulujen yhteistyöopinnoissa suoritettua opintopistettä.    
 • 4 547 erikoistumiskoulutuksissa suoritettua opintopistettä.
11 123 jul­kai­sua vuo­des­sa

Helsingin yliopiston tutkijat julkaisivat 11 123 julkaisua vuonna 2022. Vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja oli 8 522, joista 56 % laaditaan kansainvälisenä yhteistyönä.

8 314 Vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia (75 % julkaisuista)
941 Vertaisarvioimatonta tieteellistä kirjoitusta (8 % julkaisuista)
208 Tieteellistä kirjaa (monografiat, toimitetut teokset) (2 % julkaisuista)
1 032 Ammattiyhteisöille suunnattua julkaisua (9 % julkaisuista)
628 Suurelle yleisölle suunnattua julkaisua (6 % julkaisuista)

Tutustu Helsingin yliopiston julkaisuihin

Talous

Operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan vaikutusta, oli vuonna 2022 8,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Sijoitustoiminnan ja varainhankinnan tulos oli 43 miljoonaa euroa tappiollinen ja yliopiston kokonaistulos oli –52 miljoonaa euroa.   

Henkilöstökulut olivat 61% kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Helsingin yliopiston talouden lukuja 
Helsingin yliopiston tilinpäätökset

Kansainvälinen yhteisö

Helsingin yliopisto on jäsen Una Europa -allianssissa, joka on yksi Euroopan Unionin rahoittamista verkostoista. Kyseessä on merkittävä kumppanuus yhdessä Euroopan vanhimpien ja parhaiden yliopistojen kanssa, jonka tavoitteena on pitkäaikainen strateginen yhteistyö eurooppalaisen korkeakoulutuksen laadun ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Helsingin yliopisto kuuluu ainoana suomalaisyliopistona Euroopan tutkimusyliopistojen LERU-verkostoon. LERU (The League of European Research Universities) on eurooppalaisten huippuyliopistojen muodostama yhteenliittymä, joka edistää perustutkimuksen edellytyksiä ja mahdollisuuksia Euroopassa. 

Vuonna 2022 Helsingin yliopiston opettajista ja tutkijoista 30 prosenttia tuli muualta kuin Suomesta. Kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita puolestaan oli 2240 opiskelijaa.

Vuonna 2022 opiskelijavaihtoon lähti 553 opiskelijaa. Helsingin yliopistoon saapui 1070 vaihto-opiskelijaa muualta maailmasta.

11 Suo­men Aka­te­mian huip­pu­yk­si­kköä

Suomen Akatemian huippuyksiköistä Helsingin yliopistossa koordinoidaan yhtätoista yksikköä, lisäksi yliopisto on mukana viidessä muualla koordinoitavassa huippuyksikössä. Vuonna 2022 Helsingin yliopistossa toimi kymmenen akatemiaprofessoria, mikä on 53 % kaikista akatemiaprofessoreista.

Suomen Akatemian huippuyksiköt Helsingin yliopistossa