Erityistehtävät

Helsingin yliopistolla on Suomessa useita kansallisia erityistehtäviä. Erityistehtävät pitävät muun muassa yllä kansallista kulttuuriperintöä, varmistavat ruotsinkielisen yliopisto-opetuksen aseman ja kokoavat yhteen tiettyjen alojen tutkimusta.

Helsingin yliopiston lakisääteiset ja valtion kanssa sovitut erityistehtävät vuosille 2021-24 ovat seuraavat:

 

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Kulttuuriperintö on yhteistä omaisuuttamme, ja vastuu sen säilymisestä kuuluu kaikille. Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Se toimii myös kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä.

Kansalliskirjaston verkkosivut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo LUO­MUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta.

Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkosivut

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan (Soc & kom)

Svenska social- och kommunalhögskolan är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Soc & koms webbsidor

Yli­opis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la

Yliopistollinen eläinsairaala on eläinlääketieteellisen hoidon huippuyksikkö, jossa saa hoitoa vuosittain yli 20 000 eläinpotilasta.  

Yliopistollisen eläinsairaalan verkkosivut

Alek­san­te­ri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus.

Aleksanteri-instituutin verkkosivut

Kri­mi­no­lo­gian ja oi­keus­po­li­tii­kan instituutti Kri­mo

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa.

Krimon verkkosivut

Ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus­kes­kus

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan.

Kuluttajatutkimuskeskuksen verkkosivut

Fy­sii­kan tut­ki­mus­lai­tos (HIP)

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston LUT ja Tampereen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos.

HIP:n verkkosivut

Mik­ke­lin yli­opis­to­kes­kus MUC

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 130 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT sekä Mikkelin kaupungin välillä.

Mikkelin yliopistokeskuksen verkkosivut

Lah­den yli­opis­to­kes­kus Yli­opis­to­kam­pus

Lahden Yliopistokampus on kansainvälinen yliopistojen ja Lahden kaupungin sopimukseen perustuva osaamiskeskittymä ja osa Lahden alueellista innovaatioympäristöä. Kampuksella yliopistot tekevät monialaista tutkimusta ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistävät toiminnan alueellista vaikuttavuutta.

Lahden yliopistokampuksen verkkosivut

LUMA-kes­kus Suo­mi

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskuksen verkkosivut

Har­joit­te­lu­kou­lut

Harjoittelukoulujen yliopistollisena tehtävänä on yliopiston opettajankoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelukouluissa tapahtuvan opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus sekä niiden kehittäminen.

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen verkkosivut

Har­vi­nai­set kie­let ja kult­tuu­rit

Helsingin yliopistolla on valtiollinen erityistehtävä monien harvinaisten kielten ja kulttuurien opetuksessa ja tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivut

Helsinki Graduate School of Economics

Taloustieteen keskus Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Hanken Svenska handelshögskolanin yhteinen taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö, jonka tehtävä on tuottaa vaikuttavaa ja korkeatasoista tutkimusta, kouluttaa taloustieteilijöiden seuraavaa sukupolvea sekä edistää yhteistyötä taloustieteen, muun tiedekentän ja yhteiskunnan välillä.

Mui­ta Hel­sin­gin yli­opis­ton eri­tyis­teh­tä­viä

Seismologian instituutti

Seismologian instituutti tutkii ja seuraa Suomen ja lähialueiden seismistä aktiivisuutta.

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN

VERIFIN tukee kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontaa kehittämällä tutkimusmenetelmiä kemiallisille taisteluaineille ja antamalla alaan liittyvää koulutusta.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön alustavan päätöksen mukaan vuosina 2025-28 Helsingin yliopiston lakisääteiset ja valtion kanssa sovitut erityistehtävät ovat samat kuin vuosina 2021-24.

Etsitkö sittenkin tiedekuntia, vierailukohteita tai yksiköitä?