Erityistehtävät
Helsingin yliopistolla on Suomessa useita kansallisia erityistehtäviä. Erityistehtävät pitävät muun muassa yllä kansallista kulttuuriperintöä, varmistavat ruotsinkielisen yliopisto-opetuksen aseman ja kokoavat yhteen tiettyjen alojen tutkimusta.
Helsingin yliopiston lakisääteiset ja valtion kanssa sovitut erityistehtävät vuosille 2017–2020 ovat seuraavat:

Kan­sal­lis­kir­jas­to

Kulttuuriperintö on yhteistä omaisuuttamme, ja vastuu sen säilymisestä kuuluu kaikille. Kansalliskirjasto vastaa kansallisen julkaisuperinnön säilyttämisestä, kuvailusta ja käyttöön asettamisesta osana ainutlaatuisten kokoelmiensa kartuttamista. Se toimii myös kirjastokentän valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä.

Kansalliskirjaston www-sivut

Luonnon­tieteellinen kes­kus­museo LUO­MUS

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka säilyttää ja ylläpitää luonnontieteellisiä kansalliskokoelmia sekä harjoittaa niihin liittyvää tutkimusta.

Luonnontieteellisen keskusmuseon www-sivut

Svens­ka social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan Soc & kom

Svenska social- och kommunalhögskolan är en samhällsvetenskaplig, svenskspråkig enhet med en nordisk och internationell profil och ett mångvetenskapligt förhållningssätt såväl i utbildning som i forskning. Högskolan utgör en viktig del av tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet.

Soc & koms www-sidor

Yli­opis­tol­li­nen eläin­sai­raa­la

Yliopistollinen eläinsairaala on eläinlääketieteellisen hoidon huippuyksikkö, jossa saa hoitoa vuosittain yli 20 000 eläinpotilasta.  

Yliopistollisen eläinsairaalan www-sivut

Alek­san­te­ri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus.

Aleksanteri-instituutin www-sivut

Kri­mi­no­lo­gian ja oi­keus­po­li­tii­kan instituutti Kri­mo

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa.

Krimon www-sivut

Ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus­kes­kus

Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan.

Kuluttajatutkimuskeskuksen www-sivut

Fy­sii­kan tut­ki­mus­lai­tos (HIP)

Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos.

HIP:n www-sivut

Mik­ke­lin yli­opis­to­kes­kus MUC

Mikkelin yliopistokeskus (MUC) on verkostomallinen kolmen yliopiston ja noin 120 henkilön osaamiskeskittymä. Yliopistokeskus perustuu sopimukseen Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Mikkelin kaupungin välillä.

Mikkelin yliopistokeskuksen www-sivut

Lah­den yli­opis­to­kes­kus Yli­opis­to­kam­pus

Lahden Yliopistokampus on kansainvälinen yliopistojen ja Lahden kaupungin sopimukseen perustuva osaamiskeskittymä ja osa Lahden alueellista innovaatioympäristöä. Kampuksella yliopistot tekevät monialaista tutkimusta ja antavat tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä edistävät toiminnan alueellista vaikuttavuutta.

Lahden yliopistokampuksen www-sivut

LUMA-kes­kus Suo­mi

LUMA-keskus Suomen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun uusien tiede- ja teknologiakasvatuksen avausten kautta, tukea opettajia elinikäiseen oppimiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin koko Suomessa, sekä vahvistaa tutkimuspohjaista opetuksen kehittämistyötä.

LUMA-keskuksen www-sivut

Har­joit­te­lu­kou­lut

Harjoittelukoulujen yliopistollisena tehtävänä on yliopiston opettajankoulutuksen opettajan pedagogisiin opintoihin kuuluvan harjoittelukouluissa tapahtuvan opetusharjoittelun järjestäminen ja siihen liittyvä opetusharjoittelun ohjaus sekä niiden kehittäminen.

Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen www-sivut

Har­vi­nai­set kie­let ja kult­tuu­rit

Helsingin yliopistolla on valtiollinen erityistehtävä monien harvinaisten kielten ja kulttuurien opetuksessa ja tutkimuksessa.

Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan www-sivut

Mui­ta Hel­sin­gin yli­opis­ton eri­tyis­teh­tä­viä

Seismologian instituutti

Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti VERIFIN

Etsitkö sittenkin tiedekuntia, vierailukohteita tai yksiköitä?