Talouden tunnusluvut

Helsingin yliopiston operatiivinen tulos, eli tulos ilman sijoitustoiminnan ja varainhankinnan vaikutusta, oli vuonna 2022 alijäämäinen yhdeksän miljoonaa euroa.

Varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tappio oli 43 miljoonaa euroa, mikä painoi yliopiston kokonaistuloksen 52 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulokseen sisältyi 72 miljoonaa euroa sijoitusinstrumenttien arvonmuutoksia. Sijoitukset kirjataan tilinpäätökseen opetus- ja kulttuuriministeriön taloushallinnon koodiston mukaisesti markkina-arvoin.

Yliopiston henkilöstömäärä vuoden 2022 lopussa oli vähän alle 8 400, joista vajaat 4 900 opettajia ja tutkijoita. Henkilöstökulut olivat lähes kaksi kolmasosaa kokonaiskuluista. Toinen merkittävä kuluerä muodostuu opiskelu-, tutkimus- ja muista toiminnan edellyttämistä tiloista.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan tu­los 2010–2022 ja en­nus­te 2023–2026
Yliopiston tulot ja kulut 2022

Vuonna 2022 Helsingin yliopiston tulot (perusrahoitus + täydentävä rahoitus) oli yhteensä 733 miljoonaa euroa.

Helsingin yliopiston operatiivisen toiminnan kulut olivat 742 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät olivat 452 miljoonan euron (61 % kokonaiskulusta) henkilöstökulut ja 90 miljoonan euron (12 %) tilavuokrat.

Täydentävän tutkimusrahoituksen lähteet 2022

Yliopiston tärkein täydentävän tutkimusrahoituksen lähde oli Suomen Akatemia. Suomen Akatemialta saatu rahoitus kasvoi seitsemän miljoonaa euroa ja oli yhteensä 123 miljoonaa euroa. Suomen Akatemian rahoituksen osuus Helsingin yliopiston saamasta tutkimusrahoituksesta oli 52 prosenttia. EU:sta saatu rahoitus kasvoi kaksi miljoonaa euroa ollen yhteensä 32 miljoonaa euroa. Yliopisto sai säätiöiltä täydentävää rahoitusta 37 miljoonaa euroa, mikä oli neljä miljoonaa euroa enemmän kuin 2021.

Tutustu talousasioihimme