Kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittäminen ja seuranta

Yksi Helsingin yliopiston strategian valinnoista on, että haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmamme sisältää laajoja suosituksia tutkimukseen, opetukseen, hallintoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Olemme myös arvioineet sisäisiä rakenteita ja edellytyksiä, jotka osaltaan edistävät sitoutumistamme kestävyyteen. Julkaisemme vuosittain kestävyys- ja vastuullisuusraportin, joka kertoo läpinäkyvästi toimintatavoistamme ja toimenpiteidemme edistymisestä.
Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma 2022-2024

Helsingin yliopiston strategiassa kaudelle 2021–2030 todetaan, että haluamme olla vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä. Kunnianhimoisia tavoitteita ei saavuteta yhdessä yössä eikä ilman konkreettisia toimenpiteitä. Ohjelmassa esitellään Helsingin yliopiston kestävyystavoitteita ja -aloitteita kaudella 2022–2024. Tämä eri yksiköiden, ryhmien ja yksilöiden edistämien aloitteiden kokonaisuus korostaa pyrkimystämme sisällyttää kestävyys ja vastuullisuus kaikkeen toimintaamme sekä siirtyä yksittäisistä aloitteista entistä kokonaisvaltaisempaan kestävyysajatteluun.

Hiilineutraali Helsingin yliopisto 2030 –tiekartta

Yliopisto on strategiassaan asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaan on koottu askelmerkit yliopiston hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.  Edistämme ekologista kestävyyttä pienentämällä toimintamme hiilijalanjälkeä panostamalla fiksuihin energianratkaisuihin, vähäpäästöiseen liikkumiseen ja kestäviin ruokailutottumuksiin sekä hankintoihin.  

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2022

Tähän raporttiin on koottu nostoja kestävyys- ja vastuullisuustyöstämme vuodelta 2022. Kyseessä on kokoelma tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä omiin arjen toimintoihimme liittyviä toimia. Vuoden 2022 raportti on Helsingin yliopiston kolmas kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti.  

Vuoden yhtenä kohokohtana julkistimme maaliskuussa Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman vuosille 2022–2024. Tässä katsauksessa osoitamme, miten edistyimme ohjelman toimenpiteissä sen ensimmäisen toimeenpanovuoden aikana. 

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan. 

Raportin sisällysluettelo, vararehtori Tom Böhlingin alkusanat sekä raportin esittely.

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Helsingin yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030 linjataan, että kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme. 

Vuoden aikana edistyimme rakenteet ja johtaminen -osa-alueelle  valituilla kolmella painopistealueellamme suunnitelmien mukaan: Perustimme kestävyysrahaston, sisällytimme kestävyysteemat osaksi rehtorin tavoiteneuvotteluita ja lanseerasimme koko yliopistoyhteisölle avoimen kestävyys- ja vastuullisuusverkoston. Työ kestävyyden ja vastuullisuuden sisällyttämiseksi osaksi kaikkia rakenteitamme on siis hyvässä vauhdissa.

Vuoden aikana edistyimme tutkimukselle valituilla painopistealueilla odotuksiemme mukaisesti ja saavutimme esimerkiksi seuraavat tavoitteet: Lisäsimme  strategisia tohtorikoulutettavien paikkoja kestävään kehitykseen liittyvissä monitieteisissä teemoissa palkkaamalla 10 näihin teemoihin keskittyvää monitieteistä väitöskirjatutkijaa, vahvistimme globaaleja kumppanuuksiamme perustamalla vaihto-ohjelman afrikkalaisissa yliopistoissa työskenteleville nuorille tutkijoille ja osallistuimme uhattujen tutkijoiden suojelemiseen Scholars at Risk -verkoston kautta.

Opetukselle valituilla painopistealueilla otimme vuoden aikana isoja harppauksia kohti tavoitteitamme ja osan jo toteutimmekin. Julkaisimme muun muassa Una Europa yhteistyössä pitkään valmistellun kestävyyden mikro-opintokonaisuuden ja sisällytimme kestävyysopintoja osaksi koulutusohjelmien syksyllä 2023 alkavia opetussuunnitelmia. Toteutimme myös One Health Early Career Champions -yhteistyön Nairobin yliopiston kanssa.

Edistyimme valituilla yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen painopistealueilla vuoden aikana monilta osin suunnitelmien mukaan. Pyrimme tuomaan tutkittua tietoa laajempaan tietoisuuteen järjestämällä vuoden aikana useita kaikille avoimia kestävyysteemaisia tilaisuuksia. Sisällytimme kestävyys- ja vastuullisuusteeman vahvemmin osaksi yliopiston kaikkea viestintää. Järjestimme vuosittaisen Sustainability Science Days -konferessin yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Vastuullisten kumppanuuksien vahvistamiseksi päivitimme yritysyhteistyön eettiset ohjeet. Lisäksi loimme mahdollisuuksia kestävyysaiheisten innovaatioiden edistämiselle. 

Vuoden aikana etenimme suunnitellusti monilla arjen kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi valituilla painopistealueillamme. Valmistelimme esimerkiksi Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekarttaa, joka julkistettiin huhtikuussa 2023. Tehostimme työtilojen käyttöä, loimme parempia mahdollisuuksia hybridityölle ja siten työmatkaliikenteen vähenemiselle. Uudistimme yliopiston hankinta- ja kilpailutusperiaatteet, joissa painotetaan kohtuullisuuden sekä kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön vammaisinkluusion teemavuoden aikana koulutimme henkilöstöämme aiheesta ja kehitimme toimintaamme inkluusion näkökulmasta. Teimme toimia myös opiskelijahyvinvoinnin kohentamiseksi ja jatkoimme antirasismityön edistämistä.

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2021

Tähän raporttiin on koottu nostoja kestävyys- ja vastuullisuustyöstämme vuodelta 2021. Kyseessä on kokoelma tutkimukseen, opetukseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen sekä omiin arjen toimintoihimme liittyviä toimia. Vuoden 2021 raportti on Helsingin yliopiston toinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti.  

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan. 

Raportin sisällysluettelo, vararehtori Tom Böhlingin alkusanat sekä raportin esittely. 

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Helsingin yliopiston strategiassa vuosille 2021–2030 linjataan, että kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme. 

Helsingin yliopistolla edistämme kestävää kehitystä monilla eri tieteenaloilla kaikilla kampuksillamme. Teemme uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin. 

Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja ja opintokokonaisuuksia. Vuoden 2021 aikana pilotoimme kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjolla olevaa monitieteistä Kestävyyskurssia ja panostimme kestävyysosaamisen vahvistamiseen eri tieteenaloilla.  

Vuoden 2021 aikana tiivistimme ja lisäsimme yhteistyötä sekä uusien että olemassa olevien kumppaneidemme kanssa. Kestävyysteemat ovat keskeinen osa kumppanuustyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teemme kestävyysteemoissa yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja säätiöiden kanssa. Tärkeänä osana on myös yhteistyö muiden yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan. 

Katsaus kestävyyteen - Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopistossa 2017-2020

Tämä on Helsingin yliopiston ensimmäinen kestävyys- ja vastuullisuustekoja yhteen kokoava raportti. Uuden strategiakauden 2021–2030 alussa luomme katseen vielä menneeseen, jotta voimme paremmin suunnitella tulevaa. Raportti on katsaus edellisellä strategiakaudella 2017–2020 tekemäämme kestävyys- ja vastuullisuustyöhön ja tapa tuoda työtämme läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi.

Raportti on jaettu verkkosivuilla osiin luettavuuden parantamiseksi ja saavutettavuuden varmistamiseksi. Resoluutioltaan tiivistetyn raportin voi ladata myös kokonaisuudessaan.

Raportin sisällysluettelo, rehtori Sari Lindblomin alkusanat sekä raportin esittely.

Yliopiston organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri luovat edellytykset kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiselle. Strategiakaudella 2017–2020 perustimme yliopistolle kestävyys ja vastuullisuus -toimikunnan, joka vastaa kestävyys- ja vastuullisuustyön kehittämisestä, seurannasta ja raportoinnista. Kestävyysteemaiset tutkimuskeskukset, -yhteisöt ja instituutit tukevat kestävyys- ja vastuullisuustyötämme.

Helsingin yliopistolla edistämme kestävää kehitystä monilla eri tieteenaloilla kaikilla kampuksillamme. Teemme uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin.

Kestävyyskysymykset kytkeytyvät kaikkiin koulutusaloihin ja tarjoamme kestävän kehityksen näkökulmia osana useita koulutusohjelmia, kursseja ja opintokokonaisuuksia. Kestävään kehitykseen liittyviä teemoja opetetaan lähes kaikissa tiedekunnissa bio- ja ympäristötieteellisestä humanistiseen tiedekuntaan.

Vision Globaali vaikuttaja – yhdessä saavuttamiseksi tiivistimme ja lisäsimme yhteistyötä sekä uusien että olemassa olevien kumppaneidemme kanssa. Kestävyysteemat ovat keskeinen osa kumppanuustyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Teemme kestävyysteemoissa yhteistyötä kaupunkien, yritysten ja säätiöiden kanssa. Tärkeänä osana on myös yhteistyö muiden yliopistojen
ja sektoritutkimuslaitosten kanssa, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Kestävä ja vastuullinen yliopistoarki sisältää muun muassa hallinnon kehittämisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön, hiilineutraalin kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen sekä vastuullisen sijoitustoiminnan.

Muut raportit kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Tutustu teema-, toimiala- ja yksikkökohtaisiin kestävyyttä ja vastuullisuutta käsitteleviin raportteihimme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen

Strategiamme mukaisesti pohjaamme kestävyystyömme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme sitoutuneet edistämään työssämme YK:n 
kaikkia 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta.

Vuosina 2022–2024 panostamme erityisesti seuraaviin tavoitteisiin: 

 • Hyvä koulutus (tavoite 4)
 • Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja  infrastruktuureja (tavoite 9)
 • Ilmastotekoja (tavoite 13)
 • Yhteistyö ja kumppanuus (tavoite 17)

Muihin tavoitteisiin liittyvistä toimenpiteistä voi lukea Katsaus kestävyyteen -raporteista, jotka löytyvät sivun yläosasta.

Tavoite 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. 

Tavoitteen 4 edistämiseksi olemme valinneet Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan vuosille 2022-2024 kolme painopistealuetta: 

 1. Kestävyys koulutuksessa: Varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään soveltuvin osin kaikkien koulutusohjelmien tavoitteisiin ja sisältöihin. Vahvistamme kaikilla aloilla tohtorikoulutettavien osaamista kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
 2. Globaalit kumppanuudet: Kehitämme kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä globaalin etelän yliopistojen kanssa lisäämällä mahdollisuuksia keskinäiseen koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä kasvattamalla tietopääomaa opiskelijoiden kotimaissa.
 3. Jatkuva oppiminen: Nostamme kestävän kehityksen yhdeksi jatkuvan oppimisen kärjistä ja edistämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävyystutkimuksen saralla. Vahvistamme henkilöstön kykyä edistää kestävää kehitystä.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Toimenpiteistä jo toteutuneita ovat muun muassa seuraavat:

 • Laadimme opetussuunnitelmakauden 2023–2026 suunnittelutyön yhteydessä yhteiset käytännöt ja ohjeet kestävyysosaamisen vahvistamiseksi. Kestävyys ja vastuullisuus otettiin osaksi akateemisten asiantuntijataitojen mallia.
 • Toteutimme One Health Early Career Champions -yhteistyötä Nairobin yliopiston kanssa.
 • Kehitimme kestävän kehityksen mikro-osaamiskokonaisuuden osana Una Europa -verkostoa ja tarjoamme ohjelmaa osana jatkuvan oppimisen koulutustarjontaamme. Tutustu opintokokonaisuuteen ⇒ Kestävyyden mikro-opintokokonaisuus

Tavoite 9: Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Tavoitteen 9 edistäminen näkyy Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa 2022-2024 seuraavilla tutkimuksen, yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja päivittäisen toiminnan painopistealueilla:

 1. Vastuullinen tutkimus: Tarjoamme järjestelmällisen yliopisto- ja yksikkötason tavan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusdatan vastuullista hallintaa.
 2. Vastuulliset kumppanuudet: Varmistamme, että kestävät ja vastuulliset toimintamallit ovat osa kaikkia kumppanuuksiamme ja tapahtumiamme. Vahvistamme yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää kestävyys- ja vastuullisuusosaamista ja -ajattelua.
 3. Vastuullinen sijoitustoiminta: Haluamme olla Euroopan vastuullisin yliopistosijoittaja. Sijoitustoimintaamme säätelevät ja ohjaavat sijoitustoiminnan ja rahankäytön periaatteet, vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma. Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoituksiemme on katettava vastuumme yliopistolle itselleen, sen kumppaneille, yhteiskunnalle sekä ympäristölle.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Osa valituista toimenpiteistä, kuten yritysyhteistyön eettisten ohjeiden päivittäminen, on jo toteutunut. Toimenpiteet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseksi ovat hyvässä vauhdissa. Myös vastuulliseen sijoitustoimintaan valitsemamme toimenpiteet kuten vaikuttavuussijoittamisen lisääminen ja sijoitusten hiilijalanjäljen pienentäminen ovat toistaiseksi edistyneet suunnitellusti.

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Tavoitteen 13 edistäminen näkyy Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa 2022-2024 erityisesti päivittäisen toiminnan kahdella painopistealueella:

 1. Hiilineutraalius: Kehitämme hiilijalanjälkemme laskentaperiaatteita ja vähennämme ilmastopäästöjä konkreettisesti. Saavutamme hiilineutraaliuden vuonna 2030.
 2. Vastuullinen sijoitustoiminta: Haluamme olla Euroopan vastuullisin yliopistosijoittaja. Sijoitustoimintaamme säätelevät ja ohjaavat sijoitustoiminnan ja rahankäytön periaatteet, vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma. Yhteenvetona voidaan todeta, että sijoituksiemme on katettava vastuumme yliopistolle itselleen, sen kumppaneille, yhteiskunnalle sekä ympäristölle.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Alla olevat toimenpiteet ovat jo toteutuneet. Toteutuneiden toimenpiteiden lisäksi olemme edistäneet suunnitelmien mukaan myös monia muita toimenpiteitä. Olemme muun muassa ryhtyneet energiansäästötoimenpiteisiin, paikantaneet ja korjanneet kiinteistöjen lämpövuotoja, aloittaneet vähähiilisen rakentamisen etenemissuunnitelman valmistelun sekä parantaneet edellytyksiä vähähiilisempään työmatkaliikenteeseen kuten sähköautoiluun ja pyöräilyyn. Pyrimme jatkuvasti myös vähentämään sijoitustemme hiilijalanjälkeä. Olemme jo lopettaneet sijoitukset fossiilisten polttoaineiden tuottajiin.

Jo toteutuneet Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toimenpiteet:

 • Laadimme yliopistolle hiilineutraaliuden etenemissuunnitelman. Etenemissuunnitelmassa määritellään osatavoitteet ja ehdotetut toimenpiteet, joilla vähennetään ja kompensoidaan eri toimintojen aiheuttamia ilmastopäästöjä. Näin saavutamme tavoitteemme hiilineutraaliudesta vuonna 2030. Tutustu ⇒ Hiilineutraali yliopisto 2030 -tiekartta
 • Tehostamme työtilojen käyttöä ja vähennämme henkilöstön työmatkaliikennettä hyödyntämällä hybridityömallin ohjeistusta. 
  Vähennämme rekrytointiin liittyvää matkustusta muun muassa toteuttamalla työhaastatteluita, opetusnäytteitä ja vierailuja 
  etänä digitaalisten työkalujen avulla. 

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Tavoitteen 17 edistäminen näkyy vahvasti koko Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa vuosille 2022-2024. Se on olennainen osa kestävyyden ja vastuullisuuden osa-alueita ja niille valittuja seuraavia painopistealueita:

 1. RAKENTEET JA JOHTAMINEN - Mahdollisuudet kestävyystoimintaan: Vahvistamme henkilökunnan, opiskelijoiden ja alumnien mahdollisuuksia edistää sekä entistä kestävämpää tulevaisuutta että yhteisöllisyyden tunnetta.
 2. TUTKIMUS - Kestävyystutkimus ja globaalit kumppanuudet: Vahvistamme yliopiston korkealaatuista kestävyystutkimusta sekä viestimme siitä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Kehitämme globaaleja kumppanuksia ja näkökulmia sekä globaalia asiantuntemusta.
 3. TUTKIMUS - Turvallinen tutkimus- ja opetusympäristö: Ryhdymme toimiin, joilla varmistetaan, että tutkimusta voidaan tehdä turvallisissa oloissa ilman väkivallan tai vainon uhkaa panostamalla suojelun tarpeessa olevien tutkijoiden ja opiskelijoiden suojelemiseen.
 4. TUTKIMUS - Vastuullinen tutkimus: Tarjoamme järjestelmällisen yliopisto- ja yksikkötason tavan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta, hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimusdatan vastuullista hallintaa.
 5. OPETUS - Kestävyys koulutuksessa: Varmistamme, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään soveltuvin osin kaikkien koulutusohjelmien tavoitteisiin ja sisältöihin. Vahvistamme kaikilla aloilla tohtorikoulutettavien osaamista kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa.
 6. OPETUS - Globaalit kumppanuudet: Kehitämme kumppanuuksiin perustuvaa yhteistyötä globaalin etelän yliopistojen kanssa lisäämällä mahdollisuuksia keskinäiseen koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä kasvattamalla tietopääomaa opiskelijoiden kotimaissa.
 7. OPETUS - Jatkuva oppiminen: Nostamme kestävän kehityksen yhdeksi jatkuvan oppimisen kärjistä ja edistämme kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä kestävyystutkimuksen saralla. Vahvistamme henkilöstön kykyä edistää kestävää kehitystä.
 8. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS -Tutkimustieto päätöksenteossa: Vahvistamme yliopiston roolia vaikutusvaltaisena globaalina yhteiskunnallisena voimana tukemalla tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa ja julkista keskustelua sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
 9. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Vastuulliset kumppanuudet: Varmistamme, että kestävät ja vastuulliset toimintamallit ovat osa kaikkia kumppanuuksiamme ja tapahtumiamme. Vahvistamme yliopiston yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaan liittyvää kestävyys- ja vastuullisuusosaamista ja -ajattelua.
 10. YHTEISKUNNALLINEN VUOROVAIKUTUS - Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö: Jatkamme osallistumista avoimeen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön muiden korkeakoulujen kanssa edistääksemme kestävyys- ja vastuullisuuspyrkimyksiä.

Painopistealueisiin liittyvien toimenpiteiden edistymisestä raportoidaan Katsaus kestävyyteen -raporteissa. Toimenpiteistä jo toteutuneita ovat muun muassa seuraavat:

 • Lisäämme strategisia tohtorikoulutettavien paikkoja kestävään kehitykseen liittyvissä 
  monitieteisissä teemoissa palkkaamalla 10 monitieteistä näihin teemoihin keskittyvää 
  väitöskirjatutkijaa. 
 • Vahvistamme globaaleja kumppanuuksiamme muun muassa perustamalla vaihto- 
  ohjelman afrikkalaisissa yliopistoissa työskenteleville nuorille tutkijoille kestävän 
  kehityksen tavoitteiden puitteissa. 
 • Toteutamme One Health Early Career Champions -yhteistyötä Nairobin yliopiston kanssa.
 • Kehitämme kestävän kehityksen mikro-osaamiskokonaisuuden osana Una Europa -verkostoa ja tarjoamme ohjelmaa 
  osana jatkuvan oppimisen koulutustarjontaamme. 
 • Tuemme neuvoa-antavien kansallisten tiedepaneelien roolia. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin 
  koordinointivastuu vuosina 2021–2022. Suomen ilmastopaneelin ja Suomen luontopaneelin viestinnän 
  koordinointi.
 • Osallistumme aktiivisesti Finn-ARMA-verkoston ja Unifin kestävyysryhmien ja erinäisten kansainvälisten verkostojen (mm. IUCA, SDSN:n Pohjois-Euroopan osasto) toimintaan. Edistämme aktiivisesti kestävyyttä ja vastuullisuutta  kansainvälisissä verkostoissa, kuten LERU:ssa ja Una Europassa.
Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit

Kansallisesti kestävyys- ja vastuullisuustyötämme raamittavat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin määrittämät kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit. Teesejä on yhteensä 12 kappaletta, ja ne on jaoteltu viiden eri teeman alle. Yliopistojen perustehtävien (tutkimus, opetus, yhteiskunnallinen vuorovaikutus) lisäksi teesit kattavat (kampus)toiminnot sekä laajemmin toiminnan edellytykset, jotka luovat kehykset muille teeseille.

Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit:

1. Tutkimustoimintaa suunnataan kestävyyshaasteiden ratkaisuun.
2. Hankkeiden arvioinnissa ja rahoituksessa huomioidaan kestävyys ja vastuullisuus.
3. Yliopistot tukevat tieteidenvälisyyttä, avointa tiedettä ja globaalia näkökulmaa.
4. Kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa.
5. Yliopistot edistävät korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja turvallista ympäristöä.
6. Johtaminen, hallinto ja kampustoiminnot ovat linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.
7. Yliopistot noudattavat hiilineutraalin kiertotalouden periaatteita ja vaalivat luonnon monimuotoisuutta.
8. Yliopistot toimivat aktiivisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
9. Yliopistot ovat rohkeita yhteistyökumppaneita, jotka vaikuttavat niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
10. Yliopistot jakavat kestävyyden ja vastuullisuuden käytäntöjä avoimesti ja kehittävät niitä yhdessä.
11. Yliopistot integroivat kestävyys- ja vastuullisuustyön strategiaansa ja osoittavat siihen resursseja.
12. Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät yliopistojen rahoitusmallissa, arvioinnissa ja auditoinnissa.