Germaaninen filologia

Germaaninen filologia tutkii saksan kieltä, saksankielisten maiden kirjallisuutta ja kulttuuria sekä saksan kielen historiallista kehitystä.

Helsingin yliopistossa germaanisen filologian painopistealoja ovat monikielisyys, transkulttuurisuus ja multimediaalisuus.

Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat

 • vertaileva ja kontrastiivinen kielentutkimus
 • kielenoppiminen
 • kielididaktiikka ja interferenssi
 • elektronisten välineiden käyttö ja optimointi saksan opetuksessa
 • kielitieteellinen media- ja joukkoviestintätutkimus
 • fraseologia eli kiinteiden sanontojen ja sananlaskujen tutkimus
 • tekstilingvistiikka (erityisesti joukkoviestimien kieli)
 • valenssi- ja konstruktiokielioppi ja kieliopillistuminen
 • leksikografia eli sanakirjatutkimus
 • historiallinen lauseoppi
 • Saksan nykykirjallisuus ja kulttuuri (erityisesti narratiivinen tutkimus sekä kirjallisuuden merkitys ja vastaanotto)
 • Itävallan kirjallisuus ja kulttuuri
 • syntaksi ja sananmuodostus
Show more info
Julkaisut