Venäjän kieli ja kirjallisuus

Venäjän kieleen ja kirjallisuuteen liittyvät tutki­musaiheet vaihtelevat kielihistoriasta ja yleisestä kieliteoriasta nykykie­len sosiologisiin ilmiöihin, yksittäisten kirjailijoiden teosten analyysistä kir­jallisuustieteen periaatteellisiin kysymyksiin ja kokonaisten aikakausien kuvauksiin.

Venäjän kielentutki­muksessa painopistealoja ovat mm.

  • funktionaalinen kielioppi, jossa lähtökohtana ovat kielen avulla ilmaistavat merkitykset
  • muoto- ja lauseopin korpuspohjainen tutki­mus
  • suomen ja venäjän kielen vertaileva tutki­mus, jonka avulla voidaan selvittää mm. suomenkielisille oppijoille hankalia venäjän kielen ilmiöitä
  • kaksikielisyys ja Suomessa puhuttavan venä­jän erityispiir­teet
  • puhutun kielen ja keskustelun analyysi

Niin tutkimuksessa kuin opinnäytetöissäkin käyte­tään run­saasti digitaalisia aineistoja kuten Venä­jän kansalliskorpusta ja Integrum-tietokantaa sekä kenttätyön tuloksena synty­neitä äänitteitä ja videotallenteita. Kansalliskirjaston slaavi­lainen kirjasto on tärkeä yhteistyökumppanimme.

Kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksessa paino­pistealoina ovat

  • venäläinen modernismi ja avantgarde
  • venäläinen nykykirjallisuus
  • venäläinen kirjallisuus- ja kulttuuriteoria
  • suomalais-venäläiset kulttuurikontaktit
  • venäläinen populaarikulttuuri

Tieteenala tekee tiivistä yhteistyötä monien koti­maisten ja ulkomaisten tutkijayhteisöjen kanssa. Tämän ansioista opis­kelijoilla on mahdollisuus kuunnella vierailevien huipputut­kijoiden luentoja ja solmia kansainvälisiä yhteyksiä jo opis­keluaika­naan.

Show more info
Projektit
Julkaisut