Ögonforskning

Sjukdomar på hornhinnan är en av de vanligaste grupperna av ögonsjukdomar som påträffas hos hästar. Traumaorsakade hornhinnesår är förhållandevis vanliga hos hästar på grund av ögonens placering och hästarnas flyktbeteende som är typiskt för bytesdjur.

Inflammationer i hästögats hornhinna som orsakats av bakterier eller filamentös svamp är allvarliga och kan potentiellt hota hästens syn. Sådana inflammationer kräver snabb och intensiv behandling. Genom prov som tas i ögat försöker vi utreda vilken arts bakterie eller filamentös svamp som orsakat inflammationen och hur känslig den är för antimikrobiella läkemedel, så att det antibiotikum och/eller det svampdödande medel som väljs ska ha bästa möjliga effekt som behandlingsform.

Det finns forskningskunskap om de vanligaste mikroberna som orsakar inflammationer i hästens hornhinna, men resultaten varierar regionalt bland annat beroende på klimatförhållandena. Det finns publicerad information om de vanligaste mikroberna från ett flertal länder och världsdelar runt om i världen. En nyligen publicerad undersökning, som sträcker sig över mer än tio år, beskriver vilka mikrober som orsakat hornhinneinfektioner bland hästar i Hästsjukhuset vid Helsingfors universitet och hur känsliga de är för antimikrobiella läkemedel. Resultaten styr bland annat veterinärer som jobbar i nordiska klimatförhållanden i deras läkemedelsval och behandlingsplanering redan innan provresultaten är färdiga.

Att mäta ögontrycket är en viktig del av en grundlig ögonundersökning. I en nyligen publicerad studie jämförde vi två vanliga ögontrycksmätare som ofta används på djur och utredde hur tillförlitliga och exakta de var när de användes på hästar.