Forskning

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välbefinnande och på säkrande av livsmedelssäkerheten. Vi fokuserar på samspelet mellan djur- och människopopulationernas hälsa i en föränderlig miljö.

Den veterinärmedicinska forskningen är mångvetenskaplig i grunden. Våra internationellt ansedda forskningsgrupper bedriver såväl biomedicinsk grundforskning som tillämpad biomedicinsk forskning vars resultat används för att främja hälsan hos både djur och människor. Centrala teman för forskningen är

  • livsmedelssäkerhet
  • translationell medicin
  • zoonotiska infektioner
  • hälsan och välbefinnandet hos djur.

Dessa forskningsområden förenas i Veterinärmedicinska fakultetens nätverk Helsinki One Health (HOH) som stöder och samordnar forskningen inom dessa områden vid Helsingfors universitet.