Luftvägsforskning

Hästastma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom som beror på en immunologisk reaktion orsakad av överkänslighet. Vi känner inte fullständigt till uppkomstmekanismen för hästastma, och det försvårar tidig diagnostik av sjukdomen samt exakt behandling. I astmaforskningen vill vi utreda sjukdomens uppkomstmekanism och se till att hästen får en bättre vård.

Hästastma är en kronisk, inflammatorisk luftvägssjukdom som beror på en immunologisk reaktion orsakad av överkänslighet. Sjukdomen påminner om astma hos människor. När en häst har astma reagerar hästens luftvägar på damm i inandningsluften, vilket leder till ökad slemproduktion, trängre luftvägar och senare luftvägsremodellering. Långvarig exponering för damm och mögel i stalluften anses vara en av de viktigaste predisponerande faktorerna för sjukdomen. Det är ännu oklart vilken roll infektioner i luftvägarna spelar för uppkomsten av astma.

Hästastman delas in i lindrig/måttlig och allvarlig. I de lindriga formerna av sjukdomen upptäcker man inte nödvändigtvis tydliga symtom, men hästen kan ha nedsatt prestationsförmåga. I allvarliga former flåsar och hostar hästen. I luftvägsundersökningen ingår en allmän undersökning av hästen, blodprov samt vid behov avföringsprov. Hästens luftvägar undersöks med endoskopi och vid behov tas sköljprov. Dessutom kan lungorna röntgas. Utifrån undersökningarna går det att utesluta problem som förorsakas av andra andningssymtom, såsom bakterie-, virus- och parasitinfektioner samt strukturella problem i luftvägarna.

Vi känner inte fullständigt till varför hästastma uppkommer och det här försvårar tidig diagnostik av sjukdomen samt exakt behandling. I astmaforskningen vill vi utreda sjukdomens uppkomstmekanism och se till att hästen får en bättre vård.

Vid Hästsjukhuset utnyttjas patientmaterialet i forskningsprojekt som undersöker tillförlitligheten i olika metoder för provtagning från luftvägar. Resultaten hjälper veterinärerna att välja det mest tillförlitliga sättet att undersöka en patient som lider av problem i luftvägarna.

Samarbete bedrivs också med Suomen Hevostietokeskus i Kuopio, i ett projekt där forskarna undersöker förekomsten av och riskfaktorer för luftvägsinflammationer hos föl i lösdrift. Dessutom undersöks bakterierna som växer i fölens luftvägar.