Forskning om föl

Beteendet och behandlingen av sjukdomar hos föl undersöks i tre separata forskningsprojekt. Temana för forskningsprojekten är forskning om rörelseutvecklingen hos föl, forskning om deras lärande och utvecklingen av temperamentet samt forskning om effekterna av fysioterapi som genomförs som stöd för föl med andningssjukdomar.
Studier om utvecklingen av föl

Syftet med den första delen av vår tvådelade studie är att definiera och schemalägga fölens rörelseutveckling under de tre första levnadsveckorna. Den andra delen i sin tur definierar utvecklingen av lärande och temperament hos unga föl. I båda delarna deltar både friska och sjuka föl: med hjälp av friska föl definierar vi milstolparna för en normal utveckling och när det gäller sjuka föl undersöker vi förseningar och avvikelser i den vanliga utvecklingen. För närvarande finns det mycket begränsat med kunskap om fölens utveckling och särskilt om störningar i deras utveckling.

Studierna kan ge värdefull kunskap som kan beaktas till exempel vid hantering och skolning av olika hästar. Förseningar i utvecklingen kan påverka hästens framtid, så ju tidigare människan ingriper i situationen och inleder behövliga stödåtgärder, desto bättre är hästens prognos för att bli idrotts- och brukshäst.

Forskningsprojekt om andningsfysioterapi

I en studie utreds hur fysioterapi och behandling med högflödesgrimma inverkar på symptomen hos föl med lunginflammation. Det har forskats föga i dessa när det gäller behandling av djur, men de används rutinmässigt i behandling av andningssymptom hos människor. Syftet med resultaten är att utveckla rehabiliteringen och behandlingen av föl med andningssjukdomar: båda metoderna är icke-invasiva och om de konstateras vara effektiva kan de effektivera behandlingen av sjuka föl. I och med detta kan terapier bidra till att förbättra fölens levnadsmöjligheter, på samma sätt som de kan förbättra fölens livskvalitet.

I den andra delen av forskningsprojektet testas pulsoximeterns tillförlitlighet på föl. Om pulsoximetern konstateras vara ett tillförlitligt sätt att mäta syremättnaden i blodet hos föl erbjuder denna studie en ny icke-invasiv metod för mätning och uppföljning av fölens tillstånd i realtid till exempel i samband med fysioterapi.

Forskningsprojektet med temat andningsfysioterapi finansieras av Finlands Akademi.