Tjänster för invandrare

Helsingfors universitet erbjuder utbildningshandledning och karriärvägledning samt rådgivning och utbildningsmöjligheter för invandrare. Målet är att främja möjligheterna för invandrare att få studieplats vid en högskola eller bli kvalificerade inom sitt eget område och skapa sig en karriär i Finland.
Talent Boost programmet

Utvecklingen av tjänster som riktar sig till invandrare är en del av det nationella programmet Talent Boost, vars mål är att locka hit internationella experter, hjälpa dem att komma till rätta i Finland och förbättra möjligheterna för dem som redan bor i Finland att hitta arbete som motsvarar deras kompetens. 

Mål för programmet Talent Boost inom Helsingfors universitet är:

  • Främja sysselsättning och nätverkande av internationella experter, särskilt examensstuderande och doktorander
  • Utveckling av vägledning och rådgivning för internationella experter
  • Förbättra inkluderingen och integrationen av internationella talanger
  • Förtydligande servicestigar för internationella experter
  • En ökad samhällelig debatt om internationella experters ställning och behov samt om samhällets mångfald och öppenhet
SIMHE tjänster

Helsingfors universitets tjänst Supporting Immigrants in Higher Education (SIMHE) erbjuder vägledning och rådgivning åt invandrare som är intresserade av att studera vid en finländsk högskola eller vill ha stöd i sin karriärplanering. Vi ger dig råd för hur du ansöker till en högskola, fortsätter eller kompletterar dina studier. Vi hjälper dig att inse dina möjligheter i den finländska arbetslivet.  

 Du kan boka tid för individuell utbildningshandledning eller karriärvägledning, och du kan delta i vår övriga verksamhet. 

AKVA – förberedande utbildning för högskolestudier

AKVA-utbildningen riktar sig till invandrare som vill studera vid universitet eller yrkeshögskola och skapa sig en karriär i Finland. Utbildningen stärker de akademiska färdigheterna, kunskaperna i finska och ger möjlighet att bekanta sig med studierna inom det egna området. 

Som del av AKVA-utbildningen får studenterna individuell utbildningshandledning och karriärvägledning. Språkkunskaperna i finska utvecklas i alla studiehelheter. För att delta krävs språkkunskaper på nivån B1, vilket motsvarar YKI 3. Utbildningen är avgiftsfri. 

  • AKVA-utbildningen inleddes i augusti 2023 och avslutas i juni 2024. Ansökningstiden till de här studierna har gått ut och det är inte längre möjligt att ansöka till utbildningen.  
  • Information om följande gång utbildningen ordnas publiceras på den här sidan. 

AKVA-utbildningen koordineras av Helsingfors universitetets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ Oy. 

Studera finska

Du kan studera finska på Helsingfors universitets öppna universitetskurser. Kurserna är öppna för alla, och du behöver inte vara student vid universitetet för att delta i dem. Kurserna genomförs i form av webb- och närundervisning. I den öppna universitetsundervisningen kan du genomföra kurser på grundnivå och medelsvår nivå (A1.1–B2.1). Öppna universitetets kurser är avgiftsbelagda. 

Helsingfors universitet är med i projektet Språkboost som utvecklar utbildning i de inhemska språken. Inom ramen för projektet har det bland annat utvecklats en webbportal för att stödja och utgöra en informationskälla för dem som studerar svenska eller finska, dem som undervisar i svenska eller finska och de arbetsgivare och karriärvägledare som arbetar med internationella experter. 

Kompletterande och behörighetsgivande studier

Helsingfors universitet erbjuder olika kompletterande och behörighetsgivande studier för dem som har avlagt högskoleexamen utomlands. 

Om du har skaffat dig behörighet utomlands för ett yrke som i Finland är reglerat, och enligt lag i Finland kräver en viss utbildning, examen eller rätt att utöva yrket, behöver du sannolikt ett myndighetsbeslut om erkännande av examen eller rätten att utöva yrket för att kunna arbeta eller studera i Finland. 

Mer information om erkännande av examen finns på Utbildningsstyrelsens, Valviras och Livsmedelsverkets webbplatser.  

Mer information om erkännande eller jämställande av examen för personer som har avlagt lärarexamen i något annat land än Finland finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.  

Fristående behörighetsgivande studier för lärare i enlighet med beslut om jämställande av examen  

Studierna är avsedda för personer som har avlagt lärarexamen i något annat land än Finland och som har fått Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande av examen. 

I antagningen till fristående behörighetsgivande studier för lärare kan man ansöka till finskspråkiga studier för lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare och ämneslärare i enlighet med det som förutsätts i beslutet om jämställande. Studierna anordnas av Pedagogiska fakulteten. 

Läs mer om studierna och ansökan till dem på Pedagogiska fakultetens webbplats. 

Bekanta dig med bakgrunden till och erfarenheterna av projektet Pätevänä töihin (ung. ”behörig på jobbet”) som pågick 2021–2022 (på finska). 

Förfrågningar: siltavuori-student@helsinki.fi och simhe@helsinki.fi

Lämplighetsprov för lärare 

Om du har fått ett beslut av Utbildningsstyrelsen om erkännande av yrkeskvalifikationer som förutsätter att du genomgår en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov och du är intresserad av att avlägga ett lämplighetsprov för lärare, ska du kontakta universitetet. 

Mer information om att avlägga ett lämplighetsprov vid Helsingfors universitet finns på Pedagogiska fakultetens webbplats

Legitimering av veterinärer 

Legitimation som veterinär i Finland med stöd av en examen som avlagts i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså i ett så kallat tredjeland, förutsätter i regel kompletterande studier och tillräckliga kunskaper i finska eller svenska. 

Mer information om legitimeringsförhören vid Helsingfors universitet finns på Veterinärmedicinska fakultetens webbplats

Övriga studiemöjligheter

Öppna universitetet 

Helsingfors universitets öppna universitet har ett brett utbud av kurser inom olika vetenskapsområden, kurserna är öppna för alla. Kurser startar året runt. De här kurserna är avgiftsbelagda. 

Prova på-kurser är kurser som syftar till att ge dig ett smakprov på universitetsstudier och på studierna inom ett vetenskapsområde som intresserar dig. Kursernas omfattning är en eller två studiepoäng. 

 Undervisningen genomförs på nätet, vilket möjliggör flexibla studier.  

Se vilka prova på-kurser som erbjuds. 

MOOC om utveckling av webbapplikationer 

Det finns också en öppen kurs i Full Stack, som kan genomföras i olika omfattningar. I kursen ingår ett intervjulöfte – genom att genomföra kursen som helhet och det tillhörande 10-poängsprojektet får du en anställningsintervju med en av de partners som samarbetar på kursen. Mer information om intervjulöftet och själva kursen finns på kursens hemsida.

Du kanske också är intresserad av