Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittaneiden pätevöitymismahdollisuuksia kehitetään

Opettajan tehtävä on Suomessa säännelty ammatti, mikä edellyttää kelpoisuusehtojen mukaista koulutusta ja tutkintoa. Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittaneen täytyy hakea suorittamalleen tutkinnolle rinnastamispäätös, joka on usein ehdollinen ja edellyttää täydentäviä opintoja.

Kasvatustieteellinen tiedekunta järjestää keväällä 2023 haun erillisiin rinnastamispäätöksen mukaisiin opettajan kelpoisuusopintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutettujen hankkeiden kokemusten pohjalta suunniteltu erillishaku on jatkoa lukuvuosina 2021–2023 käynnissä olevalle Pätevänä töihin -hankkeelle.

Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2021 käynnistyneen Pätevänä töihin -hankkeen keskeisenä tavoitteena on etsiä nykyistä pysyvämpiä käytäntöjä ulkomailla opettajan tutkinnon suorittaneiden pätevöittämiseksi sekä parantaa tälle kohderyhmälle suunnattujen täydentävien opintojen tarjontaa.

Hankkeessa pilotoidaan opintoja, joiden tavoitteena on pätevöittää opettajan työhön henkilöitä, jotka ovat suorittaneet kasvatusalan tutkinnon muualla kuin Suomessa ja joilla on tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätös.  

Hankkeessa suunnittelut opinnot toteutetaan yhteistyössä kasvatustieteellisen tiedekunnan, opetus- ja opiskelijapalveluiden, HY+:n ja humanistisen tiedekunnan kanssa. Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Kati Järvinen kasvatustieteellisen tiedekunnan opetus- ja opiskelijapalveluista. Opinnot koostuvat Opetushallituksen rinnastamispäätöksen mukaisista kasvatustieteellisistä opinnoista, räätälöidyistä suomen kielen opinnoista ja sisältöopintoja tukevista opinnoista. Opiskelijoille on laadittu henkilökohtaiset opintosuunnitelmat rinnastamispäätöksen ja suomen kielen osaamisen perusteella. Opiskelijat saavat yksilöllistä tukea ja ohjausta opintojen aikana.

Sisältöopintoja ja suomen kielen opintoja yhdistävästä mallista hyviä kokemuksia 

Suomen kielen opetuksella pyritään tukemaan opintoja sekä syventämään kasvatus- ja opetusalan sanaston hallintaa. Hankkeen suomen kielen opetuksesta vastaavan suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja Verna Pelkosen mukaan kielitaidon kehittäminen on osa pätevöitymistä, sillä opettajan työssä edellytetään hyvää kielitaitoa. Viime lukuvuonna pilottiin osallistunut Tatiana Andreeva aloitti opintonsa suomen kielen opinnoilla. Andreeva kertoo hyötyneensä suomen kielen opinnoista ja esimerkiksi onnistuneensa opintojen myötä laajentamaan ammattisanastoaan.

Nyt pilotoitavissa opintopoluissa suomen kielen opinnoilla, sisältöopintoja tukevilla opinnoilla sekä riittävällä ohjauksella ja tuella mahdollistetaan opiskelijoiden osallistuminen täydentävissä sisältöopinnoissa samoille kursseille yliopiston muiden kasvatustieteen opiskelijoiden kanssa. Tämä vahvistaa hankkeen opiskelijoiden suomen kielen taitoa sekä tukee työelämässä tärkeää ammatillista verkostoitumista. Hankkeen opiskelijoille räätälöidyt suomen kielen opinnot ja sisältöopintoja tukevat opinnot tarjoavat samassa tilanteessa oleville opiskelijoille myös tärkeän vertaisryhmän.

Andreeva kertoo, että opinnot ovat olleet hänelle korvaamattomia. Hän kokee hankkeessa saamansa tuen ja ohjauksen olleen tärkeässä roolissa opintojen suorittamisessa.

– Hankkeen opiskelijana olen kokenut olevani tasavertainen muiden opiskelijoiden kanssa, Andreeva kiittelee.

Andreeva on kokenut ohjatun opetusharjoittelun erityisen hyödylliseksi ja ammatillista verkostoitumista edesauttavaksi. Nykyisessä opettajan työssään Andreeva hyödyntää esimerkiksi opetusharjoittelussa saamaansa palautetta ja opetusharjoittelua varten tekemiään opetusmateriaaleja.

Hankeperustaisuudesta kohti pysyvämpiä käytäntöjä

Pätevänä töihin -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja jatkoa aiemmalle Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeelle. Näiden hankkeiden projektipäällikkönä toimineen Rebekka Nylundin mukaan hankerahoitukset ovat mahdollistaneet erilaisten vaihtoehtojen kokeilemisen. Tavoitteena on jatkossa siirtyä hankeperustaisuudesta kohti systemaattisempaa kehittämistä. Keväällä 2023 järjestettävä haku on seuraava askel kohti pysyvämpien käytäntöjen kehittämistä.

Yliopisto rahoittaa hankkeen päätymisen jälkeistä kehittämistyötä Talent boost -rahoituksella. Tulevina vuosina suunnitelmissa on jatkaa hankkeen kohderyhmälle suunnatun sisäänoton ja opintopolkujen kehittelyä. Tunnistettuja kehittämiskohtia ovat sisäänoton lisäksi suomen kielen opetustarjonnan, opetettavien aineiden opintojen täydentämismahdollisuuksien sekä ohjauksen ja tuen muotojen kehittäminen. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Helsingin yliopistossa kuin valtakunnallisesti on tärkeää.

Projektisuunnittelija ja -päällikkö

Erilliset rinnastamispäätöksen mukaiset opettajan kelpoisuusopinnot on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet opettajan tutkinnon muualla kuin Suomessa, ja jotka ovat saaneet tutkinnostaan Opetushallituksen rinnastamispäätöksen.  

Helmikuun 2023 haussa voi hakea suorittamaan rinnastamispäätöksen edellyttämiä suomenkielisiä kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämiä varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja aineenopettajan opintoja. 

Kiinnostuitko? Katso lisätiedot haun verkkosivuilta.

Hakuinfo

Hausta järjestetään infotilaisuus 9.11.2022 klo 17–18.15, jossa kerrotaan opintoihin hakemisesta ja opinnoista. Tilaisuus pidetään etäyhteyden välityksellä, ilmoittautumiset 8.11.2022 klo 15.00 mennessä haun verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella.