Flexibel studierätt (JOO-rätt)

Det riksomfattande avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) ger grundexamens- och forskarstuderande rätt att i sin examen inkludera studier vid ett annat finländskt universitet. För studenterna erbjuder den flexibla studierätten en möjlighet att foga lämpliga studier från andra universitet till sin examen och att utnyttja andra universitets experter och specialområden för sina studier.
Helsingfors universitet som måluniversitet

JOO flexible studierätt instruktionerna för HU studerande.

Helsingfors universitet har inga särskilda studieguider för JOO-studerande. Information om studieutbudet vid Helsingfors universitet finns på följande websidorna: Undervisningsutbud och Valfria studier

Obs! Om du ansöker flexibel studierätt till kurser från två olika fakulteter vid Helsingfors universitet, lämna in två separata ansökningar. Du kan alltså inte kombinera till exempel humanistiska fakultets och Språkcentres kurser på samma ansökning.

Joo-studierätt beviljas inte till följande studier:  

 • Behörighetsgivande studier för lärare i Pedagogiska fakulteten
 • ExpREES - Russian and Eastern European study programme
 • Fördjupade studier i allmän och vuxenpedagogik
 • Fördjupade studier i hushållsvetenskap
 • Grund och ämnestudier i biologi
 • JOO-studierätt till studier i Juridiska fakulteten kan beviljas bara för studerande som redan har rättsvetenskaplig bakgrund
 • Kandidatprogrammet i logopedi
 • Kandidatprogrammet i  psykologi
 • Masterprogramme i logopedi
 • Masterprogramme i l psykologi
 • Språkcentrums ersättande prov i arabiska, danska, estniska, portugisiska
 • Språkcentrums ersättande prov i engelska och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums ersättande prov i modersmålet (finska, svenska)
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i ett främmande språk (engelska) och i det andra inhemska språket (svenska)
 • Språkcentrums kurser som examensförordningen förutsätter i modersmålet (finska, svenska)
 • Studier i Ma­gis­ter­pro­gram­met i so­ci­al- och häl­so­forsk­ning och led­ning
 • Studier i Magisterprogrammet i urbana studier och planering
 • Utbildningsprogrammet i medicin
 • Utbildningsprogrammet i odontologi
 • Valbara helheter vid pedagogiska fakulteten: (Esi- ja alkuopetus, Kuvataidekasvatus, Liikuntapedagogiikka, Musiikkikasvatus)
 • Ämnesstudier i geografi

JOO-studierätt kan beviljas endast för studier som hör till undervisningsutbudet vid Helsingfors universitet och som förordas av den sökandes hemuniversitet.

JOO-studierätt beviljas på basis av följande kriterier:

 • Studenten har inte rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.
 • JOO-studierätten beviljas för att genomföra studier eller studiehelheter som inkluderas i en examen som avläggs vid en annan högskola.
 • Hemuniversitetet förordar studierna och tidtabellen.
 • Omfattningen av / innehållet i den sökandes tidigare studier, studieframgången och motiveringarna till varför JOO-studierna är nödvändiga. 
 • Det mottagande utbildningsprogrammets undervisningsresurser i förhållande till antalet studenter som ansöker om tidsbegränsad studierätt.

Obs! Även om JOO-studierätt beviljas är det inte en garanti för att studenten kan gå kursen (kursen kan t.ex. ha en inträdestentamen, ett nivåprov, antagning enligt prioritetsordning, eller kvotering där deltagarna antas i anmälningsordning). För att JOO-studierätt ska kunna beviljas måste studenten ha tillräckliga grundkunskaper för att kunna gå kursen. Om det inte finns en särskild kvot för kursen, beror beviljandet av studierätt bl.a. på om högskolans lokalresurser och utrustning möjliggör antagning av JOO-studerande och om det finns plats på kursen.

Studier vid Helsingfors universitets öppna universitet hör inte till JOO-avtalet.

Ansökningstider

För kandidat och magister studerande som söker till Helsingfors universitet ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

 • 1.4. – 30.4. (kl. 15.45): för nästa höstterminens studier
 • 1.10. – 31.10. (kl. 15.45): för nästa vårterminens studier

Om den sista ansökningsdagen inte är en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag. Försenade ansökningar behandlas inte.

Obs! Ansökan om JOO-studier har två steg. Den sökande ska först ansöka om förordande till JOO-studier från hemuniversitet och ta hänsyn till den handläggningstidtabellen vid sitt hemuniversitet. Den förordade ansökan måste överföras till Helsingfors universitet före ansökningstidens utgång.

För forskarstuderande som söker till Helsingfors universitet är ansökningstiden fortlöpande, men kom ihåg att ansöka innan kursen börjar. Behandlingstid är fyra veckor.

Tid för vilken studierätt beviljas

JOO-studierätt beviljas alltid för viss tid (högst två år) och studenten har endast rätt att genomföra de studier för vilka studierätten har beviljats. Om studentens hemuniversitet förordar JOO-ansökan för kortare tid än två år gäller hemuniversitetets beslut. JOO-studierätten upphör om studenten utexamineras från sitt hemuniversitet.

Behandlingstid

Sökande till JOO-studier vid Helsingfors universitet får besked om beslutet cirka 1 månad efter ansökningstidens utgång/inlämnande av ansökan (forskarstuderanden). Om studierätt har beviljats, får studenten e-post om hur studenten ska inleda sina JOO-studier (instruktionerna innehåller viktig information om kursanmälningar, it-behörigheter med mera). Det är skäl att läsa anvisningarna noggrant.

Tillgodoräknandet och överföringen av studieprestationer till hemuniversitetets studieregister sker enligt hemuniversitetets anvisningar. Det är på studentens eget ansvar att se till att uppgifterna om JOO-studieprestationerna förs in i studieregistret vid hemuniversitetet.

Efter att ha avslutat dina JOO-studier, följ dessa instruktioner för att beställa ett studieutdrag.

Om du behöver mer information, vänligen kontakta Enheten för internationellt utbildgingssamarbete på joo@helsinki.fi