Specialiseringsutbildning

Har du avlagt högskoleexamen och redan har arbetserfarenhet? Vill du utvecklas yrkesmässigt och fördjupa din expertis? Specialiseringsutbildning är en ny avgiftsbelagd utbildningsform som främjar yrkesmässig utveckling för dem som redan är verksamma i arbetslivet.
Vad är specialiseringsutbildning?

Specialiseringsutbildningen riktar sig till dem som avlagt högskoleexamen eller förvärvat motsvarande kunnande på något annat sätt. Specialiseringsutbildningarna erbjuder en flexibel möjlighet att utveckla kompetensen inom sakkunnigområden som är aktuella och betydelsefulla med tanke på arbets- och näringslivet. Målet är att en person som genomgått specialiseringsutbildning ska kunna sköta krävande sakkunniguppgifter.

Utbildningarna planeras noggrant med beaktande av arbetslivets behov och de förändringar som sker och kan förutses i arbetslivet.

Utbildningen leder inte till examen, utan den som har genomgått specialiseringsutbildning får ett separat intyg över utbildningen. Utbildningens omfattning varierar mellan 30 och 120 studiepoäng och den kan i allmänhet genomföras vid sidan av arbetet.

Specialiseringsutbildningen inom klimatexpertis

Specialiseringsutbildningen inom klimatexpertis riktar sig till personer som har avlagt högskoleexamen och som vill bygga upp en mångvetenskaplig klimatexpertis. Efter utbildningen har du en god uppfattning om klimatförändringens naturvetenskapliga grunder, olika sätt att producera data om klimatet och vilka aktörer som producerar dessa data. Du vet också hur du kan använda vetenskaplig kunskap i expertuppdrag inom din bransch. Utbildningen ger också en översikt av den rättsliga miljö som påverkar klimatarbetet och närmar sig olika frågor på branschnivå. Utbildningen ger dig förutsättningar att leda såväl klimatåtgärder inom din bransch som en hållbar övergång till allt från en minskning av utsläpp till mer krävande anpassningsåtgärder. Under utbildningen skapar du ett personligt nätverk av klimatexperter som du och din organisation kommer att ha nytta av även i framtiden. 

Utbildningen genomförs i huvudsak som nätstudier men omfattar även fyra intensiva perioder och ett slutarbete. Studierna består av både obligatoriska och valfria studieavsnitt. De valfria studieavsnitten skräddarsys för dig med beaktande av dina aktuella arbetsuppgifter och utvecklingsbehov samt dina planer för framtiden.  

Utbildningen genomförs i samarbete med Östra Finlands universitet och Uleåborgs universitet samt yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Karelia, LAB, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu.

Undervisningsspråket är finska. Avsikten är att utbildningen i framtiden ska kunna erbjudas också på engelska.

Utbildningens omfattning: 60 studiepoäng, och den kan genomföras på två år vid sidan av arbetet. 

 

Specialiseringsutbildning inom apoteks- och sjukhusfarmaci för farmaceuter

Specialiseringsutbildningen är avsedd för farmaceuter som vill utvecklas inom sitt eget farmaceutiska område inom social- och hälsovården. Genom utbildningen kan du utveckla din egen expertis, ditt arbete och dina karriärmöjligheter. Utbildningen erbjuder också en möjlighet att förnya hela arbetsgemenskapen bl.a. genom att ge verktyg för kvalitetsutveckling, tillhandahållande av farmakologiska tjänster och för att stimulera samarbetet med aktörer inom den övriga hälso- och sjukvården.

Du kan välja den allmänna studievägen inom apoteks- och sjukhusfarmaci eller residensstudievägen. Den allmänna studievägen fokuserar i stor utsträckning på apoteks- och sjukhusfarmaci. Residensstudievägen fördjupar den studerande i hens eget specialområde.

Studierna utgår från arbetslivet och sker vid sidan av arbetet. Studieplanen utarbetas individuellt med beaktande av dina tidigare studier, din yrkeskarriär, dina nuvarande arbetsuppgifter och utvecklingsbehov samt dina framtidsplaner. Du kan inrikta dina inlärningsuppgifterna inom de olika studieavsnitten så att de gagnar dig och din arbetsmiljö.

Utbildningen genomförs i samarbete med Östra Finlands universitet.

Utbildningens omfattning: 40 studiepoäng som kan genomföras på 3 år vid sidan av arbetet

Specialiseringsutbildning inom apoteks- och sjukhusfarmaci för provisorer

Specialiseringsutbildningen är avsedd för provisorer som vill utvecklas inom sitt eget farmaceutiska område inom social- och hälsovården. Genom utbildningen kan du utveckla din egen expertis, ditt arbete och dina karriärmöjligheter. Utbildningen erbjuder också en möjlighet att förnya hela arbetsgemenskapen bl.a. genom att ge verktyg för kvalitetsutveckling, tillhandahållande av farmakologiska tjänster och för att stimulera samarbetet med aktörer inom den övriga hälso- och sjukvården.

Du kan välja den allmänna studievägen inom apoteks- och sjukhusfarmaci eller residensstudievägen. Den allmänna studievägen fokuserar i stor utsträckning på apoteks- och sjukhusfarmaci. Residensstudievägen fördjupar den studerande i hens eget specialområde.

Studierna utgår från arbetslivet och sker vid sidan av arbetet. Studieplanen utarbetas individuellt med beaktande av dina tidigare studier, din yrkeskarriär, dina nuvarande arbetsuppgifter och utvecklingsbehov samt dina framtidsplaner. Du kan inrikta dina inlärningsuppgifterna inom de olika studieavsnitten så att de gagnar dig och din arbetsmiljö.

Utbildningen genomförs i samarbete med Östra Finlands universitet.

Utbildningens omfattning: 60 studiepoäng som kan genomföras på 4 år vid sidan av arbetet

Specialiseringsutbildning inom industriell farmaci för farmaceuter

Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci är avsedd för farmaceuter (B.Sc) som arbetar inom läkemedelsindustrin i Finland och utomlands. Med hjälp av utbildningen kan du fördjupa din kompetens t.ex. i produktutveckling, ekonomi och marknadsföring, läkemedelsprövningar och frågor som gäller försäljningstillstånd, säkerhetsövervakning och kvalitetsledning/god praxis. Temat för det utvecklingsprojekt som ansluter sig till utbildningen kan du välja enligt ditt intresse, för att fördjupa din kompetens i ditt nuvarande arbete eller för att stödja dina framtida karriärmål. Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci ger dig också förutsättningar att ansöka om behörighet som Qualified Person. Utbildningen är internationell, så undervisnings- och prestationsspråket är engelska.

Utbildningens omfattning: 40 studiepoäng som kan avläggas på 3 år vid sidan av arbetet

Specialiseringsutbildning inom industriell farmaci för provisorer

Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci är avsedd för provisorer (M.Sc) som arbetar inom läkemedelsindustrin i Finland och utomlands. Med hjälp av utbildningen kan du fördjupa din kompetens t.ex. i produktutveckling, ekonomi och marknadsföring, läkemedelsprövningar och frågor som gäller försäljningstillstånd, säkerhetsövervakning och kvalitetsledning/god praxis. Temat för det utvecklingsprojekt som ansluter sig till utbildningen kan du välja enligt ditt intresse, för att fördjupa din kompetens i ditt nuvarande arbete eller för att stödja dina framtida karriärmål. Specialiseringsutbildningen inom industriell farmaci ger dig också förutsättningar att ansöka om behörighet som Qualified Person. Utbildningen är internationell, så undervisnings- och prestationsspråket är engelska.

Utbildningens omfattning: 60 studiepoäng som kan genomföras på 4 år vid sidan av arbetet

Specialiseringsutbildning för specialpsykologer, neuropsykologi

Specialutbildningen i neuropsykologi ger dig färdigheter att arbeta som neuropsykolog med både barn och vuxna. Neuropsykologi utnyttjar kunskaper och metoder inom neurovetenskap och andra psykologiska områden, såsom kognitiv och utvecklingspsykologi, som utvecklas snabbt när det gäller forskning och kliniskt arbete. Det centrala arbetsområdet för klinisk neuropsykologi är diagnostisering och rehabilitering av de psykologiska följderna av sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter.

Utbildningens omfattning: 70 studiepoäng som kan genomföras på 3 år vid sidan av arbetet

Undervisningsspråket: finska

Specialiseringsutbildning för specialpsykologer, klinisk psykologi

Specialpsykologutbildningen i klinisk psykologi riktar sig till psykologer som arbetar inom special- eller bassjukvården inom psykiatri eller med mentalvårdsarbete. Det huvudsakliga syftet med utbildningsprogrammet är att uppdatera och fördjupa kunskaper och färdigheter i kärnområdena inom klinisk psykologi, såsom utvärderings-, konsultations- och interventionsfärdigheter i samband med behandling och förebyggande av psykiska störningar.

Utbildningens omfattning: 70 studiepoäng som kan genomföras på 3 år vid sidan av arbetet 

Undervisningsspråket: finska

Specialiceringsutbildning inom välfärdstjänster

Utbildningen för specialsocialarbetare inom området välfärdstjänster är avsedd för experter inom socialarbete som behöver färdigheter för att effektivt kunna organisera socialarbete samt social- och hälsovårdstjänster. Tyngdpunkterna inom specialområdet är ledning och förnyelse av tjänster, verktyg för ett kundorienterat servicesystem, branschövergripande nätverkssamarbete samt forskande utveckling av tjänster och utvärdering av deras effektivitet.

Utbildningen ordnas av Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet i samarbete med det riksomfattande universitetsnätverket Sosnet. Utbildningen ordnas i Helsingfors och Kuopio samt som nätstudier. 

Utbildningens omfattning: 70 studiepoäng som kan genomföras på 2 år vid sidan av arbetet

Specialiseringsutbildning inom barn-, ungdoms- och familjesocialarbete

Utbildningen för specialsocialarbetare är avsedd för socialarbetare som är i arbetslivet och den lämpar sig bl.a. för socialarbetare inom barnskydd eller familjesocialarbete, skolkuratorer, barnatillsyningsmän, ledande socialarbetare och personer i planerings- eller utvecklingsuppgifter. 

I utbildningen sätter du dig in i barnskyddet och barns, ungdomars och familjers ställning i samhället. I utbildningen fördjupar du dina kunskaper i att ta fram och behandla information, i att bedöma barnskyddsbehovet, i andra situationsbedömningar och i att dokumentera samt identifiera fenomen som anknyter till barnskydd, till exempel barnmisshandel. Utbildningen ger färdigheter att arbeta som expert på socialarbete i multiprofessionella samarbetsnätverk och mångkulturella verksamhetsmiljöer.

Den tvåspråkiga utbildningen (finska – svenska) tar 2,5 år och omfattar närundervisningsperioder på olika orter och nätstudier. Utbildningen för specialsocialarbetare inom området barn-, ungdoms- och familjesocialarbete ordnas av Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan och Åbo universitet i samarbete med det riksomfattande universitetsnätverket (Sosnet). Också Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet deltar i organiseringen av utbildningen. 

Utbildningens omfattning: 70 studiepoäng som kan genomföras på 2,5 år vid sidan av arbetet.

Specialiseringsutbildning i lärande och undervisning i digitala miljöer

Specialiseringsutbildningen för lärare erbjuder en utmärkt kanal för utveckling av det egna arbetet och arbetsgemenskapen i digitala miljöer. I utbildningen specialiserar du dig som expert på digitalt lärande och undervisning. Efter utbildningen förstår du de utmaningar och möjligheter som det digitaliserade samhället innebär för skolans verksamhet och du kan tillämpa denna kunskap i utvecklingen av lärmiljöer och läromedel, bedömningen, den övergripande utvecklingen av skolans verksamhet samt verksamheten i nationella och internationella samarbetsnätverk. Utbildningen ordnas som flerformsundervisning vid sidan av lärararbete  och i utbildningen sätter du dig in i undervisningspraxis och utvecklingsmodeller som bygger på forskning och utvecklingsdata, digitala tillämpningar, lärmiljöer och material. Undervisningsspråket är finska, men studieprestationerna kan avläggas på finska, svenska eller engelska.

  • Utbildningens omfattning: 60 studiepoäng som genomföras på 1,5 år vid sidan av arbetet