Legitimeringsförhör för personer som avlagt veterinärexamen utomlands

Legitimation som veterinär i Finland med stöd av en examen som avlagts i en stat utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, alltså i ett så kallat tredjeland, förutsätter i regel kompletterande studier och tillräckliga kunskaper i finska eller svenska.

Livsmedelsverket fattar alltid först ett villkorligt legitimeringsbeslut, där det definieras vilka kompletterande studier och hurdan praktik den sökande ska genomföra. Först efter att dessa kompletterande studier genomförts kan den sökande legitimeras och hen får då fulla rättigheter till yrkesutövning i Finland. För att få ett beslut ska den sökande skicka in en ansökan till Livsmedelsverket. Ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

När veterinären delgetts Livsmedelsverkets beslut kan hen delta i de avgiftsbelagda förhör som arrangeras av Veterinärmedicinska fakulteten. Till förhören hör teoriförhör i kliniska ämnen samt i livsmedelshygien, miljöhygien och lagstiftning samt två praktiska prov.

För att en person som avlagt en veterinärmedicinsk examen i ett tredjeland ska legitimeras som veterinär i Finland förutsätts utöver förhören att hen med godkänt resultat genomfört den kliniska praktik på två till sex månader och den praktik inom livsmedelshygien som föreskrivs av Livsmedelsverket.

 

 

Allmän rådgivning och förhörsavgift

Förhörsavgifter

 • Förhör i kliniska ämnen, förhör i lagstiftning: 350 euro/förhör = sammanlagt 1 400 euro
 • Livsmedelshygien, miljöhälsa: 200 euro/förhör = sammanlagt 400 euro
 • Praktiska prov: 300 euro/förhör = 600 euro

Totalt: 2 400 euro

Priset för omtagningsförhör är detsamma som för ordinarie förhör.

Omtagning av praktiska prov under samma vår kostar hälften av de ordinarie proven: 150 euro/förhör.

Veterinärmedicinska fakulteten tog i bruk förhörsavgifterna och förhören enligt ny modell 1.8.2016. Förhören av ny modell och förhörsavgifterna gäller också för veterinärer som påbörjat sina legitimeringsstudier före 1.8.2016.

Allmän rådgivning
Förhör

Det finns sammanlagt åtta förhör:

 • Smådjurssjukdomar
 • Hästsjukdomar
 • Hälso- och sjukvård för produktionsdjur samt reproduktionslära
 • Livsmedelshygien
 • Miljöhälsa (tidigare miljöhygien)
 • Tillsyn och lagstiftning
 • Praktiskt prov: smådjur och hästar
 • Praktiskt prov: produktionsdjur

Form

Förhören kan omfatta såväl essä-, case- som flervalsuppgifter.

Förhörskrav

Till sin kravnivå motsvarar förhören de kliniska förhör eller förhör i lagstiftning, livsmedelshygien och miljöhälsa som ingår i licentiatexamen i veterinärmedicin. Det förutsätts inte någon detaljerad utantillkunskap. Förhörskraven uppdateras årligen. Förhörsmaterial kan lånas på universitetsbiblioteket eller köpas i bokhandlarna. Lagstiftningen kan läsas på internet. Till en del av förhören är det möjligt att få användarrättigheter till kursplattformar för motsvarande studieavsnitt i licentiatexamen. Materialet på de här kursplattformarna kan du använda för att förbereda dig inför förhören.

Förhörskrav 2023–2024 (på finska)

Längd

De kliniska teoriförhören pågår i sex timmar. Förhören i livsmedelshygien, lagstiftning och miljöhälsa pågår i fyra timmar.

Språk

Det går att få förhörsfrågorna på finska eller svenska. Om den sökande önskar få förhörsfrågorna på svenska ska hen meddela om det i samband med anmälan till förhöret. Ett universallexikon (inte begreppslexikon) får användas under förhören. Förhörsövervakaren granskar det eventuella lexikonet innan förhöret inleds.

Tidsschema och anmälan

Samtliga teoriförhör och två praktiska prov kan avläggas under ett läsår (augusti–maj). En del av förhören arrangeras en gång om året, andra arrangeras flera gånger. De praktiska proven arrangeras på våren under samma tidpunkt som proven för veterinärmedicinsk licentiatexamen. Du ska avlägga förhören i kliniska ämnen innan du deltar i de praktiska proven.

Förhörsschema läsåret 2023–2024 (se på finska sidan) 

 

 

 

Du ska anmäla dig till förhören senast fyra veckor före förhöret.

Anmälningar som kommer in för sent tas inte emot. Du ska betala förhörsavgiften innan du deltar i förhöret.

Resultat och betyg

Förhören och de praktiska proven betygsätts med godkänd eller underkänd. Gränsen för en godkänd prestation är densamma som för dem som avlägger licentiatexamen i veterinärmedicin. De som deltagit i förhöret får ett e-postmeddelande med resultatet inom sex veckor efter förhöret.

Bedömningar av förhörssvaren finns till påseende vid Veterinärmedicinska fakulteten i Helsingfors eller Mäntsälä. Inga detaljerade modellsvar utarbetas, utan det finns endast bedömningsgrunder med korta beskrivningar av svarsinnehållet. Vid eventuella omprövningsbegäranden och omprövningsförfaranden för de skriftliga förhören följs Helsingfors universitets examens- och rättssäkerhetsinstruktion. 

Ett godkänt teoriförhör gäller i sex år. Om du inte får godkänt i det praktiska provet om hästar och smådjur kan du förnya enskilda delområden av provet under samma vår. Om du inte godkänns i det praktiska provet för hästar och smådjur under samma vår ska provet i fråga avläggas på nytt i sin helhet senare (tidigast under våren följande år). Eventuella omtagningsförhör för övriga prov genomförs alltid på nytt i sin helhet.

Intyg över avlagda förhör

Fakulteten beviljar alla som godkänts i förhören ett intyg över avlagda förhör.