Fortbildningar för lärare

Fakulteterna och andra enheter vid Helsingfors universitet erbjuder utbildning som kompletterar kompetensen för dem som är verksamma i läraryrket.
Behörighetsgivande studier for lärare

Vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet kan du genomföra följande studiehelheter som ger yrkesfärdighet för lärar

  • fristående studier för speciallärare på finska
  • studier för speciallärare på svenska som valfria studier och fristående studier
  • pedagogiska studier för lärare på svenska, finska och engelska
  • studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen på svenska och finska
  • fristående studier i hushållsvetenskap (60 sp i undervisningsämnet) på finska
  • fristående studier i slöjdvetenskap (60 sp i undervisningsämnet) på finska.
Är du intresserad av att undervisa i ett nytt ämne?

Studier i undervisningsämnen ordnas vid olika fakulteter vid Helsingfors universitet. Om du är intresserad av ett nytt undervisningsämne, kontakta studentservicen vid fakulteten i fråga eller ansökningsservicen.

Öppna universitetsstudier i pedagogik

Vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet kan du genomföra studieperioder för att skaffa dig kompetens som lärare i småbarnspedagogik (tidigare barnträdgårdslärare), klasslärare, speciallärare och ämneslärare i högstadiet eller gymnasiet och för att utveckla kompetensen. Vid Öppna universitetet kan man inte genomföra studier som ger lärarbehörighet i sin helhet, men till exempel pedagogiska studier kan ge extra poäng vid ansökan till pedagogiska studier, och en del av de studiehelheter som genomförts kan räknas till godo i pedagogiska studier för lärare. Pedagogiska studier för lärare ordnas vid flera olika institut. Det lönar sig att kontrollera ersättningspraxis och praxis för tillgodoräknande separat hos varje institut.

Skräddarsydd fortbildning inom undervisningssektorn vid HY+

Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+ erbjuder personal inom undervisningsväsendet omfattande och mångsidig fortbildning som baserar sig på forskningsrön som gjorts vid pedagogiska fakulteten. Dessutom erbjuder HY+ både öppna och skräddarsydda utbildningar för bl.a. kommuner och ledande personer inom bildningsväsendet. Vid sidan av fortbildning ger HY+ stöd, kunskaper och färdigheter bland annat för planering och genomförande av webbutbildningar.

Luma-fortbildning

Centret för vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet erbjuder personal inom fostran och undervisning på olika utbildningsstadier fortbildning för att utveckla sin egen kompetens. Vi anordnar utbildning som utvecklar den pedagogiska innehållskunskapen både läroämnesspecifikt och i olika läroämnen/vetenskapsområden på ett enhetligt och fenomenorienterat sätt. Vi genomför utbildningar också i samarbete med andra aktörer.