Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - Alternativ 3
I dessa instruktioner förklaras hur du kan bevisa tillräckliga kunskaper i svenska språket när du söker till vissa av Helsingfors universitets ansökningsmål våren 2023.
Mål­grupp för in­struk­tio­ner­na

Ansökan om överflyttning

 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i medicin, medicine licentiat (6 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)
 • Ansökan om överflyttning, utbildningsprogrammet i odontologi, odontologie licentiat (5,5 år) (om du söker till den svenskspråkiga studielinjen)

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan

 • Kandidatprogrammet i logopedi, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i psykologi, psykologie kandidat och psykologie/filosofie magister (3 år + 2,5/2 år)
 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin, veterinärmedicine kandidat och licentiat (3 år + 3 år)
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i sociala vetenskaper, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på finska), odontologie licentiat (5,5 v)

Magisterprogram i den gemensamma ansökan

 • Magisteransökan, magisterprogrammet i psykologi, psykologie magister (2,5 år)

Ansökan om överflyttning: Observera att om du ansöker till utbildningsprogrammet i medicin eller odontologi beror sättet att visa språkkunskaper på om du ansöker till den finsk- eller svenskspråkiga linjen. Om utbytesparet som den sökande utpekar studerar inom den svenskspråkiga studieinriktningen, ska också den som ansöker om att bli överflyttad söka in till den svenskspråkiga studieinriktningen. Då ska den sökande visa sina kunskaper i svenska enligt kriterierna för dem som söker in till den svenskspråkiga linjen. Om du ansöker om att bli överflyttad till den finskspråkiga studieinriktningen, ska du visa dina språkkunskaper enligt kriterierna för dem som söker in till den finskspråkiga linjen.

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Så­här skic­kar du in bi­la­gan

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande. Var god, se närmare information på sidan Bilagorna i ansökan.

Hur kan du bevisa kunskaper i svenska

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt examen på svenska, ELLER
 • du har avlagt provet i modersmålet (svenska) med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andraspråk* med minst vitsordet approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska, lång lärokurs (A-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur, ELLER
 • du har avlagt provet i svenska, medellång lärokurs (B-språk) med minst vitsordet laudatur.

* Observera att den som skriver provet i svenska som andraspråk (R2) har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Provet i svenska som andraspråk är inte samma sak som svenska som andra inhemska språk (A1-, A2- eller B-språket).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2023. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i ett kandidatprogram i den gemensamma ansökan och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2023 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 16.5.2023 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information under Bilagor som krävs.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen, om du har avlagt

 • svenska som A-, A1- eller A2-språk med godkänt vitsord (minst 2), ELLER
 • svenska som B-språk med minst vitsordet 5.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte kan ge IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate (EB) -examen med följande vitsord:

 • svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 4, om du har avlagt examen före 2021, ELLER
 • svenska som L1- eller L2-språk med minst vitsordet 5, om du har avlagt examen 2021 eller senare, ELLER
 • svenska som ONL-språk med minst vitsordet 8.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med godkänt vitsord (minst 4).

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasiestudier, om utbildningen är genomförd på svenska.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier om du i läroämnet modersmål och litteratur har ett godkändt vitsord i svenska och litteratur eller svenska som andra språk och litteratur. 

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med godkänt avlagda studier som motsvarar grundläggande utbildning på svenska vid nätskolan Nomadskolan.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om:

 • du har skrivit mognadsprovet på svenska, ELLER
 • du har genomfört ett språkprov eller språkstudier i svenska vid ett universitet i Finland som ingår i examen och som visar minst goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska som det andra inhemska språket, ELLER
 • du har skrivit ett skriftligt slutarbete på svenska vid ett universitet i Finland eller utomlands som ingår i minst en lägre högskoleexamen
 • du har avläggd minst en studieenhet av 35 studieveckor eller 60 studiepoäng i svenska språket vid ett universitet i Finland eller utomlands.

Lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Observera att Helsingfors universitets språkfärdighetsprov i svenska inte ordnas numera.

Om du har avlagt Helsingfors universitets språkfärdighetsprov (delområden: läsförståelse, grammatik och ordförråd, skriftliga och muntliga kunskaper) tidigare, kan du använda det för att visa tillräckliga kunskaper i svenska om du i språktestet har uppnått i medeltal färdighetsnivå 4 (B2) på skalan 1-6. Du behöver inte lämna in ett intyg över att du har avlagt språkfärdighetsprovet: resultaten kontrolleras direkt hos Språktjänster.

Du kan också visa tillräckliga kunskaper i svenska med ett motsvarande språktest som ordnas av språktjänster/språkcentrum vid ett annat finländskt universitet, om testet anger att dina kunskaper i svenska motsvarar åtminstone nivån B2. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av testresultatet.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 4 i alla delområden (textförståelse, skrivning, talförståelse och tal).

Alternativt kan du visa tillräckliga kunskaper i svenska med en allmän språkexamen, om du av den högsta nivåns exam (nivå 5 och 6) avlägger minst tre delprov med godkänt vitsord. Olika examenstillfällen kan kombineras.

Du kan också visa din språkkunskap genom att kombinera Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen på följande sätt:

 • delområdena för textförståelse och skriftlig framställning i Allmän språkexamen avlagda på nivå 4 och delprovet i muntlig färdighet i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god, ELLER
 • delområdena för talförståelse och muntlig framställning i Allmän språkexamen avlagda på nivå 4 och delprovet i skriftlig färdighet i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar god färdighetsnivå i examen som gäller förmåga att använda språket i tal och examen som gäller förmåga att använda språket i skrift.

Du kan också visa din språkkunskap genom att kombinera Allmän språkexamen och Språkexamen för statsförvaltningen på följande sätt:

 • delområdena för textförståelse och skriftlig framställning i Allmän språkexamen avlagda på nivå 4 och delprovet i muntlig färdighet i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god, ELLER
 • delområdena för talförståelse och muntlig framställning i Allmän språkexamen avlagda på nivå 4 och delprovet i skriftlig färdighet i Språkexamen för statsförvaltningen avlagd med vitsordet god.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies) om du uppnår godkänt resultat i alla delprov.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget.