Begränsningar för beviljande av studieplats

Om du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du ta i beaktande de regler som tas upp på denna sida när du ansöker om en ny studierätt. Reglerna gäller dig också om du samma vår ansöker om studierätt både i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan, även om du inte skulle ha en tidigare studierätt vid Helsingfors universitet.

I fråga om kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet har studierätten begränsats enligt det som beskrivs nedan. Begränsningarna tillämpas också om du ansöker i antagningen av överflyttande studenter. Kontakta våra ansökningsrådgivare om du har frågor om din egen situation.

Denna begränsning gäller för sökande till både kandidat- och magisterprogram.

Din ansökan kan inte godkännas om examen som du skulle kunna slutföra med den studierätt du ansöker om är väsentligen identisk med den examen du har rätt till fram till dagen efter ansökningstidens slut. För att din ansökan ska ha möjlighet att godkännas måste du frivilligt avstå från den tidigare beviljade studierätten senast sista dagen för ansökningstiden.

Exempel på sådana situationer

Exempel 1

Du har rätt att avlägga en rättsnotarieexamen i Vasa. Du ansöker genom studentantagning om rätten att avlägga rättsnotarieexamen i Helsingfors. Innehållet i de examina som erbjuds i Vasa och Helsingfors är i huvudsak detsamma, även om studieorten inte är densamma. Därför har din ansökan en möjlighet att bli godkänd endast om du frivilligt avstår din studierätt i Vasa senast den sista dagen för ansökningstiden.

Exempel 2

Du har rätt att avlägga en kandidatexamen i pedagogik i studieinriktningen lärare inom småbarnspedagogik som närstudier. Du ansöker genom studentantagning om rätten att avlägga en kandidatexamen i pedagogik i studieinriktningen lärare inom småbarnspedagogik som flerformsstudier. Innehållet i examina som avläggs som närstudier och flerformsstudier är i huvudsak detsamma, även om studieformen skiljer sig åt. Därför har din ansökan en möjlighet att bli godkänd endast om du frivilligt avstår din studierätt i närstudier senast den sista dagen för ansökningstiden.

Denna begränsning gäller endast dem som söker till kandidatprogram.

Om du ansöker om en ny studierätt som leder till samma examensbenämning för en lägre högskoleexamen som din tidigare studierätt (t.ex. kandidat i humanistiska vetenskaper), måste du utexamineras senast 31.7. (innan den nya studierätten träder i kraft 1.8.) eller avstå från din tidigare rätt. Du behöver inte avstå från din tidigare studierätt innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya studierätten avstår du samtidigt från din gamla rätt.  

Exempel på sådana situationer

Exempel 1

Du har studierätt inom kandidatprogrammet i historia med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i språk med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du antingen utexamineras eller avstå från din tidigare studierätt.  

Exempel 2

Du har studierätt inom kandidatprogrammet i filosofi vid Humanistiska fakulteten med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation vid Statsvetenskapliga fakulteten med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du antingen utexamineras eller avstå från din tidigare studierätt.

Exempel 3

Du har studierätt inom studieinriktningen för lärare i småbarnspedagogik vid kandidatprogrammet i pedagogik, med pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.) som målexamen. Du ansöker om en ny studierätt inom studieinriktningen för klasslärare vid kandidatprogrammet i pedagogik, med pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.) och pedagogie magisterexamen (PeM, ped.mag.) som målexamina. Du kan bli antagen till studieinriktningen för klasslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik, men då måste du utexamineras eller avstå från din tidigare studierätt för studieinriktningen för lärare i småbarnspedagogik. 

Observera dock att om du avstår från din tidigare studierätt för studieinriktningen för lärare i småbarnspedagogik utan att ha utexaminerats som pedagogie kandidat kan du inte längre få behörighet som lärare i småbarnspedagogik utan att på nytt söka och bli antagen till studieinriktningen för lärare i småbarnspedagogik inom kandidatprogrammet i pedagogik. Behörighetskravet för lärare i småbarnspedagogik är åtminstone avlagd pedagogie kandidatexamen vid ett universitet, där det ingår en utbildning för lärare i småbarnspedagogik, det vill säga pedagogie kandidatexamen avlagd vid en studieinriktning för lärare i småbarnspedagogik.

 

Denna begränsning gäller för sökande till både kandidat- och magisterprogram.

Om du ansöker om en ny studierätt inom samma utbildningsprogram där du redan studerar (t.ex. ett program med flera olika målexamina) måste du utexamineras inom utsatt tid eller avstå från din gamla rätt.

Utsatta tider:

  • Om du ansöker om studierätt inom ett kandidatprogram måste du utexamineras senast 31.7.
  • Om du ansöker om studierätt inom ett magisterprogram måste du utexamineras senast 31.7.

Du behöver inte avstå från din tidigare studierätt innan du får veta om du erbjuds en ny studierätt.  Om du tar emot en ny studierätt avstår du samtidigt från din gamla rätt inom samma utbildningsprogram.

Exempel på sådana situationer

Exempel 1

Du har studierätt inom kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med agronomie- och forstkandidatexamen (AFK, agr.o.forstkand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med kandidatexamen i livsmedelsvetenskap (LVK, livsm.vet.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du antingen utexamineras eller avstå från din tidigare studierätt.

Exempel 2

Du har tidigare beviljats studierätt inom kandidatprogrammet i biologi och söker på nytt till kandidatprogrammet i biologi. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student eftersom du kan fortsätta med din nuvarande studierätt. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en studierätt som du redan har kunde motsvara studierätten du ansöker om, vänligen kontakta  Ansökningsservicen.

Exempel 3

Du har studierätt inom magisterprogrammet i urbana studier och planering med politices magisterexamen (PM, pol.mag.) som målexamen. I magisterantagningen söker du till magisterprogrammet i urbana studier och planering med filosofie magisterexamen (FM, fil.mag.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du antingen utexamineras eller avstå från din tidigare studierätt.

Exempel 4

Du har studierätt inom magisterprogrammet i matematik och statistik och söker till magisterprogrammet i matematik och statistik. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student eftersom du kan fortsätta med din nuvarande studierätt. Din ansökan behandlas inte.

Exempel 5

Du har studierätt för magisterstudier i skogsekonomi som börjat före 1.8.2017. I magisterantagningen ansöker du om studierätt inom motsvarande magisterprogram i skogsvetenskaper. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande studierätt. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en studierätt som du redan har kunde motsvara studierätten du ansöker om, vänligen kontakta  Ansökningsservicen.

En student kan samtidigt ha endast en studierätt för högre högskoleexamen inom det medicinska området (medicine eller odontologie licentiatexamen, utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) vid Helsingfors universitet.

Exempel på en sådan situation

Du har studierätt för odontologie licentiatexamen. Du ansöker om rätt att avlägga medicine licentiatexamen. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du utexamineras senast 31.7. (innan den nya studierätten träder i kraft 1.8.) eller avstå från din tidigare studierätt.

 

Begränsningarna tillämpas också på dem som deltar i antagningen av överflyttande studenter. Nedan finns exempel på sådana situationer.

Observera att begränsningarna gäller dig också om du samma vår ansöker om studierätt både i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan, även om du inte skulle ha en tidigare studierätt vid Helsingfors universitet.

När du flyttar över till Helsingfors universitet från en annan högskola

Exempel på en sådan situation

Du har studierätt vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du har dessutom en tidigare studierätt som leder till samma examensbenämning som du skulle få i det utbildningsprogram som du ansöker om att bli överflyttad till. Du kan bli antagen till programmet, men då måste du antingen utexamineras senast 31.7 (innan den nya studierätten träder i kraft 1.8.) eller avstå från din tidigare studierätt vid Helsingfors universitet. Du behöver inte avstå från din tidigare studierätt innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya studierätten avstår du samtidigt från din gamla rätt.

När du flyttar över till ett annat kandidatprogram inom Helsingfors universitet

Exempel 1

Du har studierätt inom ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet (och du har inga andra studierätter för lägre högskoleexamen) och du ansöker om att flytta din studierätt till ett annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen, om inget annat anges i ansökningsmålets antagningsgrunder.

Exempel 2

Du har två olika studierätter för lägre högskoleexamen inom kandidatprogram vid Helsingfors universitet och du ansöker om att flytta över den ena rätten till ett annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen till programmet, men om dina båda studierätter leder till samma examensbenämning måste du utexamineras senast 31.7 (innan den nya studierätten träder i kraft 1.8) eller avstå från den av dina tidigare studierätter vid Helsingfors universitet som du inte ansöker om att flytta över.  Du behöver inte avstå från din tidigare studierätt innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya studierätten avstår du samtidigt från din gamla rätt.

  • Exempel: Du har studierätt för kandidatprogrammet i ekonomi med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du har dessutom studierätt inom kandidatprogrammet i historia med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du ansöker om att flytta över din studierätt inom kandidatprogrammet i ekonomi till kandidatprogrammet i språk, med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till kandidatprogrammet i språk, men då måste du utexamineras från kandidatprogrammet i historia senast 31.7. (innan den nya studierätten träder i kraft 1.8.) Eller avstå från din studierätt för kandidatprogrammet i historia. Du behöver inte avstå från din tidigare studierätt innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya studierätten avstår du samtidigt från din gamla rätt.

När du erbjuds en studieplats samma år både i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan

Exempel 1

Du har ännu inte någon studierätt för lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en studierätt vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du ansöker dessutom till samma kandidatprogram i den gemensamma ansökan. Du kan bli antagen till utbildningsprogrammet, men du kan endast ta emot den ena av de studieplatser som erbjuds dig. Detta gäller också ifall du i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan söker till olika studieinriktningar inom samma kandidatprogram. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.

Exempel 2

Du har ännu inte någon studierätt för lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en studierätt vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du ansöker dessutom i den gemensamma ansökan till ett annat kandidatprogram, som leder till samma examensbenämning som du skulle få i det kandidatprogram som du ansöker om överflyttning till. Du kan bli antagen till båda utbildningsprogrammen, men du kan endast ta emot den ena av de studieplatser som erbjuds dig. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.

  • Exempel: Du blir i antagningen av överflyttande studenter antagen till kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper. Dessutom blir du i den gemensamma ansökan antagen till kandidatprogrammet i kemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper. Du kan bli antagen till både kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper och kandidatprogrammet i kemi, men du kan ta emot endast en av de studieplatser som erbjuds dig. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.
Exempel 3

Du har ännu inte någon studierätt för lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en studierätt vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du ansöker dessutom i den gemensamma ansökan till ett annat kandidatprogram, som leder till en annan examensbenämning än det utbildningsprogram som du ansöker om överflyttning till. Du kan bli antagen till båda utbildningsprogrammen, och du kan ta emot bägge studieplatserna som erbjuds dig.

  • Exempel: Du blir i antagningen av överflyttande studenter antagen till kandidatprogrammet i språk vid Humanistiska fakulteten för att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper. Dessutom blir du i den gemensamma ansökan antagen till kandidatprogrammet i psykologi vid Medicinska fakulteten för att avlägga kandidatexamen i psykologi. Du kan bli antagen både till kandidatprogrammet i språk och till kandidatprogrammet i psykologi, och du kan ta emot bägge studieplatserna som erbjuds dig.

En studierätt som kan återställas räknas som en gällande studierätt.  Du kan vid behov ansöka om återställande av studierätt hos din fakultet.  Du kan inte förlänga din studierätt genom att på nytt ansöka om samma studierätt.  Du ska istället lämna in en separat ansökan om förlängd studietid till din fakultet.