Begränsningar för beviljande av studieplats
Om du är eller har varit examensstuderande vid Helsingfors universitet ska du observera de regler som tas upp på denna sida när du ansöker om en ny rätt att avlägga examen. Reglerna gäller dig också om du samma vår ansöker om studierätt både i antagningen av överflyttande studenter och i gemensam ansökan, även om du inte skulle ha en tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.
Begränsningar i fråga om rätt att avlägga examen

I fråga om kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet har rätten att avlägga examen begränsats enligt det som beskrivs nedan. Begränsningarna tillämpas också om du ansöker i antagningen av överflyttande studenter. Kontakta våra ansökningsrådgivare om du har frågor om din egen situation.

Denna begränsning gäller endast dem som söker till kandidatprogram.

Om du har en rätt att avlägga lägre högskoleexamen och ansöker om en ny rätt som leder till samma examensbenämning (t.ex. kandidat i humanistiska vetenskaper), måste du utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.  

Exempel på dessa situationer

Exempel 1

Du har rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i historia med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i språk med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.  

Exempel 2

Du har rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i filosofi vid Humanistiska fakulteten med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation vid Statsvetenskapliga fakulteten med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.

Exempel 3

Du har rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid kandidatprogrammet i pedagogik, med pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.) som målexamen. Du ansöker om en ny rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för klasslärare vid kandidatprogrammet i pedagogik, med pedagogie kandidatexamen (PeK, ped.kand.) och pedagogie magisterexamen (PeM, ped.mag.) som målexamina. Du kan bli antagen till studieinriktningen för klasslärare inom kandidatprogrammet i pedagogik, men du måste utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik. 

Observera dock att om du avstår från din tidigare rätt att avlägga examen inom studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik utan att ha utexaminerats som pedagogie kandidat kan du inte längre få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik utan att på nytt söka och bli antagen till studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik inom kandidatprogrammet i pedagogik. Behörighetskravet för lärare inom småbarnspedagogik är minst avlagd pedagogie kandidatexamen vid ett universitet, där det ingår utbildning i småbarnspedagogik, det vill säga pedagogie kandidatexamen avlagd vid en studieinriktning för lärare inom småbarnspedagogik.

 

Begränsningen gäller både dem som söker till kandidatprogram och dem som söker till magisterprogram.

Om du ansöker om en ny rätt att avlägga examen inom samma utbildningsprogram där du redan studerar (t.ex. ett program med flera olika målexamina) måste du utexamineras inom utsatt tid eller avstå från din gamla rätt.

Utsatta tider:

  • Om du ansöker om rätt att avlägga examen inom ett kandidatprogram måste du utexamineras senast 31.7.
  • Om du ansöker om rätt att avlägga examen inom ett magisterprogram måste du utexamineras senast 31.8.2021. (I fråga om 2022 fastslås den utsatta tiden hösten 2021.)

Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du erbjuds en ny rätt att avlägga examen.  Om du tar emot en ny rätt att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt inom samma utbildningsprogram.

Exempel på dessa situationer

Exempel 1

Du har rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med agronomie- och forstkandidatexamen (AFK, agr.o.forstkand.) som målexamen. Du söker till kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi med kandidatexamen i livsmedelsvetenskap (LVK, livsm.vet.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.

Exempel 2

Du har tidigare beviljats rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i biologi och söker på nytt till kandidatprogrammet i biologi. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en rätt att avlägga examen som du redan har kanske motsvarar rätten du ansöker om, vänligen kontakta ansökningsrådgivningen.

Exempel 3

Du har rätt att avlägga examen inom magisterprogrammet i urbana studier och planering med politices magisterexamen (PM, pol.mag.) som målexamen. I magisterantagningen söker du till magisterprogrammet i urbana studier och planering med filosofie magisterexamen (FM, fil.mag.) som målexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen.

Exempel 4

Du har rätt att avlägga examen inom magisterprogrammet i matematik och statistik och söker till magisterprogrammet i matematik och statistik. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte.

Exempel 5

Du har en rätt att avlägga magisterexamen i skogsekonomi som börjat före 1.8.2017. I magisterantagningen ansöker du om rätt att avlägga examen inom motsvarande magisterprogram i skogsvetenskaper. Du kan inte bli antagen till programmet som ny student, eftersom du kan fortsätta med din nuvarande rätt att avlägga examen. Din ansökan behandlas inte. Om du misstänker att en rätt att avlägga examen som du redan har kanske motsvarar rätten du ansöker om, vänligen kontakta ansökningsrådgivningen.

En student kan samtidigt ha endast en rätt att avlägga högre högskoleexamen inom det medicinska området (medicine eller odontologie licentiatexamen, utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) vid Helsingfors universitet.

Exempel på en sådan situation

Du har rätt att avlägga odontologie licentiatexamen. Du ansöker om rätt att avlägga medicine licentiatexamen. Du kan bli antagen till programmet, men måste antingen utexamineras senast 31.7. (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen. 

 

Begränsningarna tillämpas också på dem som deltar i antagningen av överflyttande studenter. Nedan finns exempel på sådana situationer.

Observera att begränsningarna gäller dig också om du samma vår ansöker om studierätt både i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan, även om du inte skulle ha en tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet.

När du flyttar över till Helsingfors universitet från en annan högskola

Exempel på en sådan situation

Du har rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om att flytta över den till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du har dessutom en tidigare rätt att avlägga examen som leder till samma examensbenämning som du skulle få i det utbildningsprogram som du ansöker om att bli överflyttad till. Du kan bli antagen till programmet, men du måste utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din tidigare rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

När du flyttar över till ett annat kandidatprogram inom Helsingfors universitet

Exempel 1

Du har rätt att avlägga examen inom ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet (och du har inga andra studierätter för lägre högskoleexamen) och du ansöker om att flytta din studierätt till ett annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen, om inget annat anges i ansökningsmålets antagningsgrunder.

Exempel 2

Du har två olika rätter att avlägga lägre högskoleexamen inom kandidatprogram vid Helsingfors universitet och du ansöker om att flytta över den ena rätten till ett annat kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du kan bli antagen till programmet, men om dina båda rätter att avlägga examen leder till samma examensbenämning måste du utexamineras senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från den av dina tidigare rätter att avlägga examen vid Helsingfors universitet som du inte ansöker om att flytta över.  Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

  • Exempel: Du har rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i ekonomi med politices kandidatexamen (PK, pol.kand.) som målexamen. Du har dessutom rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i historia med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du ansöker om att flytta över din rätt att avlägga examen inom kandidatprogrammet i ekonomi till kandidatprogrammet i språk, med kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK, hum.kand.) som målexamen. Du kan bli antagen till kandidatprogrammet i språk, men du måste utexamineras från kandidatprogrammet i historia senast 31.7 (innan den nya rätten att avlägga examen träder i kraft 1.8) eller avstå från din rätt att avlägga examen i kandidatprogrammet i historia. Du behöver inte avstå från din tidigare rätt att avlägga examen innan du får veta om du blir antagen till det andra utbildningsprogrammet. Om du tar emot den nya rätten att avlägga examen avstår du samtidigt från din gamla rätt.

När du erbjuds en studieplats samma år både i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan

Exempel 1

Du har ännu inte någon rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du söker dessutom till samma kandidatprogram i den gemensamma ansökan. Du kan bli antagen till utbildningsprogrammet, men du kan endast ta emot den ena av de studieplatser som erbjuds dig. Detta gäller också ifall du i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan söker till olika studieinriktningar inom samma kandidatprogram. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.

  • Exempel: Du har ännu inte någon rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du söker dessutom till samma kandidatprogram i den gemensamma ansökan. Du kan bli antagen till utbildningsprogrammet, men du kan endast ta emot den ena av de studieplatser som erbjuds dig. Detta gäller också ifall du i antagningen av överflyttande studenter och i den gemensamma ansökan söker till olika studieinriktningar inom samma kandidatprogram. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.
Exempel 2

Du har ännu inte någon rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du söker dessutom i den gemensamma ansökan till ett annat kandidatprogram, som leder till samma examensbenämning som du skulle få i det kandidatprogram som du ansöker om överflyttning till. Du kan bli antagen till båda utbildningsprogrammen, men du kan endast ta emot den ena av de studieplatser som erbjuds dig. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.

  • Exempel: Du blir i antagningen av överflyttande studenter antagen till kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper. Dessutom blir du i den gemensamma ansökan antagen till kandidatprogrammet i kemi vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten för att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper. Du kan bli antagen till både kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper och kandidatprogrammet i kemi, men du kan ta emot endast en av de studieplatser som erbjuds dig. Du måste besluta vilken av studieplatserna du tar emot inom tidsfristen för mottagande av studieplatsen.
Exempel 3

Du har ännu inte någon rätt att avlägga lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Du har en rätt att avlägga examen vid en annan finländsk högskola och du ansöker om överflyttning av studierätten till ett kandidatprogram vid Helsingfors universitet. Du söker dessutom i den gemensamma ansökan till ett annat kandidatprogram, som leder till en annan examensbenämning än det utbildningsprogram som du ansöker om överflyttning till. Du kan bli antagen till båda utbildningsprogrammen, och du kan ta emot bägge studieplatserna som erbjuds dig.

  • Exempel: Du blir i antagningen av överflyttande studenter antagen till kandidatprogrammet i språk vid Humanistiska fakulteten för att avlägga kandidatexamen i humanistiska vetenskaper. Dessutom blir du i den gemensamma ansökan antagen till kandidatprogrammet i psykologi vid Medicinska fakulteten för att avlägga kandidatexamen i psykologi. Du kan bli antagen både till kandidatprogrammet i språk och till kandidatprogrammet i psykologi, och du kan ta emot bägge studieplatserna som erbjuds dig.
Återställande av studierätten

En studierätt som kan återställas räknas som en gällande rätt att avlägga examen.  Du kan vid behov ansöka om återställande av studierätt hos din fakultet.  Du kan inte förlänga din rätt att avlägga examen genom att på nytt ansöka om samma rätt att avlägga examen.  Du ska istället lämna in en separat ansökan om förlängd studietid till din fakultet.