Vilka ämnen kan du avlägga examen i vid Helsingfors universitet?

Vill du veta vad du kan studera vid Helsingfors universitet? På den här sidan hittar du exempel på inom vilka teman och ämnen som du kan studera i våra kandidat- och magisterprogram på finska och svenska.

Ett kandidatprogram är en lägre högskoleexamen som omfattar 180 studiepoäng. Ett magisterprogram är en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Det rekommenderas att kandidatprogram avläggs på cirka tre år och magisterprogram på cirka två år.

Som student vid Helsingfors universitet lär du dig förstå, anamma och tillämpa det vetenskapliga sättet att tänka redan från början. Du bli expert inom ditt eget område, med förmågan att förstå ett brett spektrum av ämnen och helheter.

Du kan bygga din examen med hjälp av vårt breda utbud av tvärvetenskapliga studiealternativ. Utöver program på finska och svenska erbjuder Helsingfors universitet även ett engelskspråkigt kandidatprogram och mer än trettio engelskspråkiga magisterprogram. Du hittar alla kandidat- och magisterprogram i utbildningsökningen.

Vill du förstå människors teknologi?

Vid Helsingfors universitet bedriver vi tvärvetenskaplig forskning som sträcker sig från samhällets datainformation till etisk artificiell intelligens och från kvantteknik till rymd och energi. Hos oss arbetar datavetare tillsammans med till exempel rymdfysiker och forskare inom medicin, juridik och humaniora. Tack vare samarbetet mellan olika discipliner är vi experter på vilken typ av teknologi som behövs i framtiden och hur vi säkerställer att utvecklingen blir rättvis och hållbar för både människor och miljö.

Genom att studera i våra utbildningsprogram blir du en expert med kompetens att bygga en mer etisk digital värld. Vi behöver experter som planerar och förstår framtiden.

Läs mer om kandidatprogram där du kan studera människans teknologi.

Hur ser ett bra samhälle ut?

Vad är ett rättvist samhälle där alla kan delta? Ojämlikheten ökar inom hälsa, utbildning och deltagande. Människors rörlighet och mångkultur påverkar samexistensen och solidariteten. Digitalisering skapar nya möjligheter men också utmaningar för interaktion och delaktighet. Forskningen synliggör de hinder som ligger i vägen för rättvisan, såsom ojämlikhet, polarisering och diskriminerande strukturer.

Genom att studera välmående och hälsoskillnader, gott arbetsliv, demokrati och rättsstaten samt samhällets mångfald vid Helsingfors universitet blir du expert på området och lär dig hur du bygger ett bra samhälle.

Läs mer om kandidatprogrammen där du kan studera för samhällets bästa.

Läs mer om magisterprogrammen där du kan studera för samhällets bästa.

Vill du förstå klimatförändringen och biologisk mångfald?

Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden kräver omedelbara åtgärder. Mer än två tredjedelar av världens ryggradsdjur har försvunnit till följd av människan. Det är allt mer sannolikt att klimatuppvärmningen når gränsen på 1,5 grader, vilket gör det svårare att skaffa mat, vatten och energi och orsakar pandemier och ohållbarhet. Vi behöver snabba och genomgripande förändringar inom alla samhällsområden och vi behöver målmedvetet befrämja genombrott inom hållbarhet.

Helsingfors universitet ger dig möjligheten att forma framtiden och vara med och bygga en mer hållbar värld. Som framtidens proffs kan du ligga i framkant för att skapa förändring mot en mer hållbar framtid.

Läs mer om kandidatprogrammen där du kan studera klimatförändring och biologisk mångfald.

Läs mer om magisterprogrammen där du kan studera klimatförändring och biologisk mångfald.

Vill du studera utbildning och lärande?

En finsk skola byggs genom att satsa långsiktig på forskningsbaserad kunskap, jämlikhet och ryggraden i skolväsendet – lärare. En forskningsbaserad lärarutbildning är kärnan i en finsk skola. På Helsingfors universitet kan du studera till utbildningsspecialist. Lärarpraktiken, som är unik i en global skala, förbereder för läraryrket.

På Helsingfors universitet får du lära dig framtida färdigheter som hur lär vi oss bättre och hur digital teknik kan hjälpa lärande. Hjärnforskning visar också inlärningsfenomen i ett nytt ljus. Du får också lära dig hur hållbar utveckling och jämlikhet för med sig brännande frågor till utbildningsdebatten, som löses av skickliga experter.

Läs mer om våra studieinriktningar för pedagoger och ämneslärare

Motiveras du av en hälsosammare värld?

Utan omfattande forskning kan vi inte möta globala hälsoproblem eller hantera globala pandemier. Forskningsområden som befolkningens hälsa, personlig medicin, hjärnans och sinnets hälsa samt både djurs och människors hälsa är centrala. Genom att investera i forskning och undervisning säkerställer vi att vi kan utveckla ännu bättre lösningar och utbilda kvalificerade hälsoexperter som är redo att möta hälsoutmaningar även i framtiden.

Du har möjlighet att utbilda dig till en toppexpert inom området i våra hälsoutbildningsprogram.

Läs mer om våra kandidatprogram där du kan studera för en hälsosammare värld. 

Läs mer om våra magisterprogram där du kan studera för en hälsosammare värld. 

Vill du studera helt på svenska eller avlägga en tvåspråkig examen?

Vid Helsingfors universitet kan du studera helt eller delvis på svenska i ett flertal utbildningsprogram. Information om i vilka program du kan studera på svenska finns samlat på webbsidan Vad kan jag studera på svenska

Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen i nio kandidatprogram (en tredjedel av studierna på svenska, en tredjedel på finska och en tredjedel på valbart språk) och ett magisterprogram. Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av undervisningsspråket hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor.

Bekanta dig med andra studiemöjligheter