Hur man visar sina kunskaper i det svenska språket - Alternativ 6
Uppgifterna gäller år 2023.

Den som söker till Svenska social- och kommunalhögskolan ska ha goda kunskaper i svenska. Språkkunskaperna kontrolleras redan i ansökningsskedet. Om du inte kan bevisa dina kunskaper i svenska på något av de sätt som presenteras nedan måste du delta i Svenska social- och kommunalhögskolans språkprov. Provet ordnas tisdagen 25.4.2023. Mera information om provet och hur du anmäler dig nedan under rubriken ”Nivåprov i svenska vid Soc&kom, Åbo Akademi eller Hanken”
Mål­grupp för in­struk­tio­ner­na

Ansökan om överflyttning

 • Ansökan om överflyttning, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)

Kandidatprogram i den gemensamma ansökan 

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors), journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, sociologi, statskunskap med förvaltning, politices kandidat (3 år + 2 år)
 • Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska i Helsingfors), politices kandidat (3 år + 2 år)

Öppna universitetsleden

 • Öppna universitetsleden, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), politices kandidat (3 år + 2 år)

Ifall det utbildningsprogram du söker inte är något av ovanstående, kontrollera på sidan Hur man visar sina språkkunskaper vilka instruktioner som gäller just det programmet.

Så­här skic­kar du in bi­la­gan

På denna sida finns information om kraven för de bilagor med vilka man visar språkkunskaper. Du uppmanas lämna in en  officiellt bestyrkt kopia på ditt intyg eftersom vi kräver detta senast i det skedet om du blir antagen. Se instruktionerna för inlämnande av bilagor per ansökningsmål på sidan Bilagorna i ansökan.

Då du söker till utbildningsprogrammet ber ansökningssystemet dig komplettera din ansökan med nödvändiga bilagor.  Det är skillnad på kriterierna för olika bilagor samt på hur olika bilagor ska lämnas in. Bilagorna bör lämnas in enligt ansökningsspecifika tidsfrister. Bilagor som kommit in efter tidsfristens slut tas inte i beaktande.

Hur kan du bevisa kunskaper i svenska

Du kan visa tillräckliga kunskaper i svenska med en finländsk studentexamen, om

 • du har avlagt provet i svenska som modersmål med minst vitsordet approbatur (A) ELLER
 • du har avlagt provet i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk (A-språk) med vitsordet magna cum laude approbatur (M), ELLER
 • du har avlagt provet i medellång lärokurs i svenska som andra inhemska språket (B-språk) med minst vitsordet eximia cum laude approbatur (E), ELLER
 • du har avlagt provet i svenska som andra språk (istället för modersmålsprovet) med minst vitsordet approbatur (A).

Du behöver inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg om du har avlagt studentexamen 1990 eller senare, eller om du avlägger studentexamen våren 2023. Universitetet får uppgifterna om avlagda examina och vitsord från studentexamensnämndens register. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt studentexamen före 1990 ska du lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt studentexamensbetyg eller av ett separat modersmålsprov. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

OBS! Ifall du söker till ett ansökningsobjekt i ett kandidatprogram i den gemensamma ansökan och visar dina språkkunskaper med en finländsk studentexamen som avläggs ansökningsvåren 2023 måste din examen vara registrerad i studentexamensregistret senast 16.5.2023 för att kunna beaktas i betygsantagningen. Se närmare information under Bilagor som krävs.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en International Baccalaureate-examen (Diploma Programme eller Career-related Programme), om du har avlagt

 • svenska som A-, A1 eller A2-språk med minst vitsordet 4, ELLER
 • svenska som B-språk med minst vitsordet 5.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset (Diploma). Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning (Candidate Predicted Grades). Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Begära att International Baccalaureate-organisationen lämnar in dina vitsord elektroniskt direkt till Helsingfors universitets ansökningsservice. Beställa ett studieutdrag (Transcript of Grades) från IB-organisationen och be organisationen lämna in det till Helsingfors universitets ansökningsservice. Om du inte kan ge IB-organisationen fullmakt att lämna in dina vitsord till Helsingfors universitet ska du själv lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en European Baccalaureate-examen om du har avlagt

 • svenska som L1- eller L2-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 6, om du har avlagt examen före 2021, ELLER
 • svenska som L1- eller L2-språk i European Baccalaureate-examen med minst vitsordet 7, om du har avlagt examen 2021 eller senare.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av examensbeviset. Om din examen blir färdig sommaren 2023 ska du lämna in en kopia av din läroanstalts officiella förhandsuppskattning av dina vitsord. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en Reifeprüfung- eller Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen, om du har avlagt

 • det skriftliga provet i svenska med minst vitsordet 7.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av det fyra sidor långa tyska examensbeviset Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife och ett motsvarighetsintyg på finska. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du är språkligt behörig om du genomfört en grundskole- eller gymnasieutbildning på norska eller danska. 

Lämna in en kopia på avgångsbetyget till ansökningsservicen. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en yrkesinriktad grundexamen om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Om du har avlagt examen 2017 eller senare behöver du inte lämna in en kopia av examensbeviset, eftersom universitetet får uppgifterna direkt från registret. Om ansökningsservicen av någon orsak inte får uppgifterna om dina tidigare studier från registret, kontaktar man dig och ber dig komplettera ansökan.

Om du har avlagt examen före år 2017, lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med godkänt vitsord i svenska som modersmål i ett slutbetyg som gäller studier som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller i gymnasielagen (629/1998) eller motsvarande studier. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan också visa dina kunskaper i svenska med ett slutbetyg av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning genomfört på svenska. Lärokursen i modersmålet kan i så fall avse ett annat språk. Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av avgångsbetyget till den adress som ansökningssystemet uppger.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en annan examen som ger högskolebehörighet om du har avlagt din examen på svenska. Lärokursen i modersmålet kan avse ett annat språk.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av ditt examensbevis. Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en högskoleexamen om du har avlagt examen på svenska.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om den examen som du visar dina språkkunskaper med är avlagd utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med högskolestudier, om du har genomfört minst 40 studiepoäng (ECTS) på svenska eller i svenska. Som högskolestudier räknas studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland 1995 eller senare, behöver du inte lämna in papperskopior av ditt examensbevis eller studieutdrag. Helsingfors universitet får uppgifterna om dina studier via det elektroniska prestationsregistret i Studieinfo. Om uppgifterna om dina tidigare studier av någon orsak inte fås från registret, kommer man att kontakta dig och be dig komplettera ansökan.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda i Finland före 1995, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag.

Om de studier som du visar dina språkkunskaper med är genomförda utomlands, måste du lämna in officiellt bestyrkta kopior av ditt examensbevis och studieutdrag, samt officiella översättningar om originaldokumenten inte är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Om du visar språkkunskaper och högskolebehörighet med samma examensbevis, behöver du bara lämna in en kopia.

Bilagor som bifogas till ansökan återlämnas inte, lämna alltså inte in ditt examensbevis i original.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en allmän språkexamen om du uppnår färdighetsnivå 6 i alla delområden. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Märk väl att den sista examensdagen som är innanför tidsfristen för inlämnandet av bilagor är 29.1.2022. Anmälningstiden är 1-10.12.2021 och platserna kan fyllas redan innan anmälningstidens slut, så boka din plats i god tid!

Du kan visa dina kunskaper i svenska med en språkexamen för statsförvaltningen om du visar utmärtk färdighetsnivå i examen som gäller förmåga att använda språket i tal och examen som gäller förmåga att använda språket i skrift. Lämna in en kopia av examensbeviset till ansökningsservicen.

Du kan visa dina kunskaper i svenska om du har blivit godkänd i språkprovet i svenska inför antagning till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller Svenska Handelshögskolan detta år eller de fyra föregående åren.

Lämna in ett intyg på avlagt språkprov till ansökningsservicen. Om du har blivit godkänd i språkprovet vid Svenska Social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet behöver du inte lämna in ett intyg över provet. Ansökningsservicen kontrollerar då uppgifterna direkt från Svenska social- och kommunalhögskolan.

Du kan visa dina kunskaper i svenska med ett TISUS-prov (Test in Swedish for University Studies) avlagt i Sverige, om du uppnår godkänt resultat i alla delprov.

Lämna in en officiellt bestyrkt kopia av betyget.