Begäran om omprövning

Om du anser att beslutet i studentantagningen är felaktigt kan du lämna in en begäran om omprövning.

En begäran om omprövning kan lämnas in efter att ansökningens resultat har publicerats. I den gemensamma ansökan våren 2024 publiceras resultaten senast 4.7.2024 före kl. 15.00.
Undantag gällande vissa gemensamma antagningar

Uppdateras senast våren 2024.

 

 

Innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

 • vilket beslut begäran om omprövning gäller
 • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
 • hurdan omprövning av beslutet du begär
 • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
 • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

De dokument som du vill åberopa i din omprövningsbegäran måste bifogas till begäran.

Om du har sökt till flera utbildningar (ansökningmål) och anser att flera av antagningsbesluten är felaktiga, ska du lämna in en separat omprövningsbegäran för varje ansökningsmål.

Innan du börjar skriva en begäran om omprövning bör du läsa följande exempel på begäran om omprövning för att få en uppfattning om hur en begäran om omprövning kan se ut.

From: silja.sokande(at)gmail.com

To: studera(at)helsinki.fi

Subject: Begäran om omprövning: Magisterantagningen, magisterprogrammet i ekonomi

Begäran om omprövning

Namn: Silja Sökande

Kontaktuppgifter: (e-post: silja.sokande@gmail.com, tfn 040 123 4567, adress: Vetarvägen 1, 00100 Helsingfors)

Ansökningsnummer: 0001020123

Ansökningsobjekt: Magisterantagningen: Magisterprogrammet i ekonomi (allmän studieinriktning)

Vilket beslut begäran om omprövning gäller

Jag begär att Helsingfors universitet omprövar beslutet gällande min ansökan våren 20xx till magisterprogrammet i ekonomi.

Orsaken till avslag var att mina tidigare studier inte lämpade sig tillräckligt väl för magisterprogrammet i ekonomi.

Vilken typ av omprövning du begär

Jag begär att Helsingfors universitet bedömer på nytt hur mina tidigare studier lämpar sig i fråga om de studier som krävs i matematik.

På vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas

I antagningsgrunderna fastställs att den sökande ska ha genomfört ”studier i matematik och statistik i en sådan omfattning att de ger tillräckliga färdigheter för magisterstudier”.

Jag har genomfört följande studieavsnitt i matematik:

Inledning till universitetsmatematik 5 sp

Gränsvärden 5 sp

Differentialkalkyl 5 sp

Integralkalkyl 5 sp

Serier 5 sp

Sammanlagt: 25 sp

Jag anser att min tidigare examen och de grundstudier i matematik som jag genomfört vid Öppna universitetet ger mig tillräckliga färdigheter för studier i magisterprogrammet i ekonomi och att jag borde få minst sex poäng istället för fyra poäng för de tidigare studiernas lämplighet.

Hur och när begäran om omprövning lämnas in

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast vid den tidpunkt som anges i meddelandet om antagningens resultat.

Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidsfristen behandlas inte. Nedan information om tidsfristerna för de olika antagningarna:

 1. International Master degree programmes: tidsfristen meddelas i meddelandet om antagningsresultatet.
 2. Bachelor´s Programme in Science:  tidsfristen meddelas i meddelandet om antagningsresultatet.
 3. Universitetens ansökan via Öppna universitetsleden: senast 21.7.2023 före kl. 15.00. 
 4. Universitetens ansökan om överflyttning: tidsfristen meddelas i meddelandet om antagningsresultatet.
 5. Gemensam ansökan: senast 21.7.2023 före kl. 15.00. 

Du kan lämna in din begäran om omprövning efter att resultatet för den gemensamma antagningen har publicerats, dvs. de kan lämnas in tidigast 7.7.2023. 

Du kan lämna in din begäran om omprövning till Helsingfors universitets ansökningsservice på något att följande sätt:

1. Som vanlig e-post

Du kan skicka din begäran om omprövning via e-post till följande adress: studera@helsinki.fi

Skriv “Begäran om omprövning” i rubrikfältet och sedan namnet på det ansökningsobjekt din begäran angår (t.ex. “Begäran om omprövning: magisteransökan, magisterprogrammet i ekonomi”). Skicka helst din begäran om omprövning från den e-postadress du angivit på den ansökningsblankett med vilken du ansökte till Helsingfors universitet.

Vänligen observera att Helsingfors universitet inte ansvarar för datasekretessen då en begäran om omprövning skickas som vanligt e-postmeddelande. Du kan således använda vanlig e-post, men på eget ansvar.

2. Som krypterad e-post

Ifall din begäran om omprövning innehåller sekretessbelagd information kan du vid behov skicka din begäran om omprövning till oss som ett konfidentiellt, krypterat e-postmeddelande.

I vanliga fall är det inte nödvändigt att inkludera ditt personsignum eller annan sekretessbelagd information i en begäran om omprövning, som t.ex. information om din levnadssituation eller hälsa, eftersom denna information inte beaktas i urvalskriterierna. Ifall du trots allt inkluderar dylik personlig information i din begäran rekommenderar vi att du skickar din begäran om omprövning som ett krypterat e-postmeddelande.

Följ de instruktioner som gäller för att skicka krypterade e-postmeddelanden. Instruktionerna finns på följande nätsida: Skicka krypterad e-post till ansökningsservicen.

3. Posta eller lämna in personligen till ansökningsservicens brevlåda

Vi rekommenderar att du skickar in din begäran om omprövning per e-post. Om du inte har möjlighet att använda e-post, kan du också posta din begäran om omprövning eller lämna in den personligen till ansökningsservicens brevlåda.

Närmare anvisningar finns på vår webbsida: Hur man lämnar in dokument till ansökningsservicen. Observera att om du postar din begäran om omprövning ska den vara ansökningsservicen tillhanda inom den tidsfrist som anges i det brev med resultaten som skickats dig. Dagens poststämpel godkänns inte.

OBS! Lämna in din begäran om omprövning på ett av de angivna sätten, inte på flera olika sätt eller på något annat sätt. Observera att begäran om omprövning ska lämnas in till ansökningsservicen och inte till någon annan enhet vid Helsingfors universitet (exempelvis registraturen eller en fakultet eller studentservicen).

Avgörande av begäran om omprövning

Helsingfors universitets ansökningsservice behandlar alla begäranden om omprövning skyndsamt. Behandlingstiden för begäran om omprövning är uppskattningsvis 1–2 månader. När universitetet har behandlat din begäran om omprövning, får du ett meddelande om beslutet per e-post eller brev. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas får du ett meddelande om detta och en besvärsanvisning, där det förklaras hur du får söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Vanliga frågor gällande begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen. Du kan skicka din skriftliga begäran om omprövning till oss per e-post eller post. Muntlig begäran om omprövning beaktas inte.

Om du har sökt till ett svensk- eller finskspråkigt utbildningsprogram ska du skriva begäran om omprövning på svenska eller finska.

Om du har sökt till ett engelskspråkigt utbildningsprogram kan du skriva din begäran om omprövning också på engelska.

Om du anser att flera antagningsbeslut är felaktiga, ska du göra en separat omprövningsbegäran för varje ansökningsobjekt. Varje omprövningsbegäran ska innehålla en lista över de felaktigheter som gäller ansökningsobjektet i fråga.

Om du exempelvis har ansökt till tre utbildningar (ansökningsobjekt) och anser att två av antagningsbesluten är felaktiga, ska du göra två separata omprövningsbegäranden: ett för varje ansökningsobjekt. I omprövningsbegäran ska du beskriva alla fel som har att göra med antagningsbeslutet som du anser att bör rättas.

Du kan begära omprövning av antagningsbeslut som gäller utbildningar (ansökningsobjekt) som du har gett högre prioritet än den utbildning som du blivit antagen till.

Du kan begära omprövning av antagningsbeslut som gäller utbildningar (ansökningsobjekt) som du inte blivit antagen till.

Obs! Om du har sökt till flera utbildningar inom samma fakultet kan du inte bli antagen till utbildningar (ansökningsobjekt) som du har gett lägre prioritet än den utbildning som du blivit antagen till.

Omprövningsbegäran kan formuleras fritt, men du måste tydligt ange vilket ansökningsobjekt den gäller, till exempel enligt följande:

”Jag begär att Helsingfors universitet omprövar beslutet gällande min ansökan våren 20xx till ”X”.

Ansökningsobjektens namn hittar du t.ex. under utbildningsprogram.

Universitetet omprövar ett antagningsbeslut endast i det fall att universitetet har begått ett fel eller misstag. När du skriver din begäran om omprövning måste du ange vilket beslut du kräver att ska omprövas, på vilket sätt du anser att universitetet borde rätta till felet, och på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas.

Observera också följande:

 • Universitetet kan inte på basis av en begäran om omprövning ändra ett antagningsbeslut så att det strider mot antagningsgrunderna.
 • Universitetet tar inte ställning till motiveringar som inte har att göra med eventuella fel eller misstag som universitetet har gjort.

Det lönar sig till exempel inte att framföra den här typen av argument i en begäran om omprövning:

”Jag har sökt till det här ämnet flera gånger."
"Jag anser att jag har goda kunskaper i det här språket."
”Jag skulle ha behövt få bara några poäng till för att bli godkänd.”

 • Universitetet fastställer bedömningsgrunderna.

Universitetet har rätt att bestämma hur många poäng man får för att man visar sina kunskaper i ett visst ämne och hur många poäng man förlorar för ett felaktigt påstående. Om du i din begäran om omprövning yrkar på att bedömningsgrunderna är felaktiga eller att de har tillämpats på fel sätt, måste du specificera exakt på vilket sätt du anser att bedömningsgrunderna är felaktiga eller på vilket sätt de har tillämpats fel.

 • Begäran om omprövning omintetgör inte din egen försummelse.

I vissa fall fattas besluten i studentantagningen helt eller delvis utgående från de uppgifter som den sökande har lämnat in på det sätt och inom den tidsfrist som universitetet har fastställt. Om du har handlat på annat sätt (till exempel inte lämnat in ett visst intyg inom den utsatta tiden), är det inte frågan om ett misstag som universitetet ansvarar för.

Du kan  lämna in en begäran om omprövning så fort du har fått ett antagningsbeslut. Du får ett meddelande om beslutet per e-post i samband med publiceringen av resultaten. E-postmeddelandet innehåller uppgifter om inom vilken tid och hur du kan lämna in en begäran om omprövning.

Ja. Du måste lämna in en begäran om omprövning och i denna specificera hur många betygspoäng du anser att du borde ha fått, och i detalj beskriva hur du har kommit fram till detta poängtal genom att följa de beräkningsregler som fastställts i ansökningsobjektets antagningsgrunder.

Ja. Du måste lämna in en begäran om omprövnings och i denna specificera exakt vilken provuppgift det svar som du anser har bedömts fel anknyter till och på vilket sätt bedömningen är felaktig.

 1. Ansökningsservicen skickar dig ett e-postmeddelande om att din begäran om omprövning har kommit fram. Observera att det är en automatisk eller halvautomatisk kvittering. I det här skedet har ingen ännu tittat närmare på ditt e-postmeddelande eller på eventuella bifogade dokument.
 2. Om begäran om omprövning är på något sätt bristfällig, kontaktar ansökningsservicen dig per e-post, telefon eller brev och ber dig komplettera din begäran om omprövning. Ansökningsservicen meddelar inom vilken tid du ska komplettera din begäran om omprövning.
 3. Ansökningsservicen presenterar din begäran om omprövning (med eventuella kompletterande uppgifter) samt eventuella utlåtanden och utredningar som ansökningsservicen samlat in för den person eller grupp som fattar beslut i saken.
 4. Personen/gruppen avgör din omprövningsbegäran, med andra ord beslutar om hur universitetet ska förhålla sig till din begäran om omprövning.
 5. Ansökningsservicen meddelar dig beslutet per e-post eller brev. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas, får du en besvärsanvisning där det förklaras hur du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Hur länge det tar att avgöra en omprövningsbegäran beror på många olika faktorer. Behandlingstiden för begäran om omprövning är uppskattningsvis 1–2 månader.

Olika sökande som har lämnat in en omprövningsbegäran gällande samma utbildning (ansökningsobjekt) kan få svar vid något olika tidpunkter.

Ansökningsservicen kan tyvärr inte beakta önskemål i fråga om tidtabellen.

Varje begäran om omprövning behandlas i möjligaste mån så att de sökande kan inleda sina studier på hösten samma år. 

Ja, du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I samband med meddelandet om beslutet med anledning av omprövningsbegäran får du också anvisningar för hur du kan söka ändring genom besvär.