Studentantagningens 1. steg: ansökan och ansökningsbehörighet

Ansökningstiden för psykoterapeututbildningens utbildningsprogram som börjar 2024 pågår 25.1.-19.2.2024

Du kan söka till högst tre utbildningsprogram inom psykoterapeututbildningen. Utbildningsprogrammen anges i prioritetsordning och den ordning som du anger på ansökningsblanketten är bindande. Du kan endast bli antagen till ett utbildningsprogram.
Studentantagningens första steg; ansökningsbehörighet och förhandsurval

Antagningsförfarandet till psykoterapeututbildningen är indelat i två skeden. I studentantagningens första steg bedöms de sökandes ansökningsbehörighet och de sökande ges poäng. Beslut om de sökandes ansökningsbehörighet baserar sig på de bilagor som de sökande bifogar till sin ansökan. Likaså beräknas poängen i förhandsurvalet på basis av bilagorna till ansökan.

I studentantagningens första steg ges examenspoäng endast för en examen även om den sökande skulle ha flera examina som ger ansökningsbehörighet. Den av de examina som ger ansökningsbehörighet som ger högst poäng beaktas. Poäng för arbetserfarenhet ges för den arbetserfarenhet som den sökande har förvärvat efter att ha avlagt den första examen som ger ansökningsbehörighet. 

En sökande som anser att ett fel har begåtts under studentantagningen kan begära omprövning av beslutet om studentantagning. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för hur du begär omprövning

Ansökningstiden för psykoterapeututbildningens utbildningsprogram som börjar 2024 pågår 25.1.-19.2.2024

 

Du söker till utbildningen med en elektronisk ansökningsblankett, som endast är öppen under ansökningstiden. Det är inte möjligt att söka till utbildningen utanför ansökningstiden.

Innan du fyller i blanketten bör du noggrant ta del av de utbildningsprogram som hör till antagningen och läsa igenom nedanstående ansökningsanvisningar.

Observera att om du skickar in flera ansökningar kommer endast den senaste ansökan att beaktas.

Anvisningarna om bilagor

Bifoga intyg över din examen som ger ansökningsbehörighet. Om du har flera examina som ger ansökningsbehörighet ska du bifoga intyg över samtliga. Det här påverkar poängsättningen i förhandsurvalet. I förhandsurvalet får du examenspoäng för den examen som enligt antagningsgrunderna ger flest poäng. Poäng för arbetserfarenhet får du för den arbetserfarenhet som du har förvärvat efter att ha avlagt den första examen som ger ansökningsbehörighet.

Om du har avlagt den examen som ger ansökningsbehörighet utomlands, ska du utöver examensintyget också bifoga Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande eller Valviras beslut om legitimering.

Du kan lämna in ett intyg över din examen som ger ansökningsbehörighet på två olika sätt. Det enklare sättet är att bifoga en länk från Studieinfo på den elektroniska ansökningsblanketten. Det andra sättet är att bifoga kopior av examensbeviset och studieutdraget. Högskolestudier som genomförts efter år 1995 visas i Studieinfo, men det kan finnas högskolespecifika undantag. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de båda sätten som du kan lämna in ditt examensbevis.

Studieinfo-länk

Logga in på tjänsten Min Studieinfo (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Du behöver bankkoder för att logga in. Välj ”Mina studieprestationer” i tjänsten. Kontrollera att den examen som ger ansökningsbehörighet är synlig. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter” uppe till höger. En vy öppnas, där du ska välja de examina och studier som du vill dela. Systemet skapar en delningslänk. Kopiera länken till det fält på den elektroniska ansökningsblanketten som är reserverat för Studieinfo-länken. Se till att länken är giltig till minst 31 maj 2024.

Om den examen som ger ansökningsbehörighet måste innehålla ett visst huvudämne ska du kontrollera att namnet och omfattningen på det framgår i tjänsten Min Studieinfo. Om de 30 studiepoäng av tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som krävs helt eller delvis ingår i den examen som ligger till grund för ansökan, ska du kontrollera att namnet och omfattningen på studierna framgår i tjänsten Min Studieinfo. På sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning listas de examina som ger ansökningsbehörighet. På samma sida beskrivs också de tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som krävs av en del av de sökande

Kopior av examensbeviset och studieutdraget

Kontrollera att följande framgår av examensbeviset

 • läroanstaltens namn
 • ditt eget namn och andra identifikationsuppgifter (personbeteckning eller födelsedatum)
 • examensbenämning
 • examens omfattning
 • huvudämne, inriktningsalternativ eller studieinriktning
 • examensdatum
 • underskrift av en företrädare för läroanstalten.

Bifoga studieutdraget som hör till examensintyget. Om de 30 studiepoäng av tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som krävs helt eller delvis ingår i den examen som ligger till grund för ansökan, ska du kontrollera att namnet och omfattningen på studierna framgår av studieutdraget. På sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning listas de examina som ger ansökningsbehörighet. På samma sida beskrivs också de tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som krävs av en del av de sökande.

 

Om din examen som ger ansökningsbehörighet inte är en medicine licentiatexamen, en magisterexamen i psykologi eller en psykiatrisk sjukskötarexamen krävs tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri till en omfattning av 30 studiepoäng. Om kravet på tilläggsstudier gäller dig ska du bifoga ett intyg över dem. Om tilläggsstudierna helt eller delvis ingår i den examen som ligger till grund för ansökan, ska du kontrollera att namnet och omfattningen på studierna framgår i tjänsten Min Studieinfo eller av studieutdraget. Bifoga ett separat intyg över de tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som inte ingår i den examen som ligger till grund för ansökan

På sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning finns mer detaljerad information om de tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri som krävs av en del sökanden. Var särskilt uppmärksam på reglerna för studiers föråldrande.

Du kan lämna in ett intyg över de tilläggsstudier som krävs i psykologi eller psykiatri på två olika sätt. Det enklare sättet är att bifoga en länk från Studieinfo på den elektroniska ansökningsblanketten. Det andra sättet är att bifoga kopior av intygen. Högskolestudier som genomförts efter år 1995 visas i Studieinfo, men det kan finnas högskolespecifika undantag. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de båda sätten som du kan lämna in intyg över tilläggsstudier.

Studieinfo-länk

Logga in på tjänsten Min Studieinfo (https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/). Du behöver bankkoder för att logga in. Välj ”Mina studieprestationer” i tjänsten. Kontrollera att uppgifterna om tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri syns i tjänsten. Välj ”Dela dina prestationsuppgifter” uppe till höger. En vy öppnas, där du ska välja de studier som du vill dela. Systemet skapar en delningslänk. Kopiera länken till det fält på den elektroniska ansökningsblanketten som är reserverat för Studieinfo-länken.Se till att länken är giltig till minst 31 maj 2024.

Kopior på examensbevis

Kontrollera att följande framgår av intyget över tilläggsstudier

 • läroanstaltens namn
 • ditt eget namn och andra identifikationsuppgifter (personbeteckning eller födelsedatum)
 • genomförd utbildning och namnen på studieavsnitten eller kurserna
 • tidpunkt för när studierna genomförts
 • prestationens omfattning i antal studieveckor, studiepoäng eller timmar
 • studiernas innehåll, om de inte genomförts vid ett universitet.

Notera att enskilda seminarier eller utbildningar ska omfatta fler än 27 timmar eller 1 studiepoäng för att tas i beaktande.

Bifoga intyg över dina erfarenheter av mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete. Universitetet bedömer och poängsätter din arbetserfarenhet utifrån de bilagor som konstateras vara tillförlitliga och enhetliga. Som bevis på din arbetserfarenhet godkänner universitetet arbets- och tjänstgöringsintyg. Arbetsavtal, tjänsteförordnanden, matrikelutdrag eller lönekvitton beaktas inte.

Kontrollera att följande framgår av ditt arbets- eller tjänstgöringsintyg

 • arbetstagarens namn
 • datum för när arbetet inletts och avslutats
 • befattning, under vilken uppgifter utförts
 • vid deltidsarbete antingen veckoarbetstimmarna eller procentandel av heltidsarbete
 • en handskriven eller elektronisk underskrift av arbetsgivarens företrädare.

På sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning finns mer detaljerad information om innehållet i och omfattningen av den arbetserfarenhet som krävs. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad du bör tänka på när du sammanställer dina intyg.

Tidpunkt för arbetserfarenheten

Om du har flera examina som ger ansökningsbehörighet får du poäng för den arbetserfarenhet som du har förvärvat efter att ha avlagt den första examen som ger ansökningsbehörighet. Ifall du till exempel har en arbetserfarenhet från tidsperioden mellan 1.1.2000 och 31.7.2000, men fick din examen 5.5.2000, beaktar universitetet arbetserfarenheten från 5.5.2000 till 31.7.2000.

Om arbets- eller tjänstgöringsintyget inte innehåller det datum då arbetet avslutades, beräknar universitetet arbetserfarenheten fram till det datum då intyget har undertecknats. Arbetserfarenhet som förvärvats fram till och med att ansökningstiden börjar beaktas. I antagningen 2024 är det här fram till och med 24.1.2024.

Arbetserfarenhet från en organisation inom den offentliga social- och/eller hälsovården

Kontrollera på sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning om det krävs att du ska ha minst 12 månaders erfarenhet av arbete i en organisation inom den offentliga social- och/eller hälsovården eller i en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården.

Om du har arbetserfarenhet från en organisation som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovården ska det här framgå av ditt arbetsintyg. Arbetsintygen ska i detalj specificera din arbetserfarenhet och karaktären på samarbetet med enheten inom den offentliga sektorm.

Arbetserfarenhet som privat yrkesutövare

Kontrollera på sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning under vilka förutsättningar arbetserfarenhet som privat yrkesutövare beaktas. Bifoga ett intyg från arbetshandledaren. Kontrollera att följande framgår av intyget

 • under vilken tidsperiod du under handledning har arbetat som privat yrkesutövare
 • antalet klient- eller patientmöten per vecka eller månad
 • av vilka orsaker klienter eller patienter har behandlats.

Universitetet kan beakta arbete som privat yrkesutövare som arbetserfarenhet som till sitt åliggande ligger nära den offentliga social- och/eller hälsovårdens verksamhet. Av arbetshandledarens intyg ska karaktären på och mängden av samarbetet med enheten inom den offentliga sektorn framgå.

Kompletterande beskrivning av arbetets innehåll

Universitetet bedömer din arbetserfarenhet utifrån den befattning, anställningsform och organisation som anges på arbets- eller tjänstgöringsintyget. Universitetet kan bedöma att lämplig arbetserfarenhet innehåller 25, 50, 75 eller 100 procent mentalvårdsarbete. På sidan Ansökningsbehörighet och studentantagning finns information om riktlinjerna för de antagningsgrunder som universitetet tillämpar vid beräkningen av arbetserfarenhet. Om antagningsgrunderna inte innehåller någon riktlinje om befattning använder universitetet en individualiserad metod för beräkning av yrkeserfarenhet som är lika för alla sökande. Ledningsgruppen för psykoterapeututbildningen beslutar i sista hand om godkännande av lämplig arbetserfarenhet.

I vissa fall kan du tillhandahålla en kompletterande beskrivning av din arbetserfarenhet som klargör mentalvårdsarbetets andel i arbetet. Du kan lämna in en kompletterande beskrivning om antagningsgrunderna inte innehåller någon riktlinje som gäller befattning för din arbetserfarenhet och ditt arbetsintyg inte beskriver mentalvårdsarbetets andel av arbetsuppgifterna. Du kan också bifoga en kompletterande beskrivning om ditt arbete har omfattat fler aspekter av mentalvårdsarbete än vanligt. Kontrollera att det i den kompletterande beskrivningen anges vilken arbetserfarenhet som beskrivningen hänvisar till. Av den kompletterande beskrivningen ska mentalvårdsarbetets andel och arbetsuppgifternas innehåll framgå. Dokumentet ska vara undertecknat av arbetsgivarens företrädare. En kompletterande beskrivning ersätter inte det egentliga arbetsintyget eller tjänstgöringsintyget.

Frånvaro från arbetet

Kontrollera att över två veckors frånvaro från arbetet framgår av arbets- eller tjänstgöringsintyget. Du kan ange uppgifter om din frånvaro från arbetet genom ett separat intyg som arbetsgivarens representant har undertecknat. Som frånvaro räknas alla övriga avbrott i arbetet förutom semestrar. Till exempel sjukfrånvaro, studieledigheter och familjeledigheter. Tidsperioder mellan visstidsanställningar behöver inte anges.

Deltidsarbete

Deltidsarbete ska framgå av arbets- eller tjänstgöringsintyget som antal veckoarbetstimmar eller som procentandel av heltidsarbete. Exempelvis är 30 timmar per vecka eller 40 procent tydliga sätt att ange deltidsarbetets omfattning.

 

Bifoga ett intyg över att du har möjlighet att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under studierna. Intyget krävs inte i studentantagningens första steg, om du inte ännu har gjort en överenskommelse om sådant arbete. Enligt antagningskriterierna ska du ändå ha realistiska möjligheter att utföra psykoterapeutiskt patientarbete under dina studier. Huruvida det finns realistiska möjligheter att utföra patientarbete utvärderas i samband med lämplighetsbedömningen i andra steget av studentantagningen. Avsaknaden av sådana möjligheter innebär att du inte kan bli antagen till utbildningen. Intyget ska därför framläggas senast vid lämplighetsintervjun.

Be om ett skriftligt avtal av den som du har kommit överens om det psykoterapeutiska patientarbetet med. Om du inte är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, ska det i avtalet anges hur patient- eller ansvarsförsäkringen och förvaringen av journalhandlingarna ordnas.

Skanna alla bilagor som inte redan är i elektronisk form. I många bibliotek är det till exempel gratis att skanna. Om du inte kan skanna bilagorna ska du ta högkvalitativa bilder på dem. Kontrollera i de skannade eller fotograferade bilagorna att

 • de är tydliga
 • områden som innehåller text inte har beskurits eller dolts
 • de innehåller alla sidor av bilagan.

Sammanställ dina bilagor till en enda fil. Om du skannar alla bilagorna till en och samma fil behöver du inte sammanfoga dem. Foton kan du sammanställa till ett dokument i till exempel Word eller i ett annat ordbehandlingsprogram. Infoga alla foton i samma fil och konvertera filen till pdf-format.

Kontrollera att alla sidor i pdf-dokumentet är vända åt rätt håll. Namnge dokumentet enligt modellen Efternamn Förnamn bilagor, t.ex. Andersson Maija bilagor. Bifoga pdf-filen till din ansökan samtidigt som du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Fyll i ansökan

Vid behov kan du ändra uppgifter på din ansökan eller bifoga nya bilagor medan ansökningstiden fortfarande pågår. Fyll då i ansökningsblanketten i sin helhet på nytt. Bifoga även filen med alla dina bilagor till ansökan igen. Helsingfors universitet behandlar endast den ansökan som du senast har lämnat in. På samma sätt beaktar universitetet endast de bilagor som du har bifogat till den ansökningsblankett som du senast lämnat in. Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte längre ändra uppgifter på din ansökan eller bifoga nya bilagor.

Universitetet kan be dig om kompletterande bilagor under ansökningstiden eller efter den. Universitetet begär kompletterande bilagor endast om det konstateras betydande brister i dina bilagor. En betydande brist är till exempel att en underskrift saknas i arbetsintyget.

Efter ansökningstiden kan du lämna in endast sådana kompletterande bilagor som du personligen har betts om. Skicka dem via e-post senast det datum som meddelats dig. Bilagor tas inte emot efter det datum som meddelats.

Sökandens minneslista

Bekanta dig med kriterierna för ansökningsbehörighet till psykoterapeututbildningen. De finns på den här sidan under rubrikerna Psykoterapeututbildningens antagningsgrunder och Antagningsgrunder år 2024. Uppfyller du alla kriterier för ansökningsbehörighet? 

Läs noggrant igenom anvisningarna som gäller bilagorna. Sammanställ bilagorna i god tid före ansökningstiden. 

Fyll i din ansökan omsorgsfullt. Blanketten måste fyllas i under en enda session. Följ instruktionerna på blanketten för hur den ska fyllas i. Bifoga den pdf-fil där du har sammanställt dina bilagor. Om du skickar intyg via tjänsten Studieinfo ska du klistra in länkarna i de fält som reserverats för dem på blanketten. 

Du får ett automatiskt meddelande till den e-postadress som du angett på blanketten för att bekräfta att din ansökan har sparats. Meddelandet innehåller de uppgifter som du angett i ansökan, men det innehåller ingen information om att filen med bilagor sparats. Det här är normalt och inget att oroa sig för. Om filen med bilagor saknas kommer du att kontaktas när din ansökan behandlas. 

 

Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte längre göra några ändringar i din ansökan. Du kan lämna in kompletterande bilagor, om du personligen har betts om sådana. Lämna in kompletterande bilagor före det datum som universitetet meddelar dig. 

Du har nu gjort den största delen av arbetet med att ansöka till psykoterapeututbildningen. Vänta i lugn och ro på resultatet från studentantagningens första steg. 

De sökande meddelas per e-post om resultaten i antagningens första steg senast 22.3.2024.

Om du blir antagen erbjuds du en studieplats. Meddela inom den utsatta tiden om du tar emot den erbjudna studieplatsen. Ett mottagande av en studieplats är bindande. Om du tar emot din studieplats förbinder du dig till att betala utbildningen.

Om du tar emot den studieplats som du erbjuds ska du vara beredd på att visa upp ditt originalintyg eller en officiellt bestyrkt kopia av det eller de examensbevis som ger ansökningsbehörighet och över dina studier i psykologi eller psykiatri. Intygen visas upp i samband med att du tar emot studieplatsen. Om du bifogade Studieinfo-länkar till din ansökan behöver du inte visa upp originalintyg eller officiellt bestyrkta kopior.

De sökande meddelas per e-post om antagningens resultat senast 17.5.2024.

Överskrider antalet lämpliga sökande utbildningsprogrammets högst tillåtna gruppstorlek placeras de sökande på reservplats i rangordning. Om du har placerats på reservplats meddelas du om detta i resultatbrevet och du kan erbjudas en studieplats senare. Du får inget separat meddelande om inga studieplatser frigörs till dem som är på reservplats.

 

Frågor om ansökning?

Frågor om ansökning besvaras i första hand per e-post på adressen meilahti-specialist@helsinki.fi.