Studentantagningens 2. steg: lämplighetsbedömning

Till psykoterapeututbildningen väljs studenterna på basis av en lämplighetsbedömning. Beroende på utbildningsprogram kallas antingen alla ansökningsbehöriga eller en del av dem till en lämplighetsbedömning. Poängen från studentantagningens första steg beaktas vid valet av sökande till lämplighetsbedömningen för de ansökningsmål som inte kallar alla sökande till bedömningen. Då alla ansökningsbehöriga sökande inte kan kallas till lämplighetsbedömning rangordnas sökande på basis av poängen från studentantagningens första steg. Poängen baserar sig på de bilagor som de sökande bifogat till ansökan.

Beroende på utbildningsprogram kallas antingen alla ansökningsbehöriga eller en del av dem till en lämplighetsbedömning. När alla ansökningsbehöriga sökande inte kan kallas till lämplighetsbedömningen, väljs de som kallas in enligt poängen för ansökningsdokumenten.

I följande utbildningsprogram kallas alla ansökningsbehöriga sökande till lämplighetsbedömningen:

 • Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

I följande utbildningsprogram utförs ett förval:

 • Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 56 sökande kallas till intervjun)
 • Kognitiivinen aikuisten yksiköpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 50 sökande kallas till intervjun till den finskspråkiga gruppen)
 • Utbildningsprogram i kognitiv individuell för vuxna (upp till 40 sökande till den svenskspråkiga gruppen)
 • Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 24 sökande kallas till intervjun)
 • Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 50 sökande kallas till intervjun)
 • Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma (upp till 20 sökande kallas till intervjun)

I dessa utbildningsprogram de första som kallas in är de sökande som gett högsta prioritet åt utbildningsprogrammet Om alla förstahandssökande inte kan kallas till lämplighetsbedömningen, rangordnas de enligt poängen för ansökningsdokumenten. Om de förstahandssökande är färre än antalet sökande som kan kallas till lämplighetsbedömningen, kallas också andrahandssökande i en rangordning som följer ansökningsdokumentens poängsättning. Om de första- och andrahandssökande är färre än antalet sökande som kan kallas till lämplighetsbedömningen, kallas också tredjehandssökande i en rangordning som följer ansökningsdokumentens poängsättning

Ansökningsbehörighet betyder inte automatisk att du blir inbjuden till lämplighetsbedömningen om du bara har sökt till utbildningsprogram där inte alla behöriga sökande kan intervjuas. Du kan också bli inbjuden till lämplighetbedömningen för mer än ett utbildningsprogram. Beslut om ansökningsbehörighet och kallelse till lämplighetsbedömning meddelas per e-post senast 31.3.2023.

Inbjudningarna till lämplighetsbedömningen kommer att skickas i början av april. Inbjudan skickas och lämplighetsbedömningen görs av den samarbetsorganisation med vilken Helsingfors universitet genomför den utbildningen. Inbjudan ger instruktioner för inlämning av förhandsuppgifter eller annat material och intervjutid eller instruktioner för bokning av intervjutid. OBS! Bifoga inte det material som krävs för lämplighetsbedömningen till ansökningshandlingarna.

Lämplighetsbedömning är avgiftsbelagd. Betalningsinstruktioner ges i inbjudan till intervjun. Den sökande betalar för varje lämplighetsbedömning som han/hon deltar i.

Bedömningens utformning, pris och material som krävs för lämplighetsbedömningen varierar något mellan utbildningsprogrammen. År 2023 kommer lämplighetsprövningar att genomföras enligt följande:

Kognitiivis-integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Lämplighetsbedömningens pris:200 eur

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma - Utbildningsprogram i kognitiv individuell psykoterapi för vuxna

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi
 • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi
 • Lämplighetsbedömningens pris: 180 euro

Kognitiivinen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi
 • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

Psykodynaaminen lasten ja nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: CV, självbiografi och bevis på eventuell egen psykoterapi
 • Lämplighetsbedömningens pris: 240 eur

Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma

 • Form av lämplighetsprov: individuell intervju och gruppintervju
 • Dokument som ska lämnas in för lämplighetsbedömning: självbiografi och CV
 • Lämplighetsbedömningens pris: 100 eur

 

 

Lämplighetsbedömningen ger sammanlagt 1–100 poäng i alla utbildningsprogram enligt följande poängsättning:

 1. Motivation att genomföra utbildningen: 0–20 poäng
 2. Allmänna och praktiska förutsättningar för att slutföra utbildningen: 0–20 poäng
 3. Förmåga till självreflektion: 0–20 poäng
 4. Interaktionsförmåga: 0–20 poäng
 5. Annan personlig lämplighet: 0–20 poäng.

För att kunna bli antagen till utbildningen ska den sökande ha fått sammanlagt minst 50 poäng i lämplighetsbedömningen och mer än 0 poäng för vart och ett av de fem kriterierna.

Förmågan att slutföra studierna (språkkunskaper och datatekniska färdigheter) samt möjligheten att utföra patientarbete bedöms i samband med lämplighetsbedömningen. Om de här färdigheterna och möjligheten att utföra patientarbete visar sig vara otillräckliga kan den sökande inte bli antagen till utbildningen.

Om två sökande får samma antal poäng vid lämplighetsbedömningen, avgörs deras inbördes ordning i första hand på basis av poängen för ansökningsdokumenten vid förhandsurvalet och i andra hand på basis av poängen för utbildningsmotivation.

Till psykoterapeututbildningen väljs studenterna på basis av en lämplighetsbedömning. Vid jämna poäng prioriteras i första hand den sökande som fått de högsta poängen för sin arbetserfarenhet. Om du blir antagen till utbildningen erbjuds du en studieplats vid ansökningsmålet. Meddela inom den utsatta tiden om du tar emot den erbjudna studieplatsen. Ett mottagande av en studieplats är bindande. När du tar emot din studieplats förbinder du dig till att betala utbildningen.

Om antalet ansökningsbehöriga och lämpliga sökande till utbildningsprogrammet inte uppgår till den minsta gruppstorleken för att utbildningen ska kunna inledas kan antagningsförfarandet för ansökningsmålet i fråga förfalla.

En sökande som anser att ett fel har begåtts under studentantagningen kan begära omprövning av beslutet om studentantagning. Bekanta dig noggrant med anvisningarna för hur du begär omprövning.