Studier inom psykoterapeututbildningen

Psykoterapeututbildningen omfattar minst 60 studiepoäng och är avsedd att genomföras vid sidan av arbetet. Utbildningen är en avgiftsbelagd fortbildning, som antingen bekostas av studenten eller studentens arbetsgivare.

Psykoterapeututbildningen är till sin natur en process som består av fortlöpande teori- och metodikstudier, handlett psykoterapeutiskt patientarbete och utbildningspsykoterapi. I studierna ingår också ett lärdomsprov och ett kompetensprov.

Teori- och metodikstudier (minst 34 sp)

Teori- och metodikstudierna består av teoriseminarier och kliniska seminarier samt litteraturstudier, uppgifter och andra självständiga studier. De här studiernas innehåll och utförande varierar mellan utbildningsprogrammen. Teoristudierna omfattar studier som ordnas av universitetet och som är gemensamma för studenter inom olika utbildningsprogram (5 sp).

Handlett psykoterapeutiskt patientarbete (minst 12 sp)

Under studierna utför psykoterapeutstudenterna minst 300 timmar handlett psykoterapeutiskt patientarbete. Arbetshandledningen omfattar minst 120 timmar under utbildningen och kan genomföras antingen individuellt eller i grupp eller som en kombination av dessa.Patientarbete ger inga studiepoäng.

Handlett patientarbete

Studenten ska själv kontakta lämpliga utbildningspatienter till exempel via sin egen arbetsplats eller genom att utföra patientarbete via sitt eget företag eller sin firma. Det rekommenderas att allt patientarbete som ingår i utbildningen utförs som en del av en legitimerad vårdenhet, särskilt om den som genomgår utbildningen inte är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller när hen är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vars yrkesområde inte har en direkt anknytning till mental hälsa. 

Om psykoterapeutiskt behandlingsarbete under handledning sker utanför en enhet ska vårdenheten med patientens samtycke 1) informeras om att psykoterapeutiskt behandlingsarbete under handledning har börjat och avslutats, 2) informeras om förändringar i patientens tillstånd och 3) få en vårdplan innan behandlingsarbetet börjar. En sammanfattning av den genomförda vården lämnas in med överenskomna intervaller. Ovannämnda tillvägagångssätt rekommenderas för alla som genomgår utbildningen för att förankra psykoterapibehandling som en del av det aktiva hälsovårdssystemet. Det rekommenderas också att arbetshandledaren, tillsammans med den som utbildas, bedömer om patienterna lämpar sig för att vara utbildningspatienter med tanke på deras tillstånd och problem.

Om studenten i psykoterapi till sin examen inte är yrkesutbildad inom hälso- och sjukvård ska det psykoterapeutiska arbete som ingår i utbildningen utövas underställd en organisation inom hälso-, sjukeller socialvården. Endast sådana yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har rätt till patient- eller ansvarsförsäkring för utbildningspsykoterapiarbete får utöva patientarbete som privat yrkesutövare. Det är på studentens ansvar att själv ta reda på hur utbildningspsykoterapiarbete försäkras. Möjligheterna att utföra patientarbete utvärderas i samband med lämplighetsbedömningen i andra steget av studentantagningen. Vid lämplighetsbedömningen ska den sökande presentera en realistisk plan för patientarbete. Om den sökande inte är en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, ska det till intervjun medföras ett skriftligt avtal om hur patient- eller ansvarsförsäkringen och förvaringen av journalhandlingarna ordnas och som ingåtts med den enhet som ansvarar för det psykoterapeutiska patientarbetet.

Utbildningspsykoterapi (minst 4 sp)

Psykoterapeutstudierna innefattar 80–250 timmar egen psykoterapi beroende på studieprogram. En psykoterapeut som ger utbildningspsykoterapi ska vara utbildarpsykoterapeut eller psykoterapeut på krävande specialnivå (VET) och representera den inriktning som utbildningsprogrammet representerar. I vissa fall kan psykoterapi som studenten gått före utbildningen och som uppfyller ovan nämnda krav godkännas åtminstone delvis som utbildningspsykoterapi, men det rekommenderas att minst en del av psykoterapin genomgås under studierna.

Lärdomsprov (10 sp)

Lärdomsprovet är en skriftlig framställning av en specifik fråga inom psykoterapi och den följer principerna för vetenskapligt skrivande. Lärdomsprovets syfte är att främja utvecklingen av studentens kompetens som psykoterapeut samt integrationen av teoretiskt och kliniskt kunnande.

Gå till bloggen  Psykoterapeuttikoulutuksen opinnäyteikkuna för att läsa sammandrag av tidigare genomförda lärdomsprov inom psykoterapeututbildningen.

Kompetensprov

Syftet med kompetensprovet är att säkerställa att studenten vid slutet av utbildningen besitter de färdigheter som utbildningen syftar till att ge. Kompetensprovet omfattar fortlöpande utvärdering under utbildningen, ett lärdomsprov och en lärandeportfölj som innefattar psykoterapeutisk fallformulering. Utbildningsprogrammen kan också ha särskilda prov om kompetensen.

Utbildningen är avsedd att genomföras vid sidan av arbetet, men studenten måste kunna delta i närundervisning några gånger per termin. Dessutom ska studenten kunna utföra sådant patientarbete som utbildningen förutsätter antingen som en del av sitt eget lönearbete eller under egen tid.

I de flesta utbildningsprogrammen ordnas undervisningen i teori och metodik som tvådagarsseminarier (tors–fre) i Helsingfors cirka 5–6 gånger per år. Om utbildningsprogrammet själv ordnar arbetshandledning kan den ges i samband med seminarierna eller separat. Undervisningen och arbetshandledningen kan också ordnas på distans. Studenterna kontaktar vanligen själva sin utbildningspsykoterapeut, varvid de kan gå i utbildningspsykoterapi på sin egen hemort eller nära den.

Teoristudiernas priser fastställs bland annat enligt utbildningsprogrammets innehåll och gruppstorlek. Teoristudiernas totalpris varierar mellan cirka 9 000 och 25 000 euro per utbildningsprogram och fördelas på hela studietiden i form av terminsavgifter som betalas två gånger per år (i genomsnitt cirka 2 500 euro per termin). Utöver teoristudierna omfattar utbildningen 80–250 timmar egen psykoterapi beroende på utbildningsprogram, samt minst 120 timmars arbetshandledning, vars pris i regel inte ingår i utbildningsavgifterna. Priset för utbildningspsykoterapi är ca 85–140 euro/h, vilket uppskattningsvis också motsvarar priset för individuell arbetshandledning. Arbetshandledningen i grupp kostar cirka 35–50 euro/h, beroende på gruppens storlek. Alla priser är riktgivande och är beroende av psykoterapeuternas och arbetshandledarnas egna taxor. Helhetskostnaderna för utbildningen uppgår till cirka 25 000–60 000 euro, beroende på utbildningsprogram.

Teoristudiernas priser per utbildningsprogram samt information om mängden utbildningspsykoterapi och arbetshandledning och deras genomförande anges i beskrivningarna av de utbildningsprogram som är öppna för ansökan. Programbeskrivningarna publiceras på hösten.