Begäran om omprövning

Om du anser att beslutet i studentantagningen är felaktigt, kan du lämna in en begäran om omprövning. Begäran om omprövning kan lämnas in efter att resultaten publicerats. Resultaten från det första steget i antagningen våren 2024 publiceras senast 22.3.2024 och resultaten från det andra steget publiceras senast 17.5.2024.
Innehåll i en begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

 • vilket beslut begäran om omprövning gäller 
 • vilken punkt i beslutet som begäran om omprövning gäller 
 • hurdan omprövning av beslutet du begär 
 • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
 • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer). 

Innan du börjar skriva en begäran om omprövning ska du se exemplet nedan på en begäran, för att få en uppfattning om hur en sådan kan se ut. Bekanta dig även med vilka punkter du kan begära omprövning av.

From: exempelnamn@gmail.com 

To: meilahti-specialist@helsinki.fi  

Subject: Begäran om omprövning, psykoterapeututbildningen 

Begäran om omprövning  

Namn: Silja Sökande 

Kontaktuppgifter till den som begär omprövning: e-post: exempelnamn@gmail.com, tfn: 050 1234 567, adress: Kunskapsvägen 1, 00100 Helsingfors 

Vilket beslut begäran om omprövning gäller 

Jag begär att Helsingfors universitet omprövar beslutet gällande min ansökan till psykoterapeututbildningen våren 2024. Jag ansågs inte vara ansökningsbehörig på grund av otillräcklig arbetserfarenhet.

Vilken typ av omprövning begär du 

Jag begär att Helsingfors universitet omprövar omfattningen av min arbetserfarenhet. 

På vilka grunder begär du omprövning 

 Enligt antagningsgrunderna bedöms arbetserfarenhet som ”sjukskötare vid psykiatriska enheter, inom missbrukarvården eller huvudsakligen med mentalvårdspatienter” till fullo (100 %) som mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete. Enligt arbetsintyget som jag bifogade till min ansökan har jag arbetat som sjukskötare vid en psykiatrisk enhet under tiden 1.2.2020–31.1.2022, och den här arbetserfarenheten har felaktigt bedömts till 50 % motsvara mentalvårdsarbete. Min arbetserfarenhet bör räknas om, så att arbetserfarenheten i sin helhet räknas som mentalvårdsarbete, vilket innebär att kravet på en tidsperiod på 24 månader av lämplig arbetserfarenhet uppfylls.

 

Hur och när begäran om omprövning lämnas in

Lämna in din begäran om omprövning till Studentservicen i Mejlans senast före den tidpunkt som anges i brevet med antagningsbeslutet. Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidpunkten behandlas inte. Begäran om omprövning kan lämnas in efter att resultaten publicerats. Detta innebär att begäran om omprövning som gäller ansökan våren 2024 kan lämnas in tidigast 22.3.2024.

Vi rekommenderar att begäran om omprövning i första hand skickas via e-post till meilahti-specialist@helsinki.fi. Skriv ”Begäran om omprövning, psykoterapeututbildningen” som rubrik för meddelandet. Andra frågor som gäller antagningsbeslutet rubriceras annorlunda. Du ska helst skicka din begäran om omprövning från den e-postadress som du uppgav på ansökningsblanketten när du sökte till Helsingfors universitet.

Vanliga frågor

Universitetet omprövar ett antagningsbeslut endast i det fall att universitetet har begått ett fel eller misstag. När du skriver din begäran om omprövning måste du ange vilket beslut du begär att ska omprövas, vilken typ av omprövning du begär, och på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas. 

Observera följande 

 • Universitetet kan inte på basis av en begäran om omprövning ändra ett antagningsbeslut så att det strider mot antagningsgrunderna.
 • Universitetet tar inte ställning till motiveringar som inte har att göra med eventuella fel eller misstag som universitetet har gjort. 
 • Universitetet beslutar om antagningsgrunderna

Studentantagningen omfattas av universitetens autonomi, varje universitet beslutar självständigt om sina antagningsgrunder och det är inte möjligt att begära omprövning av antagningsgrunderna.

 • Begäran om omprövning omintetgör inte din egen försummelse.

Besluten i studentantagningen fattas utgående från de uppgifter som den sökande har lämnat in på det sätt och inom den tidsfrist som universitetet har fastställt. Om du har handlat på annat sätt (till exempel inte lämnat in ett visst intyg inom den utsatta tiden) är det inte frågan om ett misstag som universitetet ansvar för.

En omprövning kan vara aktuell om 

 • den examen som ligger till grund för ansökan feltolkats
 • tilläggsstudierna för psykologer eller psykiatrer har beräknats felaktigt på grundval av de intyg som lämnats in 
 • den lämpliga arbetslivserfarenheten har tolkats/beräknats felaktigt på grundval av de intyg som lämnats in 
 • poängen i förhandsurvalet har beräknats felaktigt 
 • dekanus beslut är felaktigt. 

Ett fel i antagningsprocessen utgörs inte av att 

 • prioritetsordningen som angetts på ansökningsblanketten följts, den ändras inte på den sökandes begäran 
 • examen som genomförts utomlands saknar det beslut om jämställande som krävs 
 • praktiken eller avhandlingen har inte räknats som del av studierna i psykologi 
 • arbetserfarenheten har beaktats endast för tiden efter examen som grund för ansökan 
 • arbetserfarenheten har beaktats enligt antagningsgrunderna, vilket har resulterat i mindre än den mängd som den sökande förväntat sig 
 • bevis på examen/tilläggsstudier/arbetserfarenhet saknas eller är innehållsmässigt bristfälligt
 • skillnader i antagningsgrunder mellan universitet.

 

 

Du får svar via e-post om att din begäran om omprövning har mottagits och information om när din begäran om omprövning kommer att behandlas. Utbildningsplaneraren för psykoterapeututbildningen presenterar din begäran om omprövning för psykoterapeututbildningens ledningsgrupp. Ledningsgruppen avgör din begäran om omprövning, med andra ord beslutar om hur universitetet ska förhålla sig till din begäran om omprövning. Ledningsgruppens sekreterare meddelar resultatet per e-post. Om din begäran om omprövning avslås eller avvisas som obefogad, får du en besvärsanvisning där det förklaras hur du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

 

Alla rättelseyrkanden behandlas enligt möteskalendern för psykoterapeututbildningens ledningsgrupp.

 

Ja, du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I samband med meddelandet om beslutet för din omprövningsbegäran får du också anvisningar för hur du kan söka ändring genom besvär.