Utbildning av utbildningspsykoterapeuter
Helsingfors universitet följer det nationella psykoterapeututbildningskonsortiets rekommendation om anordnande av utbildning av utbildningspsykoterapeuter (tidigare utbildning på krävande specialnivå, VET).

Enligt det nationella psykoterapeututbildningskonsortiets rekommendation kan utbildarutbildningen ordnas

  1. av universitetet
  2. av universitetet i samarbete med en annan utbildningsorganisation eller
  3. av en annan utbildningsorganisation i samarbete med universitetet, i enlighet med en undervisningsplan som på förhand har godkänts av universitetet.

Expertorganisationer kan kontakta psykoterapeututbildningen vid Helsingfors universitet, om de är intresserade av att ordna en utbildarutbildning (kontakt i första hand per e-post: meilahti-specialist@helsinki.fi). Förfaranden och samarbetssätt för att ordna utbildarutbildningen slås fast i samråd med expertorganisationerna. Utvärderingen av utbildarutbildningen är avgiftsbelagd.

Utvärderingen och uppföljningen av en utbildarutbildning som ordnas av en utbildningsorganisation (punkt 3 i rekommendationen) sker i samarbete med Helsingfors universitet. Utvärderingen innehåller en inledande bedömning och uppföljningar med ett års mellanrum: en halvtidsbedömning ett år efter att utbildningsprogrammet har inletts och en slutbedömning när utbildningsprogrammet avslutas. Vid bedömningarna beaktas det faktiska genomförandet av utbildningsprogrammet i förhållande till undervisningsplanen (närundervisningens innehåll och utbildare) samt studenternas studieprestationer.

Utbildningsanordnaren bör samla in respons om utbildningen av studenterna. Responsen behandlas vid halvtids- och slutbedömningen. När utbildningens kvalitet förutsätter det ska anordnaren vara beredd att utveckla utbildningens innehåll utgående från responsen eller till exempel aktuella forskningsrön. Om innehållet i ett utbildningsprogram ändras väsentligt, ska Helsingfors universitet meddelas om saken.

Anordnaren bör avtala om utvärderingens tidsschema när utbildningen inleds och när det finns kännedom om tidsschemat. Samtidigt avtalas också om att lämna de uppgifter som behövs vid bedömningen (t.ex. respons) till Helsingfors universitet.

Utvärderingen av utbildarutbildningen kostar 1 800 euro. Anordnaren förbinder sig att betala nämnda avgift till Helsingfors universitet i samband med beställningen av utvärderingen. Halvtids- och slutbedömningen kostar 500 euro vardera. Om bedömningsresultatet av grundad anledning är underkänt, kostar en tilläggsbedömning 500 euro.

Pågående utbildningar av utbildningspsykoterapeuter som utvärderas av Helsingfors universitet:

Följande utbildarutbildningar som utvärderas av Helsingfors universitet är planlagda att börja 2022:

  • Utbildning av utbildningspsykoterapeuter inom tidig samverkan. Utbildningen genomförs av Varsinais-Suomen Lääkäripalvelu Oy. Utbildningen är planlagd att pågå våren 2022–våren 2024 (5 terminer, ca 2,5 år).
  • Utbildning av utbildningspsykoterapeuter inom integrativ psykoterapi. Utbildningen av utbildningspsykoterapeuter inom integrativ psykoterapi är planlagd att genomföras i samarbete mellan Helsingfors universitet och utbildningspsykoterapeuter inom integrativ psykoterapi. Utbildningen är planlagd att pågå hösten 2022–våren 2024 (4 terminer, 2 år).

När utbildningen har avslutats och studenterna har slutfört den med godkänt resultat, får studenterna ett intyg av Helsingfors universitet av vilket framgår att de har genomgått en utbildning som är godkänd av Helsingfors universitet. Intyget utfärdas efter slutbedömningen, där universitetet i samråd med anordnaren har konstaterat att utbildningen har genomförts med godkänt resultat och att utbildningen är slutförd.