Anvisningar för ansökan om professur

Professuren lediganslås med en särskild platsannons. Ansökan ska göras elektriskt och tidpunkten när ansökningstiden går ut anges i platsannonsen.
Till ansökan ska bifogas

Dessutom ombeds de sökande vara beredda att på fakultetens begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in så många publikationer som anges i utlysningen och som de själva väljer för att sändas till de sakkunniga. Publikationerna skickas via elektronisk system.

Det maximala antalet publikationer som ska sändas till de sakkunniga meddelas i utlysningen. Vanligen förväntas den sökande välja ut högst tio publikationer att sändas till de sakkunniga. Den sökande ska uppge vilka publikationer han eller hon med beaktande av begränsningen har valt ut att sändas till de sakkunniga. Dessa ska märkas ut i publikationsförteckningen, t.ex. genom att publikationens nummer ringas in. Publikationerna ska numreras enligt publikationsförteckningen. Enligt fakultetens beslut är en sammanfattning av en s.k. sammanläggningsavhandling en publikation, och varje artikel i avhandlingen räknas som en separat publikation.

Fakulteten sänder den sökandes fullständiga publikationsförteckning till de sakkunniga. Samtidigt underrättas de sakkunniga om att de kan få vilken som helst av publikationerna i publikationsförteckningen till sitt förfogande.  Därför ska den sökande vara beredd att på särskild begäran av fakulteten sända vilken som helst av publikationerna i publikationsförteckningen till fakulteten.

Om den sökande inte kan bifoga sina bilagor i elektronisk form, kan sökanden hos fakultetens kansli be om anvisningar för hur han eller hon ska gå till väga.

Ytterligare upplysningar lämnas av fakultetens kansli på hr-kumpula@helsinki.fi eller per telefon 02941 50030.