Fakulteten i siffror
Här hittar du de viktigaste nyckeltalen för fakultetens verksamhet.
Avlagda examina

Examina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 2021:

Vetenskaplig verksamhet

Den vetenskapliga verksamheten var internationell och aktiv även år 2020. Det framgår av det höga antalet vetenskapliga publikationer och den ansenliga mängden extern finansiering. Undervisnings- och forskningspersonalen har ökat något.

Internationellt samarbete

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är internationell och mångvetenskaplig. Andelen internationella examensstuderande och internationell personal har ökat stadigt vid vår fakultet i flera års tid.

Könsfördelning bland de utexaminerade
Personal

Sammanlagt 1174 personer arbetar vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet (läget 3/2019). Intilliggande diagram visar könsfördelningen vid fakulteten per yrkesgrupp. Den övriga personalen (t.ex. projektledningspersonal och it-personal) har utelämnats från diagrammet, varvid antalet personer uppgår till 1150. 813 av dem är män och 337 kvinnor. Förhållandet mellan kvinnor och män är oförändrat jämfört med 2018: kvinnornas andel är 29 procent och männens 71 procent.