Fakulteten i siffror

Här hittar du de viktigaste nyckeltalen för fakultetens verksamhet.
Avlagda examina

Examina vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten 2023:

Vetenskaplig verksamhet

Den vetenskapliga verksamheten var internationell och aktiv även år 2023. Det framgår av det höga antalet vetenskapliga publikationer och den ansenliga mängden extern finansiering. Undervisnings- och forskningspersonalen har ökat något.

Internationellt samarbete

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är internationell och mångvetenskaplig. Andelen internationella examensstuderande och internationell personal har ökat stadigt vid vår fakultet i flera års tid.

Könsfördelning bland de utexaminerade*
Examina per utbildningsprogram

Statistiken per utbildningsprogram börjar 2021 då universitetet gick över till ett nytt examenssystem.

Personal

Sammanlagt arbetar ca 1280 personer vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet (läget 2/2024). Intilliggande diagram visar könsfördelningen vid fakulteten per karriärsteg, per avdelning och utvecklingen per år. Antalet kvinnliga anställda har stannat vid ca 29% under de senaste åren. Det finns en viss variation i könsfördelning mellan fälten, vilket grafen per avdelning visar.

Beskrivning av karriärsteg:
Karriärsteg 1 = doktorand
Karriärsteg 2 = forskardoktor
Karriärsteg 3 = biträdande professor (tenure track), universitetslektor, äldre universitetslektor, universitetsforskare, äldre forskare
Karriärsteg 4 = professor, forskningsledare

(För markören över balkarna för att se mer information)

*Vårt personalinformationssystem tillåter för närvarande endast rapportering av två kön.