Doktorsavhandling

För att avlägga filosofie doktorsexamen ska den studerande avfatta och publicera en doktorsavhandling som fakulteten efter offentlig granskning godkänner.

Doktorsavhandlingen består av refereegranskade vetenskapliga publikationer eller manuskript som antagits för publicering samt ett sammandrag av dessa (artikelavhandling eller sammanläggningsavhandling), eller en enhetlig, tidigare opublicerad, på forsknings baserad vetenskaplig framställning som doktoranden har författat ensam (monografi). Artikelavhandlingens sammandrag ska bilda en välbalanserad helhet som baserar sig både på de publikationer som ingår i doktorsavhandlingen och på litteratur.

I en artikelavhandling kan förutom publikationerna även ingå manuskript som godkänts för publicering. Likaså kan även manuskript som lämnats in för publicering ingå, dock så att de inte utgör en betydande del av avhandlingens innehåll. Förhandsgranskaren ska i sitt utlåtande bedöma manuskriptens betydelse för avhandlingens innehåll och fästa uppmärksamhet vid deras eventuella brister.

Till publikationerna kan även höra sampublikationer, om författarens självständiga andel i dem kan påvisas. Disputanden ska i avhandlingen redogöra för sin egen andel av arbetet med publikationerna och huruvida de tidigare har ingått i andra avhandlingar. Det rekommenderas att redogörelsen bifogas till förteckningen över de publikationer som ingår i avhandlingen.

Instruktioner för licentiatexamen. 

Vänligen kontakta kumpula-phd@helsinki.fi i alla frågor relaterade till doktorsavhandling.

Enligt universitetets riktlinjer för påbyggnadsexamina utgör doktorsavhandlingen med tillhörande forskningsarbete den mest omfattande och betydelsefulla delen av en doktorsexamen. Även doktorandstudier på 40 studiepoäng ingår i en doktorsexamen.

Enligt riktlinjerna för påbyggnadsexamina ska avgränsningen och handledningen för en doktorsexamen vid Helsingfors universitet vara sådana att den kan avläggas på fyra år vid heltidsstudier.

Nedanstående beslut av rektor (nr. 498/2017) innehåller allmänna riktlinjer på universitetsnivå för doktorsavhandlingar som tillämpas vid alla fakulteter och på alla områden. Därutöver tillkommer kriterierna för Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Allmänna kriterier för en doktorsavhandling

 1. En doktorsavhandling består av referentgranskade vetenskapliga publikationer eller manuskript som antagits för publicering samt en sammanfattning av dessa (sammanläggningsavhandling, artikelavhandling), eller av en enhetlig, tidigare opublicerad vetenskaplig framställning som baserar sig på forskning och som doktoranden har författat ensam (monografi). Även annat arbete som uppfyller motsvarande vetenskapliga kriterier och där författarens andel kan påvisas kan godkännas som doktorsavhandling.

  En doktorsavhandling bör uppfylla följande likvärdiga vetenskapliga kriterier: Doktorsavhandlingen ska a) innehålla ny vetenskaplig information, b) visa förmåga till kritiskt tänkande, c) visa grundlig förtrogenhet med vetenskapsområdet, d) visa att doktoranden behärskar och kan tillämpa metoderna, e) vara vetenskapligt övertygande, f) innehålla underbyggda resultat och g) vara vetenskapligt ärlig och följa forskningsetiska normer.
   

 2. Handledaren och doktoranden är skyldiga att tillsammans avgränsa doktorsavhandlingens ämne och innehåll så att doktorsexamen kan avläggas på fyra år som heltidsarbete.
   
 3. En doktorsavhandling innehåller ett 1–2 sidor långt sammandrag (abstract), som redogör för doktorsavhandlingen och dess väsentligaste resultat. Sammandraget ska innehålla målsättningarna eller forskningsfrågorna, de viktigaste forskningsmetoderna och forskningsresultaten samt doktorandens slutsatser utifrån dem.
   
 4. Kraven och bedömningsgrunderna för doktorsavhandlingen ska delges doktoranden när rätt att avlägga doktorsexamen har beviljats. De ska också delges handledare, ansvariga professorer och uppföljningsgrupper samt förhandsgranskare och opponenter när de förordnas till sina uppgifter. Doktorsavhandlingens krav och bedömningsgrunder ska också vara offentligt tillgängliga till exempel på fakultetens webbplats.

Sammanläggningsavhandling

 1. En sammanläggningsavhandling består av vetenskapliga publikationer om samma problemkomplex och av ett sammandrag som avfattats av doktoranden.

  Sammandraget redogör för undersökningens bakgrund och mål, metoder och material, forskningsresultat, samt överväganden och slutsatser. Sammandraget ska bilda en balanserad helhet som både baserar sig på publikationerna i doktorsavhandlingen och på litteratur.
   

 2. En doktorsavhandling kan utöver publicerade eller för publicering godkända artiklar innehålla artiklar som ännu inte har godkänts för publicering. I sådana fall bör förhandsgranskarna instrueras att ägna särskild uppmärksamhet åt de opublicerade artiklarna. Antalet artiklar som fordras beror på deras a) omfattning, b) vetenskapliga relevans och kvalitet, c) publiceringsforum och d) doktorandens andel i arbetet. Antalet artiklar kan variera mellan olika vetenskapsområden, men när antalet fastställs bör man ta hänsyn till likvärdig behandling av doktoranderna och den målsatta tiden på fyra år för avlagd examen. Artiklarna är vanligen 3–5 till antalet.
   
 3. En sammanläggningsavhandling kan innehålla publikationer som är gjorda av flera författare. Doktorandens andel i avhandlingens alla delpublikationer bör påvisas entydigt. Samma publikation kan användas i flera olika doktoranders avhandlingar.

  I fråga om sampublikationer utarbetar doktoranden och handledaren en fri redogörelse för doktorandens andel i varje sampublikation. Om sampublikationen också ingår i andra doktorsavhandlingar, bör detta nämnas i redogörelsen.

  Det rekommenderas att doktoranden också lämnar in ett utkast till redogörelsen till de andra artikelförfattarna. Doktoranden lämnar in redogörelsen till fakulteten i samband med att hen lämnar in manuskriptet för förhandsgranskning samt senare till förhandsgranskarna, opponenten och kustosen. Redogörelsen kan också ingå i avhandlingens sammandrag eller i någon av dess artiklar.

Monografi

 1. Ett tidigare publicerat verk kan inte godkännas som monografi. Den som skriver en monografi kan dock publicera artiklar om ämnet innan den egentliga avhandlingen är färdig, och kan hänvisa till dem i avhandlingen.
 2. Omfattningen av en monografi är i regel högst 250 sidor.
 3. Handledarna för en monografiavhandling bör säkerställa manuskriptets kvalitet med särskild omsorg före förhandsgranskningen.

Andra doktorsavhandlingar än sammanläggningsavhandlingar och monografier

 1. Beslut om strukturen och omfattningen för andra doktorsavhandlingar än sammanläggningsavhandlingar och monografier fattas av fakultetsrådet på framställning av doktorandprogrammet. Handledarna för en sådan avhandling bör säkerställa manuskriptets kvalitet med särskild omsorg före förhandsgranskningen.

Kriterier för doktorsavhandlingar vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Sammandraget i en sammanläggningsavhandling vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten ska i regel vara högst 50 sidor.

Doktorsavhandlingarna vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är antingen sammanläggningsavhandlingar eller monografier.

Doktorsavhandlingarna utvärderas utifrån följande kriterier vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: a) undersökningens betydelse och ställning inom sitt forskningsområde, b) betydelsen av doktorandens arbetsinsats för de vetenskapliga resultaten i doktorsavhandlingen, c) arbetets omfattning och materialets tillräcklighet, d) tillämpandet och utvecklandet av forskningsmetoder, e) härledning av resultat ur forskningsmaterialet, f) följdriktighet i avhandlingens struktur, g) litteraturkännedom och förmåga att tillgodogöra sig litteratur, h) doktorsavhandlingens utförande (framställningssätt, stil, språkdräkt), i) doktorandens förmåga att försvara sin undersökning offentligt.

Vitsordet med beröm godkänd ges endast när arbetet är synnerligen berömvärt enligt bedömningskriterierna. Avsikten med förhandsgranskningsförfarandet är att garantera att doktorsavhandlingen kan godkännas efter en offentlig granskning. Ett forskningsarbete som utförs av en forskare med disputationstillstånd och som avses bli doktorsavhandling måste likafullt underkännas, om förhandsgranskningen enligt bedömningskriterierna visar på betydande brister och arbetet inte kan anses uppfylla minimikraven för en doktorsavhandling.

 1. Avhandlingsmanuskriptet är färdigt och forskarstudierna fullgjorda. Doktorandens ansvariga professor och handledare söker förhandsgranskare.
 2. Efter att ha hört disputanden och handledarna ger den ansvariga professorn ett förslag på förhandsgranskare till fakulteten (e-blankett på finska). Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar angående valet av förhandsgranskare.
 3. Innan doktorsavhandlingen skickas till förhandsgranskning ska den genomgå plagiatkontroll (Urkund).
 4. Fakultetsrådet utnämner minst två förhandsgranskare för en doktorsavhandling.
 5. Doktorander lämnar avhandlingsmanuskriptet till fakulteten (kumpula-phd@helsinki.fi) inom en vecka efter att fakultetsrådet har utsett de förhandsgranskare. Om avhandlingen är en artikelavhandling ska fakulteten också ges en förteckning över delpublikationerna som ingår i avhandlingen samt en redogörelse över doktorandens andel i eventuella sampublikationer.
 6. Fakultetens kansli ger anvisningar till förhandsgranskarna.
 7. Förhandsgranskarna avger sina utlåtanden inom två månader efter att de mottagit uppdraget. Fakultetens kansli lämnar utlåtandena till professorn vid huvudämnesinstitutionen, och professorn ger kopior av utlåtandena till handledaren och doktoranden.
 8. Fakultetens kansli vidarebefordrar förhandsgranskarnas utlåtanden.
 9. Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar över förhandsgranskarnas utlåtanden.
 10. Den ansvariga professorn föreslår opponent, kustos och fakultetens representant (e-blankett på finska).
 11. Doktoranden har rätt att framföra anmärkningar angående valet av opponent och betygsnämnden.
 12. Fakultetsrådet fattar beslut om utnämnandet av opponent, kustos och betygsnämnden samt om beviljandet av disputationstillstånd.
 13. Fakultetens kansli meddelar opponenten och betygsnämnden om valet och ger anvisningar till opponenten samt skickar beslutet om disputationstillstånd inklusive disputationsanvisningar till disputanden.
 14. Disputationsakten
 15. Opponenten lämnar in ett skriftligt utlåtande om doktorsavhandlingen, med motiveringar, till fakultetsrådet inom två veckor efter disputationen.
 16. Betygsnämnden lägger fram vitsordet för doktorsavhandlingen.
 17. Disputanden meddelar skriftligen att han eller hon har bekantat sig med opponentens utlåtande och inte har något att anmärka på angående utlåtandet eller vitsordsförslaget för doktorsavhandlingen (blankett). Alternativt meddelar disputanden fakulteten sina anmärkningar angående opponentens utlåtande och vitsordsförslaget för doktorsavhandlingen.
 18. Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och betygssättande av doktorsavhandlingen.
 19. Doktoranden lämnar in en anhållan om betyg till fakultetens kansli. 
 20. Examensfesten

Vänligen kontakta kumpula-phd@helsinki.fi i alla frågor relaterade till doktorsavhandling.

Föreskrifter om förhandsgranskning av doktorsavhandlingar finns i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet. Därtill har fakulteten 12.12.2017 gett anvisningar om förhandsgranskning.

Disputanden ansvarar för innehållet i avhandlingen. Handledaren eller handledarna ansvarar för att avhandlingens nivå är tillräcklig för att den ska kunna lämnas till förhandsgranskning. Det rekommenderas att man låter språkgranska avhandlingar som skrivs på ett främmande språk. Den ansvariga handledaren kan besluta att språkgranskning inte behövs.

Innan doktorsavhandlingen skickas till förhandsgranskning ska den genomgå plagiatkontroll (Urkund).

Ut­näm­ning av för­hands­granska­re

Fakultetsrådet utnämner minst två förhandsgranskare för en doktorsavhandling. Förhandsgranskarna ska vara professorer, docenter eller doktorer som har motsvarande vetenskapliga meriter. Förhandsgranskarna väljs utanför den egna fakulteten och i regel ska de inte heller komma från Helsingfors universitet. Den andra förhandsgranskaren kan av grundad anledning utnämnas inom Helsingfors universitet. Doktorsavhandlingens handledare får inte vara förhandsgranskare. Även docenter som inte har ett anställningsförhållande vid universitetet anses stå utanför fakulteten när man utnämner förhandsgranskare eller opponenter.

Förhandsgranskaren får inte stå i ett sådant förhållande till disputanden eller doktorsavhandlingen eller någon annan part som gör att hans/hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Förhandsgranskare kan därmed inte vara t.ex.

 • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen,
 • en person som har ett pågående forskningssamarbete eller har haft ett samarbete med disputanden under processen med doktorsavhandlingen,
 • en person som haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren som föregår förhandsgranskningen,
 • disputandens närstående släkting,
 • disputandens eller handledarens närmaste chef eller medarbetare, eller
 • en medlem i doktorsavhandlingens uppföljningsgrupp.

Fakultetsrådet behandlar valet av förhandsgranskare utgående från disputandens ansvariga professors förslag (e-blankett på finska). De utsedda förhandsgranskarna meddelas skriftligen om fakultetsrådets beslut.

In­struk­tio­ner för för­hands­grans­kar­na

Förhandsgranskarna ska inom den tidsgräns för uppdraget som fastställts av fakultetsrådet gemensamt eller var för sig avge ett motiverat skriftligt utlåtande, i vilket de förordar eller avstyrker att disputationstillstånd beviljas. Den utsatta tiden inom vilken förhandsgranskarna ska avge sitt utlåtande får inte utan särskilda skäl vara längre än två månader.

Förhandsgranskarna ska i sin bedömning fästa uppmärksamhet särskilt vid följande:

 • Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
 • Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet, eventuella manuskript som skickats för publicering och deras betydelse i innehållet och brister
 • Tillämpningen och utvecklingen av undersökningsmetoderna
 • Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet
 • Logiken i uppbyggnaden av undersökningen
 • Litteraturkännedomen och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
 • Doktorsavhandlingens komposition (framställningssättet, stilen, språkdräkten)
 • Disputandens arbetsinsats och dess tillräcklighet (om avhandlingen innehåller artiklar med flera författare): har disputanden en tillräcklig självständig andel i avhandlingshelheten?

Om förhandsgranskaren märker sådana brister i arbetet som han eller hon anser måste korrigeras för att disputationstillstånd ska kunna beviljas, ska förhandsgranskaren ta kontakt med disputanden och avtala om korrigering av bristerna. Fakulteten önskar att det i utlåtandet till fakulteten inte längre ställs några villkor för beviljande av disputationstillstånd, utan att det av utlåtandet entydigt framgår huruvida disputationstillstånd föreslås beviljas.

Innan fakultetsrådet fattar beslut om disputationstillstånd ska disputanden ges tillfälle att bemöta förhandsgranskarnas utlåtanden.

Om förhandsgranskningen antingen på grund av åsiktsskillnader mellan förhandsgranskarna eller på grund av brister i arbetet inte inom utsatt tid eller inom en skälig tilläggstid som förhandsgranskarna och doktoranden avtalat om kan leda fram till ett utlåtande där disputationstillstånd förordas, förfaller förhandsgranskningen om inte doktoranden vill föra ärendet till fakultetsrådet för avgörande. Fakultetens dekanus ska underrättas om förhandsgranskningen fortsätter utöver den tid som fakultetsrådet slagit fast.

När en förhandsgranskning förfallit kan disputanden begära ny förhandsgranskning, sedan han eller hon i avhandlingsmanuskriptet fört in de ändringar som förhandsgranskarna tagit upp i sina avstyrkande utlåtanden eller också andra ändringar. Dessutom ska handledaren eller någon annan professor i ämnet förorda ny förhandsgranskning.

Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet (Flamma)

Doktorsavhandlingen granskas vid en offentlig disputation efter fakultetsrådet har beviljat disputanden disputationstillstånd. Disputationstillståndet beviljats utgående från förhandsgranskarnas utlåtanden. Disputationakten ska ordnas inom 12 månader från beviljandet av disputationstillstånd.

Ut­näm­ning av op­po­nent och kustos

Fakultetsrådet utser en eller två opponenter för disputationsakten. Opponenten ska vara professor eller docent eller doktor med motsvarande vetenskapliga meriter. Den ansvariga professorn ger ett förslag på opponenter efter att ha hört avhandlingens handledare. Opponenten eller opponenterna väljs utanför fakulteten och i regel utanför Helsingfors universitet.

Opponenten får inte stå i ett sådant förhållande till disputanden, doktorsavhandlingen eller någon annan part som kan leda till att opponentens opartiskhet kan ifrågasättas. Följande personer kan följaktligen inte vara opponent:

 • en person som är medförfattare till en delpublikation som ingår i doktorsavhandlingen
 • en person som har ett pågående forskningssamarbete eller under processen med doktorsavhandlingen har haft ett forskningssamarbete med disputanden
 • en person som har haft ett nära forskningssamarbete med doktorsavhandlingens handledare under de tre senaste åren före granskningen av doktorsavhandlingen
 • en nära släkting till disputanden
 • disputandens eller handledarens närmaste chef eller medarbetare
 • en medlem i doktorsavhandlingens eventuella uppföljningsgrupp.

Opponenten skall avge ett skriftligt utlåtnade till fakulteten inom två veckor efter disputationen ägt rum. Enligt fakultetens beslut skall opponenten i sin bedömning fästa uppmärksamhet vid följande omständigheter:

A. Doktorsavhandlingens vetenskapliga värde:

 1. Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
 2. Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet
 3. Tillämpandet och utvecklandet av undersökningsmetoderna
 4. Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet
 5. Konsekvensen i uppbyggnaden av undersökningen
 6. Litteraturkännedom och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
 7. Doktorsavhandlingens komposition(framställningssätt, stil, språkdräkt)

B. Disputandens försvar:

 1. Betydelsen av disputandens arbetsinsats för de vetenskapliga resultat som presenteras i avhandlingen
 2. Kännedom om avhandlingens forskningsområde
 3. Kännedom om facklitteraturen
 4. Förtrogenhet med de forskningsmetoder som använts
 5. Förmåga att diskutera och besvara kritik

Disputanden ska ges tillfälle att framföra sina anmärkningar till fakultetsrådet över valet av opponenter.

Till kustos för disputationsakten utser fakultetsrådet någon som innehar eller handhar en professur vid fakulteten. En förhandsgranskare kan inte fungera som kustos. Den ansvariga professorn ger ett förslag på opponenten och kustos (e-blankett).

Dis­pu­ta­tions­ak­ten och språ­ket vid dis­pu­ta­tio­nen

Disputationen inleds med att disputanden håller sin lectio praecursoria, i vilken han eller hon presenterar sitt arbete. Därefter får den av fakultetsrådet utsedda opponenten framföra sina anmärkningar om avhandlingen. Denna granskning får ta högst fyra timmar. Efter detta får även övriga framföra anmärkningar. Disputationsakten får ta högst sex timmar.

Vilket språk disputationen hålls på bestäms på förhand av kustos (övervakaren vid disputationsakten) efter att ha hört både disputanden och opponenten. Disputationen ska vara på svenska eller finska eller det språk på vilket avhandlingen författats. Disputationen kan även hållas på ett annat språk om disputanden samtycker. Disputanden och opponenten kan vid disputationsakten också använda olika språk om så avtalas.

Fakultetsrådet fattar beslut om godkännande och betygssättande av doktorsavhandlingen. Betygsnämnden ger fakultetsrådet ett förslag till vitsord för doktorsavhandlingen.

Op­po­nen­tens ut­lå­tan­de

Opponenten ger inom två veckor från disputationen ett motiverat skriftligt utlåtande till fakulteten om doktorsavhandlingens vetenskapliga värde. Om det finns två opponenter kan de också ge ett gemensamt utlåtande. Om utlåtandet försenas märkbart ska fakultetsrådet besluta om hur bedömningen genomförs.

Disputanden ska ges tillfälle att bemöta opponentens utlåtande och andra dokument som berör bedömningen.

Be­tygs­nämn­den

Fakultetsrådet tillsätter en betygsnämnd för doktorsavhandlingen i samband med beviljandet av disputationstillstånd. Betygsnämnden består av kustos, opponenten och en eller två representanter för fakulteten, vilka föreslås av den ansvariga professorn (e-blankett på finska). Fakultetens representant ska vara en professor eller medlem av forskar- eller lärarkåren på docentnivå. Om kustos är doktorsavhandlingens handledare har hen endast yttranderätt i betygsnämnden. Nämnden ska ha minst två röstberättigade medlemmar.

Betygsnämnden ger fakultetsrådet ett förslag till vitsord för doktorsavhandlingen. I förslaget ska beaktas både doktorsavhandlingens vetenskapliga värde och disputandens förmåga att försvara sin avhandling, varför alla betygsnämndens medlemmar ska närvara vid disputationen. I förslaget beaktas också förhandsgranskarnas utlåtanden.

Kri­te­ri­er om dok­tors­av­hand­ling­en vid ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fakulteten

Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd, godkänd, med beröm godkänd.

Allmänna kriterier för doktorsavhandlingar.

Kriterier vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten:

 1. Undersökningens betydelse och ställning inom forskningsområdet
 2. Betydelsen av disputandens arbetsinsats för uppnåendet av de vetenskapliga resultaten i doktorsavhandlingen
 3. Arbetets omfattning och materialets tillräcklighet
 4. Tillämpandet och utvecklandet av undersökningsmetoderna
 5. Härledningen av resultaten ur undersökningsmaterialet  
 6. Konsekvensen i uppbyggnaden av undersökningen
 7. Litteraturkännedom och förmågan att tillgodogöra sig litteraturen
 8. Doktorsavhandlingens komposition  (framställningssätt, stil, språkdräkt)
 9. Disputandens förmåga att försvara sin undersökning offentligt

Vitsordet med beröm godkänd ges endast i sådana fall att arbetet enligt bedömningskriterierna är synnerligen berömvärt. Avsikten med fakultetens förfarande med förhandsgranskning är att garantera att doktorsavhandlingen kan godkännas efter offentlig granskning. En doktorand som fått disputationstillstånd för ett forskningsarbete som avsetts för doktorsavhandling, men i vilken det efter granskningen enligt bedömningskriterierna framgår betydliga brister och den inte uppfyller minimikraven, måste ändå underkännas.

Doktorsavhandlingen godkänns inte vid fakultetsrådets möte förrän disputanden skriftligen har meddelat fakulteten att han eller hon har sett opponentens utlåtande och inte har några anmärkningar att framföra angående utlåtandet eller det vitsord som föreslås för doktorsavhandlingen.

Fakulteten meddelar disputanden beslutet om godkännande av doktorsavhandlingen.

Enligt examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet kan en studerande som är missnöjd med bedömningen av en licentiat- eller doktorsavhandling skriftligen söka rättelse hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från den dag han eller hon fått del av beslutet. Nämnden kan återremittera bedömningen till fakultetsrådet för ny behandling.

Välkommen på disputation

Disputationsformerna har utvecklats genom århundradena. Vid de olika fakulteterna råder det idag olika uppfattningar om formaliteterna vid disputationsakten. Vid vissa fakulteter håller man fast vid gamla traditioner, medan man vid andra vill skapa en seminarieliknande diskussionsatmosfär kring disputationen. Kustos, som utses av fakulteten, är disputationens officiella övervakare, med vilken man kan komma överens om detaljer i fråga om disputationen.

Läs mer om disputation!