Forsk­ning

Det naturvetenskapliga kunnandet håller hög kvalitet i Finland. De exakta naturvetenskaperna vid Helsingfors universitet, som har varit mycket framgångsrika i de internationella jämförelserna, koncentrerar sig till matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Gumtäkts vetenskapscampus. Dess strategiska forskningsområden är astronomi, grundforskning inom miljövetenskap, atmosfärvetenskap, nanovetenskap, data science, beräkningsvetenskap, matematisk fysik, dataanalys av biologiska data, samt geoinformatik, geovetenskaper och stadsforskning.

Det är matematisk-naturvetenskapliga fakultetens målsättning att vara en av Europas bästa inom var och en av sina vetenskaper. Därför baserar sig också undervisningen i naturvetenskaper på forskning som utförs av välrenommerade naturvetare.

Den långsiktiga grundforskningen är vad fakulteten satsar på. Arbetet utförs i växelverkan med aktörer inom tillämpande forskning, näringslivet och organisationer i den offentliga sektorn.

Inom tvärvetenskapliga forskningsprojekt samarbetar naturvetarna med forskningsinstituten på Gumtäkts campus, andra fakulteter och universitet, samt företag. Den öppna vetenskapen för också med sig nya slag av samarbetspartners och -nätverk.

Läs mer om forskningen