Fakulteten

Den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet är landets största naturvetenskapliga fakultet i antal lärare och studenter mätt. De studerande, den kunniga och motiverade personalen, samt den högtstående forskningsinfrastrukturen, d.v.s. forskningsutrustningen, är fakultetens största resurser.

Inom sina vetenskapsgrenar utför fakulteten internationellt högtstående grundforskning och ger högre utbildning som baserar sig på forskningen. Kvaliteten på arbetet grundar sig på forskning inom de exakta naturvetenskaperna i hemlandet och utomlands, forskningsbaserad undervisning, och även den aktiva växelverkan med samarbetspartners.

Fakulteten baserar sig på matematisk-naturvetenskaplig grundforskning, som tillämpas och kompletteras av geografi och geologi. Fakulteten bär ett stort ansvar för utvecklingen av informationssamhället och kunnandet inom naturvetenskaperna, vilka lyfts fram som fokusområden för den nationella vetenskaps- och utbildningspolitiken. Forskningen och undervisningen om den globala klimatförändringen är knappast den minsta utmaningen!

Det finns sex avdelningar: avdelningen för fysik, avdelningen för geovetenskaper och geografi, avdelningen för kemi, avdelningen för matematik och statistik och avdelningen för datavetenskap och Centret för atmosfärvetenskaper (INAR), som är en gemensam enhet för ma­te­ma­tisk-na­tur­ve­ten­skap­li­ga fa­kul­te­ten och agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

I samband med fakulteten fungerar även enheter som koncentrerar sig på forskning: Helsinki Institute of Physics (HIP, ett samarbetsinstitut mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Jyväskylän yliopisto samt de tekniska universiteten I Villmanstrand och Tammerfors) och Helsinki Institute for Information Technology (HIIT, Forskningsinstitutet för informationsteknologi, i samarbete mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet).