Forskning

Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten har forskningen som syfte att skapa vetenskaplig kunskap men också få till stånd konkreta lösningar som svarar på utmaningarna i jordbruket, livsmedelsbranschen och skogsbruket. Det handlar främst om klimatförändringen och hur vi kan anpassa oss till den, naturens mångfald som utarmas, övriga miljöfrågor, livsmedelssäkerhet och livsmedelsservice, energiproduktion och energibesparingar samt hur skogsbruket och markanvändningen förändras.

Vi är en multidisciplinär expertorganisation som arbetar för ansvarsfull användning, förädling och konsumtion av förnybara naturtillgångar. Våra främsta forskningsområden är produktiva och anpassningsbara skogs- och livsmedelssystem, naturbaserade och klimatvänliga lösningar, välbefinnande och hälsa samt en rättvis hållbarhetsförändring. Våra vetenskapsområden är livsmedels- och näringsvetenskaper, lantbruks-, skogs- och ekonomivetenskaper samt mikrobiologi.

Fakulteten finns i Helsingfors på Viks livliga campus som hela tiden utvecklas och också är hemvist för Viks försöksgård, växthus  och arboretum. I Seinäjoki och S:t Michel finns Ruralia-institutet. Hyytiälä skogsstation  i Juupajoki hör också till fakulteten och betjänar speciellt forskning och undervisning med anknytning till skogs- och atmosfärvetenskaper.