Lantbruksvetenskaper

Vi strävar efter att hitta hållbara, forskningsbaserade lösningar till livsmedelssystemen.

Lantbruket är grunden till livsmedelstryggheten. Under kommande årtionden kommer lantbruksforskningen att präglas av krav på att maten ska räcka till för en växande befolkning, samtidigt som klimatförändringen ska beaktas. Miljöbelastning, otillräckliga naturtillgångar, minskad biodiversitet, energibrist och förändrad kost orsakar utmaningar för ett hållbart livsmedelsproduktions- och konsumtionssystem.

Vår uppgift är vetenskaplig forskning och undervisning samt samhällspåverkan gällande växtodlingen och husdjursproduktionen i lantbruket och trädgårdsodlingen, med tillhörande teknologi och miljöeffekter. Våra huvudsakliga forskningsområden är agroteknologi, växtproduktionsvetenskap, husdjursvetenskap samt mark- och miljövetenskap. Vi ansvarar för kandidat- och magisterutbildningen i lantbruksvetenskaper på universitetsnivå i Finland.

Agroteknologi är inriktad på hållbara produktionsmetoder och innovationer inom lantbruket, automations- och mätteknik samt miljöteknologi. Exempel på forskningsområden i växtproduktionsvetenskaper är hållbar produktion, skördebildning, genomik, förädling, växtskydd och miljökonsekvenser av lantbruket. Husdjursvetenskap fokuserar på närings-, fysiologi-, välbefinnande-, genomik- och förädlingsforskning. Mark- och miljövetenskapen koncentrerar sig på processer i marken, växelverkan mellan jordmånen, växterna, vattnet och luften samt miljörisker.

Vår tvärvetenskapliga forskning har som syfte att stärka grundforskningen inom lantbruk samt öka beröringspunkterna mellan grundforskningen och den tillämpade forskningen. Vår forskning uppskattas internationellt och håller hög kvalitet, samtidigt som den är av nationell betydelse eftersom den gagnar lantbruket och trädgårdsodlingen samt näringarna i anslutning till dessa.

Lantbruksvetenskaper på sociala medier