Livsmedels- och näringsvetenskaper

Mat är en daglig nödvändighet. Vi främjar ett hållbart livsmedelssystem som möjliggör välbefinnande hos människa och miljö. Centralt i vår verksamhet är att livsmedlen håller en kvalitet som testats teknologiskt, kemiskt och med sinnena, är säkra att använda samt har god näringssammansättning.

Vi svarar på livsmedelssystemets hållbarhetsutmaningar genom att undersöka och utveckla livsmedelsråvaror och tillverkningsmetoder i övergången till en allt hälsosammare och miljövänligare kost. I vårt föränderliga samhälle finns det ett ännu större behov än tidigare av undersökt kunskap kring livsmedel, kost, deras hälsoeffekter och olika konsumentgruppers specialbehov.

Vi besitter gedigen kunskap i att undersöka olika befolkningsgruppers, speciellt barns och ungas, näring och vilken hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande betydelse näring och kost har.

Bioprocessering är också ett av våra starka kompetensområden. Att behärska de fysikaliska egenskaperna och kemiska reaktionerna hos inhemska råvaror i livsmedelsproduktionen och under distributionskedjan gör det möjligt att utveckla livsmedelsstrukturerna, säkerställa livsmedelshållbarheten och livsmedelssäkerheten samt ändra de förnimbara egenskaperna. Livsmedelssäkerhet och minskat matsvinn är viktiga komponenter i vårt forskningsarbete.

Till vårt förfogande har vi moderna pilotfabriker och mätningsmetoder. Vi värdesätter tvärvetenskaplighet och konstruktivt samarbete med livsmedelsindustrin och våra forskningspartner i hemlandet och internationellt. Vi vill delta i att göra Finland till en föregångare i övergången till ett hälsosamt och globalt livsmedelssystem – Finlands livsmedelsforsknings- och innovationsstrategi 2021–2035.

Vårt kunnande utnyttjas också i omfattande grad i det samhälleliga beslutsfattandet beträffande livsmedelskvalitet, livsmedelssäkerhet och kostens hälsoeffekter. I egenskap av experter deltar vi exempelvis i utarbetandet av nationella och nordiska näringsrekommendationer samt säkerställandet av säkra livsmedel i den europeiska gemenskapen.

Nationellt har vi en viktig uppgift som utbildare av framtidens livsmedelsexperter. Vi ansvarar för kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper och magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende och vi deltar aktivt i doktorsutbildningen FoodHealth & DocPop & ILS. Livsmedelsbranschen är en bra och säker arbetsgivare.

 

Vi ansvarar utbildningsprogram