Ekonomi

Forskningen vid avdelningen för ekonomi syftar till att ta fram kunskap som är av betydelse för affärsverksamheten och det politiska beslutsfattandet samt utbilda förändringsagenter för en hållbar framtid. Vårt arbete fokuserar på de nyttigheter och tjänster som människan producerar genom att utnyttja ekosystem, i synnerhet odlingsmark, matsystem, skogar och vattenmiljöer.

Vid avdelningen för ekonomi arbetar vi för att finna lösningar som kan tillämpas på de möjligheter och utmaningar inom livsmedelsekonomin som uppstår i och med målen för hållbar utveckling. Vi tillämpar ett flerdimensionellt perspektiv, från enskilda företag till deras partner i värdekedjan, matsystem, matproduktionens ekosystem, konsumtionskulturer och de samhällskrafter som dessa är sammanflätade med. Till våra forskningsperspektiv hör bland annat ekonomi, ledning, marknadsföring och konsumtionsteori. Vi tillämpar ett brett spektrum kvantitativa och kvalitativa metoder för att fördjupa vår förståelse av ekonomin och ekosystemförvaltningen hos de ekosystem som möjliggör produktionen av nyttigheter och tjänster.

Vår forskning är av stor betydelse för beslutsfattare och företag som vill styra livsmedelsproduktionen mot en mer hållbar framtid. Våra forskare medverkar t.ex. aktivt i Finlands klimatpanel.

Det praktiskt inriktade mångskiktade perspektivet och bredden av vetenskapliga sätt att närma sig möjligheter och utmaningar avspeglas i våra kurser, som syftar till att utbilda förändringsagenter för en hållbar framtid. Vi strävar efter att ge studenterna ett brett perspektiv på de teman som behandlas och samtidigt ge dem färdigheter att analysera möjligheter och utmaningar ur olika synvinklar. Vi erbjuder också programspecifika specialiseringsalternativ där studenterna har möjlighet att tillämpa metodologiskt mångsidiga verktyg som är väsentliga för deras framtida arbetsuppgifter. Avdelningen koordinerar magisterprogrammet i lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi, magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, och kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi.