Avoin yliopisto: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka on Helsingin yliopiston kasvatustieteiden kandiohjelman opintosuunta.

Erityispedagogiikka tutkii koulutusta, perhettä ja työelämää erityisiä ratkaisuja tarvitsevien ryhmien näkökulmasta. Tavoitteena on myös löytää keinoja tukea oppijaa yksilöllisesti eri kehityshaasteissa.

Erityispedagogiikan opiskelu antaa pedagogisia valmiuksia käytännön kasvatus-, ohjaus- ja opetustilanteisiin erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville, kun tavanomaiset tavat toimia eivät riitä. Erityispedagogiikan opinnot sopivat varhaiskasvattajille, opettajille, aikuiskouluttajille, vammaistyössä mukana oleville sekä hoito-, sosiaali- ja kuntoutusalalla työskenteleville.

Erityispedagogiikan opintokokonaisuudet ja yksittäiset kurssit

Voit opiskella erityispedagogiikan opintotarjonnasta joko sinulle sopivia yksittäisiä kursseja tai suorittaa laajempia opintokokonaisuuksia (perusopinnot 25 op ja aineopinnot 35 op). Joihinkin kursseihin voi liittyä esitietovaatimuksia. Tarkemmat tiedot löydät kurssin sivulta. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan.

Perusopinnot 25 op voi suorittaa verkko- ja monimuoto-opintoina.

Aineopinnot 35 op sisältävät lähi- ja verkko-opintoja. 

Katso ennen maaliskuuta 2021 järjestetyt opinnot.

Kiinnostava kurkistus erityispedagogiikan opintoihin! 

Mistä kiusaaminen ryhmässä kumpuaa? Miten kiusaaminen näkyy päiväkodeissa ja kouluissa? Mitä seurauksia siitä voi olla? Millaisia keinoja meillä on ehkäistä tätä ryhmäilmiötä? Näitä kysymyksiä pohditaan tällä tutustumiskurssilla, jonka myötä pääset tutustumaan erityispedagogiikan opintoihin.

Oletko kiinnostunut aiheesta, kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista tai erityispedagogiikan opintoihin hakeutumisesta? Tule tutustumiskurssille! 

Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op Tämä tutustumiskurssi (2 op) on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op. Halutessasi voit tutustumiskurssin jälkeen suorittaa 3 op täydennysosan saadaksesi suoritettua koko Syrjäytyminen ja mielenterveys (5 op) -kurssin. Seuraavat täydennysosan suoritusmahdollisuudet löydät seuraamalla Avoimen yliopiston erityispedagogiikan perusopintojen opintotarjontaa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä. Kurssit järjestetään seuraavasti

Perusopinnot suoritettuasi ymmärrät erityispedagogiikaa tieteenalana ja käytännön toimintana. Opinnoissa perehdyt tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Tutustut erityispedagogiseen tukeen ja oppimisen moninaisuuteen.

Lisäksi tutustut erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteisiin teemoihin ja vammaisuuden käsitteeseen sekä inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Saat myös perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön.

Perusopintojen kurssit Kokonaisuuteen sisältyy viisi pakollista kurssia. Yksi näistä kursseista, Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, on mahdollista suorittaa kahdessa osassa: Ensin Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op ja sen jälkeen Syrjäytyminen ja mielenterveys, täydennysosa 3 op. Opintojakson suoritettuaan opiskelija  ymmärtää erityispedagogiikan osana käyttäytymistieteitä ja tietää erityispedagogiikan lähitieteet on tutustunut käytännön erityispedagogiikan toteutukseen tutustuu erityiskasvatuksen historiaantuntee Suomen erityisopetusjärjestelmän kaikenikäisten oppijoiden osalta on tutustunut oppimisvaikeuksiintuntee erityispedagogiikkaan liittyvän lainsäädännön pääpiirteet  Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää,   miten monialainen yhteistyö tukee tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja aikuisia miten oppimisympäristön järjestelyt voivat vaikuttaa tuen tarpeeseen  Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoosit- ymmärtää koulukiusaamista ilmiönä ja on saanut valmiuksia estää sitä- on tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluun- ymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä Kurssit järjestetään seuraavasti Tämä täydennysosa on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan: Lasten ja nuorten kiusaaminen ryhmäilmiönä 2 op -kurssin ja haluavat täydentää suorituksensa niin, että koossa on koko Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -opintojakso.   Täydennysosan suoritettuaan opiskelija on perehtynyt lasten- ja nuorisopsykiatriaan niin, että hän ymmärtää keskeiset käsitteet ja diagnoositon tutustunut kriminologian perusteisiin ja yhteiskuntatieteelliseen syrjäytymiskeskusteluunymmärtää, miten mielenterveyden ongelmat ja rikollisuus ovat osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija  tuntee oppimisvaikeuksien ja kehityshäiriöiden kirjoa ymmärtää oppimisympäristöjen vaikutuksia oppimiseen sekä pedagogisten toimien mahdollisuuden fokuksessa yksilö tuntee kehityksellisen kielihäiriön, matemaattiset oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuusongelmat ja lukemisen vaikeudet pääpiirteittäin tuntee joko autismikirjoon, kehitysvammaisuuteen ja aistien toimintaan liittyviä oppimisvaikeuksia. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan. Kurssit järjestetään seuraavasti

Aineopinnoissa syvennät perusopinnoissa oppimaasi. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan erilaisilla oppimisvaikeuksilla. Ymmärrät myös haasteellisen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja opit puuttumaan tilanteisiin rakentavasti. Saat tietoa, miten vuorovaikutusta voidaan kehittää ja mitä se merkitsee sekä aikuisten että lasten välisissä suhteissa. Opit käyttämään vuorovaikutustaitoja pedagogisia tavoitteita edistävästi.

Ymmärrät tieteellisen tiedon tuottamisen lainalaisuudet ja pohdit tieteen eettisiä ongelmia sekä ihmistieteiden ja luonnontieteiden välistä suhdetta. Syvennät valmiuksiasu sekä laadullisten että määrällisten tutkimusmenetelmien käytössä. Saat valmiuksia tunnistaa erilaisia oppimisen vaikeuksia ja toteuttaa erilaisia interventioita.

Erityispedagogiikan aineopintoihin osallistumisen edellytyksenä on kokonaisuudessaan suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). Aineopintojen suorittaminen kestää yhteensä vähintään puolitoista vuotta.

Aineopintoihin osallistumisen ja suorittamisen kannalta perusopintojen suoritusvuodella ei ole merkitystä. Mikäli kuitenkin tavoitteenasi on tutkinnon suorittaminen, huomioithan että Helsingin yliopistossa tehtävään tutkintoon ei voi käyttää yli 10 vuotta vanhoja opintoja.Tutkintotavoitteisessa tai muussa jatkokoulutukseen tähtäävässä opiskelussa on myös hyvä huomioida että kokonaisuuksien kokonaisarvosanoilla voi olla vaikutusta hakukelpoisuuteen. Mahdolliset hakukriteerit kannattaa aina varmistaa opinnot/koulutuksen järjestävältä taholta.

 

Pakolliset kurssit Erityispedagogiikan valinnainen aineopintokokonaisuus koostuu seitsemästä pakollisesta kurssista. Suositeltava opiskelujärjestys on, että sisältöopinnot suoritaan kokonaisuudessaan ennen menetelmäopintoihin osallistumista. Seminaariin osallistutaan kun kaikki muut kurssit, myös menetelmäopintojaksot, on suoritettu. Poikkeustilanteissa päätoimiset opiskelijat voivat Avoimen yliopiston erityispedagogiikan lehtorilta luvan saatuaan aloittaa seminaarin tutkimusmenetelmäopintojen ollessa vielä kesken. Kurssin suoritettuasi ymmärrät aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden. Opit myös ymmärtämään oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina ja oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä. Osaat tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä ja ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille. Kurssilla saat tietoa lukemaan ja kirjoittamaan oppimista ja lukivaikeutta ennustavista tekijöistä sekä opit arvioimaan ja tukemaan lukemisen ja kirjoittamisen tarkkuutta ja sujuvuutta. Opit myös, miten luetun ymmärtämistä tuetaan ja mitä tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeudella. Perehdyt lukivaikeuden teoreettiseen taustaan, diagnosointiin ja interventiomenetelmiin ja opit tukemaan lukemisen motivaatioita Kurssin suoritettuasi ymmärrät matemaattisten taitojen tavallista ja poikkeavaa kehitystä sekä matemaattisia oppimisvaikeuksia ja niihin liittyvää arviointia sekä interventiotutkimusta. Syvennät myös osaamistasi matematiikan oppimisvaikeuksista ja niihin liittyvistä taustatekijöistä (esim. kognitiiviset tekijät, ympäristölliset tekijät). Kurssin suoritettuasi osaat erotella sopeutumisvaikeuksia, jotka liittyvät kehitys-, persoonallisuus- ja ympäristötekijöihin, sekä ottaa opetuksessasi oppilaiden sopeutumisvaikeudet huomioon ja reflektoida omaa toimintaasi. Lisäksi olet perehtynyt erityispedagogiseen tutkimukseen ja kykenet sen perusteella arvioimaan, ennustamaan ja tukemaan oppilaiden kehitystä. Osaat myös kehittää oppimateriaaleja ja uusia opetustapoja erityisopetukseen sekä organisoida yhteistyötä suunniteltaessa erityisopetuksen järjestelyjä. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.  Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuasi tunnet tieteenalasi (erityispedagogiikka) tutkimuskohteita ja kirjallisuutta sekä osaat etsiä valitsemasi ilmiön tarkasteluun soveltuvia tutkimuksia ja laatia niihin perustuvan kirjallisuuskatsauksen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi.

Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen