Avoin yliopisto: Kasvatustieden koulutusohjelmien valinnaisia opintoja

Valinnaisten kurssien opinnoilla voit syventää osaamistasi eri teemoista.

Opinnot sopivat myös jo työelämään siirtyneille opettajille ja tukevat oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä. Kurssit liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien yksittäisiä valinnaisia opintojaksoja, valinnaisten opintokokonaisuuksien ja moduulien opintoja. Voit suorittaa moduuleista ja opintokokonaisuuksista myös yksittäisiä jaksoja.

Valinnaisten tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.
 

Kesällä 2024 tarjottavat kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman valinnaiset opintojaksot:

EDUEA001 Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

EDUK019 Johtajuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri 5 op

EDUK1309 Lapsen kasvu, kehitys ja sen mahdollisuudet ja haasteet 5 op

EDUK070 Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op

EDUM0132 Erityisopetuksen neurotiedettä 5 op

EDUK083 Matematiikkaa taiteen ja kehollisuuden kautta 5 op
 

Kesällä 2024 tarjottavat Changing Education maisteriohjelman opintojaksot:

EDUMCE05 Neuroscience in Educational Sciences 5 cr

EDUMCE32 Neuroscientific approach to artistic and practical subjects 5 cr

 

Ennakkotiedot lv 2024-2025

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset kurssit, jotka ovat tarjolla myös avoimina yliopisto-opintoina.

Kaikki ennakkotiedot

Moduulikokonaisuuksien opintoja Avoimessa yliopistossa

Moduulit 15-25 op koostuvat 5 op:n laajuisista opintojaksoista. Moduuliin voi kuulua sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja. Osaan moduuleista kuuluu sekä alemman (EQF-taso 6) että ylemmän (EQF-taso 7) korkeakoulututkinnon tasoisia opintojaksoja, ja osa opintojaksoista kuuluu useampaan kuin yhteen moduuliin. Maisteritason (EQF-taso 7) jaksot tunnistat EDUM sekä EDUMCE alkuisista koodeista. Muut opintojaksot ovat kanditasoisia. Moduuleiden ja opintojaksojen järjestämisestä päätetään opetusohjelmassa lukuvuosittain.

Suoritettuasi kolme samaan moduuliin kuuluvaa opintojaksoa, voit pyytää niistä koontia. Voit sisällyttää suorittamasi opintojakson vain yhteen moduuliin, vaikka sama opintojakso olisi tarjolla useammassa eri moduulissa. Moduuleista voit suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja.

 

LUMATIKKA- Kohti oppijalähtöistä ja innostavaa matematiikan opetusta -opintokokonaisuuden kursseilla keskitytään oppijalähtöiseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen.

Opintojen tavoitteena on kehittää eri ikäisten oppijoiden kanssa työskentelevien opettajien ja opettajaksi opiskelevien matemaattista osaamista ja pedagogisia taitoja. Opintokokonaisuuteen kuuluu monipuolisia kursseja, jotka keskittyvät joko tietynikäisten oppijoiden oppimiseen ja opetukseen tai tietyn matemaattisen teeman tai ilmiön käsittelyyn. Opintoihin kuuluu verkko-opiskelua ja opetuskokeiluita käytännön opetustyössä.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit EDUMOD080 LUMATIKKA -opintokokonaisuus koostuu viidestä kurssista. Opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina ja niihin kuuluu myös opetuskokeiluita tai sellaisten suunnittelua. Kurssimateriaalit sijaitsevat verkko-oppimisympäristössä. Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja ennakkovaatimuksia edeltäviltä kursseilta ei ole. Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti. Voit suorittaa 15–25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä kursseja. Kevään 2024 kurssitiedot julkaistaan marras-joulukuussa.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teknologiakasvatuksen alueella.

Voit valita seuraavista jaksoista 3 - 5 (15 - 25 op), jotka voit liittää moduulikokonaisuuteen.

Teknologiakasvatus -moduuli EDUMOD011 Teknologiakasvatus -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi inklusiivisesta kasvatuksesta ja koulutuksesta.

Inklusiivinen kasvatus ja koulutus -moduuli EDUMOD003 Inklusiivinen kasvatus ja koulutus -moduulin opinnot 15 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi kasvatus ja yhteiskunta-teemasta.

Kasvatus ja yhteiskunta -moduuli EDUMOD004 Kasvatus ja yhteiskunta -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.
Draamakasvatus-moduuli Opintojaksossa Draamakasvatuksen perusteet 5 op käsitellään draamakasvatuksen historiaa, teoreettista taustaa ja peruskäsitteitä. Lisäksi perehdytään dramaturgisiin peruskäsitteisiin ja analysoidaan niiden avulla erilaisten tekstien dramaturgiaa. Erilaisissa harjoituksissa harjoitellaan lyhyen tekstin dramatisointia. Mahdollisuuksien mukaan tehdään teatterivierailu ja sen esitysanalyysi.

Arviointi ja oppiminen -kurssikokonaisuus tukee opettajan arviointiosaamisen kehittymistä osana opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kokonaisuus tukee arviointikriteereiden käyttöä arvioinnin yhdenvertaisuuden tukena ja tukee teoria- ja tutkimusperustaista monipuolisten arviointikäytänteiden kehittämistä. Arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioinnin tavoitteet ovat hyvin opettajan hallinnassa ja hän osaa suunnitella ja toteuttaa arviointia niiden mukaisesti. Arviointitiedon hyödyntäminen oppimisen, opetuksen, paikallisen ja kansallisen kehittämisen sekä päätöksen teon tukena tulevat tutuiksi moduulin aikana.

Opiskelija voi valita seuraavista jaksoista kolme (yht. 15 op), jotka hän haluaa suorittaa moduulikokonaisuuteen (valitse EDUM090 Arviointi pedagogisena työvälineenä -kurssista joko perusopetukseen tai lukio-opetukseen suunnattu kurssi):

Arviointi ja oppiminen -moduuli EDUMOD019 Arviointi ja oppiminen -moduulin opinnot 15-25 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kestävyyskasvatukseen kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa kasvatustieteellistä osaamistasi kestävyyden teemasta.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit EDUMOD018 Kestävyyskasvatus -moduulin opinnot 15-25 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi kielitietoisesta ja monikielisestä kasvatuksesta ja koulutuksesta.

Moduulissa on tarjolla kursseja, jotka vahvistavat opiskelijan osaamista suomen opettamisessa uutena kielenä sekä ymmärrystä monikielisen oppilaan kielirepertoaarista ja sen hyödyntämisestä opetuksen suunnittelussa. Nämä kurssit antavat valmiuksia toimia valmistavan luokan opettajana. (EDUK034. EDUK035 ja EDUK012012) 

Lv 24-25 alkaen moduuliin tulee uusi opintojakso: EDUK012012: Kasvatustieteen erikoiskurssi: Valmistavan opetuksen didaktiikka 5 op

Kielitietoinen ja monikielinen kasvatus ja koulutus -moduuli EDUMOD005 Kielitietoinen ja monikielinen kasvatus ja koulutus -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teemasta lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta.
 

Lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta-moduuli EDUMOD004 Lapsuus, kasvatus ja yhteiskunta -moduulin opinnot 15 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikoista.

Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat-moduuli EDUMOD008 Lukemisen, kirjoittamisen ja kirjallisuuden pedagogiikat -moduulin opinnot 15 -25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15-25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi toimijuutta tukevista pedagogisista lähestymistavoista.

Toimijuutta tukevat pedagogiset lähestymistavat -moduuli EDUMOD013 Toimijuutta tukevat pedagogiset lähestymistavat -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15 -25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat-moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa kasvatustieteellistä tutkimusmenetelmäosaamistasi.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit EDUMOD015 Tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat -moduulin opinnot 15-25 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teemasta työelämä, oppiminen ja johtaminen.

Työelämä, oppiminen ja johtaminen -moduuli EDUMOD016 Työelämä, oppiminen ja johtaminen -moduulin opinnot 15-25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15–25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teemasta Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus.
 

Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus-moduuli EDUMOD020 Yhdenvertaisuus, moninaisuus ja monikulttuurisuus -moduulin opinnot 15 op. Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teemasta Finnish Education.

Finnish Education -moduuli EDUMOD023 Finnish Education -moduulin opinnot 15 -20 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15-20 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Moduuliin kuuluvilla opintojaksoilla voit vahvistaa osaamistasi teemasta Svenska som andraspråk (Ruotsi toisena kielenä).

Svenska som andraspråk (Ruotsi toisena kielenä) -moduuli EDUMOD022 Svenska som andraspråk (Ruotsi toisena kielenä) -moduulin opinnot 15 -25 op Voit suorittaa moduulista joko yksittäisiä jaksoja tai voit suorittaa moduulista 15-25 opintopistettä ja koota ne yhdeksi kokonaisuudeksi.
Kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisia opintokokonaisuuksia

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelmien valinnaisten opintokokonaisuuksien opintoja.

Ohjeita opiskeluun ja opintoneuvonta

Löydät opiskeluun liittyvää tärkeää tietoa Opiskelijan ohjeista.

Uudelle opiskelijalle: Tutustu opiskelun muistilistaan, josta löydät kootusti opiskelun eri vaiheisiin liittyvät käytännöt ja ohjeet. 

Mikäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä!

Sinua voisi kiinnostaa myös
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen

Ennen syksyä 2023 järjestetyt opinnot