Opintosuunnat

Löydät linkit Opintopolku.fi-portaalin kuvauksiin ja hakulomakkeeseen jokaisen opintosuunnan kohdalta.

Erikoistumisalasi kasvatustieteiden kandiohjelmassa ja kasvatustieteiden maisteriohjelmassa määrittyy opintosuuntasi mukaan.

Kaikkia opintosuuntia yhdistävät perehtyminen

 • ihmisen kehitykseen
 • oppimiseen ja vuorovaikutukseen
 • opetukseen ja ohjaamiseen
 • koulutuspolitiikkaan ja -järjestelmiin
 • koulutuksen kulttuureihin
 • työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä
 • kasvatustieteelliseen tutkimukseen.

Kasvatustieteissä on seitsemän suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin. 

Suomenkieliset opintosuunnat ovat:

 1. varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi)
 2. varhaiskasvatus (vain maisteri)
 3. luokanopettaja
 4. käsityönopettaja
 5. kotitalousopettaja
 6. erityispedagogiikka
 7. yleinen- ja aikuiskasvatustiede

Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat:

 1. varhaiskasvatuksen opettaja (vain kandi)
 2. luokanopettaja
 3. yleisen ja aikuiskasvatustiede

Valitset opintosuuntasi jo hakuvaiheessa. Kun saat opinto-oikeuden kandiohjelmaan, saat oikeuden suorittaa myös maisteriohjelman. Poikkeuksena tähän on varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta, jossa saat opinto-oikeuden vain kandiohjelmaan. Voit myös hakea suoraan maisteriohjelmaan, jos olet suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon jossain muussa suomalaisessa korkeakoulussa. Riippuen opintosuunnastasi voit myös erikoistua alan sisällä.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kasvatustieteiden kandiohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa perehdyt lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Opiskeluprosessin aikana tuetaan kasvuasi opettajuuteen, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja kasvua elinikäiseen oppimiseen.

Opintoihisi sisältyy varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Perehdyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Kasvatustieteen opintojen lisäksi suoritat ammatillisia valmiuksia antavia opintoja ja yleisopintoja. Tutkintoasi pystyt räätälöimään mielenkiintosi mukaiseksi tämän lisäksi valinnaisilla opinnoilla. Harjoittelusi sijoittuu kenttäpäiväkoteihin, joissa sovellat ohjatusti oppimaasi käytäntöön.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritat kasvatustieteen alemman korkeakoulututkinnon, keskittyen erityisesti varhaiskasvatukseen. Tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi olet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä lapsuuden asiantuntija. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa. Lisäksi osaat havainnoida, ymmärtää, ohjata ja opettaa lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakea maisteriopintoihin. Luonnollisen jatkumon opinnoillesi tarjoaa esimerkiksi kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunta.

 

Varhaiskasvatus

Kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunnassa syvennät lapsuuden, lapsen kehityksen ja oppimisen asiantuntijuuttasi. Voit hakea varhaiskasvatuksen opintosuuntaan valmistuttuasi esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajaksi kasvatustieteiden kandiohjelmasta.

Opinnoissasi vahvistat tietämystäsi varhaiskasvatukseen liittyvistä eettisistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Saavutat syvällisen akateemisen asiantuntijuuden varhaiskasvatusalasta sekä kyvyn tuottaa ja soveltaa tutkimustietoa itsenäisesti. Voit suuntautua opinnoissasi joko hallinnollisen kehittämisen teemoihin tai pedagogisesti, jolloin sinulla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoosi opettajan pedagogiset opinnot.

Valmistuessasi sinulla on hyvät edellytykset toimia monipuolisissa tehtävissä varhaiskasvatuksen parissa; esimerkiksi tutkimus-, koulutus-, kehittämis-, johtamis- ja hallintotehtävissä. Osaat analysoida ja arvioida varhaiskasvatusta koskevia ilmiöitä sekä kehittää ja arvioida omaa työtäsi tutkimuspohjaisesti. Sinulla on valmiudet toimia yhteiskunnassa varhaiskasvatuksen vaikuttajana osallistumalla kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

 

Luokanopettaja

Luokanopettajan opintosuunnassa koulutetaan yhteiskunnallisesti valveutuneita, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen monipuolisia asiantuntijoita. Koulutuksessa saat valmiudet kasvattaa alakoulun oppilaita sekä opettaa koulussa opetettavia oppiaineita. Opintojen aikana perehdyt kasvatukseen ja koulutukseen siten, että kykenet

 • perusteltuun pedagogiseen ajatteluun
 • yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan
 • opetussuunnitelmatyöhön ja
 • oman työsi tutkimiseen.

Luokanopettajan opintosuunnassa voit jatkaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opintojasi suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä luokanopettajan kelpoisuuden. Opintojesi alussa valitset suuntautumisvaihtoehdoksesi joko kasvatustieteen tai kasvatuspsykologian.

Kasvatustieteen opinnoissa kehityt tutkivaksi opettajaksi. Tutkivana opettajana osaat arvioida kasvatustieteellistä tutkimustietoa kriittisesti ja tuottaa itse tutkimustietoa. Saat välineitä opettajaksi kasvuun sekä kouluopetuksen käsitteellistämiseen ja jäsentämiseen. Perehdyt kasvatustieteen kulttuuris-yhteiskunnallisiin perusteisiin, kasvatuksen psykologisiin perusteisiin ja pedagogisiin perusteisiin. Harjoittelet myös tutkimuksen tekemistä ja opettamista.

Kasvatuspsykologian opiskelijana perehdyt sekä kasvatustieteeseen että psykologiaan ja kehityt aktiiviseksi toimijaksi yhteiskunnassa. Suuntautumisvaihtoehtona kasvatuspsykologia on ainutlaatuinen mahdollisuus pitkäkestoiseen pienryhmäopiskeluun, jossa kasvat yhdessä oppimisen, vuorovaikutuksen ja koulutodellisuuden toimintaa kehittäväksi asiantuntijaksi. Kehität yhdessä opiskelijaryhmäsi kanssa uusia opetusmenetelmiä ja hyödynnät uusimpia oppimisen apuvälineitä.

Jos haet suoraan maisteriohjelmaan toisen korkeakoulun kandidaatintutkinnolla, voit hakea vain kasvatustieteen suuntaukseen.

Lue lisää luo­kan­opet­ta­jan opin­to­suun­nan suun­tau­tu­mis­vaih­toeh­doista.

Eri­tyis­pe­da­go­giik­ka

Erityispedagogiikan opintosuunnassa kouluttaudut vuorovaikutustaitoiseksi, monialaiseksi ja joustavaksi asiantuntijaksi, joka ymmärtää erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opinnoissasi perehdyt ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja opetettavuuteen ja niitä tukeviin sekä mahdollista riskiä aiheuttaviin tekijöihin.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa erityispedagogiikan opintojasi suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Valmistuessasi ymmärrät oppimisen erilaisia edellytyksiä ja haasteita. Osaat tukea erilaisia oppijoita pedagogisin keinoin sekä tarkastella oppimisen yksilöllisiä kehityspolkuja, oppimisvaikeuksia ja niiden ennaltaehkäisyä. Sinulla on syvällinen ymmärrys erityispedagogiikan merkityksestä tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien luojana ja osaat edistää oppimisen suunnittelua ja toteutusta erilaisten oppimisen edellytysten lähtökohdista.

Erityispedagogiikan opintosuunnassa suuntaudut joko erityisopettajaksi tai erityispedagogiikan asiantuntijaksi. Jos suuntaudut erityisopettajaksi, saat kelpoisuuden toimia erityisopettajana eri koulutusasteilla. Erityispedagogiikan asiantuntijasuuntautumisessa taas saat valmiuksia erilaisiin asiantuntijatehtäviin, jossa tarvitaan erityispedagogiikan syvällistä tuntemusta.

Opinnoissa keskitytään tunnistamaan ja tukemaan oppimisedellytyksiä kaikissa kehitysvaiheissa. Opintosi kattavat ihmisen kehityksen sekä biologisen että sosiaalisen ja yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Erityistä huomiota kiinnitetään opetukseen ja oppimiseen liittyviin eettisiin kysymyksiin. Yhteistyöhön oppiminen eri ammattiryhmän edustajien ja erilaisista taustoista tulevien perheiden kanssa on oleellinen osa opintojasi. Opintoihisi sisältyy myös opetuksen ja pedagogisten interventioiden suunnittelu ja konsultatiivinen toiminta kasvatusalalla.

Ko­ti­ta­lous­o­pet­ta­ja

Kotitalousopettajan opintosuunnassa kouluttaudut arjen moninaisuuden asiantuntijaksi. Perehdyt arjen elämään erityisesti asumisen, kuluttajuuden, perheen, ruoan ja ravitsemuksen sekä teknologian näkökulmista. Kotitalousopettajan opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä kelpoisuuden kotitalouden aineenopettajan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tehtäviin. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.

Kandidaatin opintojen myötä saat kuvan kotitaloudesta kokonaisuutena. Opinnot antavat perusvalmiudet kotitalouden taidoista ja tutkivan otteen käyttämisestä omassa työssä. Keskeisiä sisältöjä ovat perhe, kuluttajuus, ruoka, ravitsemus, asuminen ja ympäristö, joiden kautta perehdytään muuttuvaan arkeen ja sen hallintaan. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa kotitaloustieteen opintojasi suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Opintojen monipuoliset suoritustavat tukevat kriittisen ajattelun, argumentaation ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä ja soveltamista. Ohjatuissa opetusharjoittelussa keskityt kotitalouspedagogisten taitojesi kehittämiseen yliopiston harjoittelu- ja kenttäkouluissa.

Valmistuessasi olet omaa työtäsi tutkiva aineenopettaja tai kotitalousalan asiantuntija. Kykenet kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa sekä tukemaan kotitalouksien toimintaa moniarvoisessa yhteiskunnassa. Sinulla on valmiudet lähestyä kotitaloustaitoja tutkimuksellisesti ja soveltaa taitojasi kekseliäästi ja luovasti. Pystyt edistämään kestävää arkea ja kokonaisvaltaista hyvinvointia pedagogisista tutkimukseen perustuvista lähtökohdista.

 

 

Kä­si­työn­opet­ta­ja

Käsityönopettajan opintosuunnasta valmistut kasvatuksen, opetuksen, oppimisen ja käsityöalan asiantuntijaksi. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa käsityönopettajan opintojasi suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Valmistuessasi sinulla on edellytykset niin käsityön alan tutkimukseen, asiantuntijatehtäviin ja kehittämistyöhön kuin käsityön opettamiseen. Opintosuunnassa suoritettavat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin opinnot antavat yhdessä kelpoisuuden perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin sekä aikuiskoulutuksen opetustehtäviin.

Koulutusta luonnehtii laaja-alaisuus, monitieteisyys ja tutkimuksellisuus. Käsityönopettajan opintosuunnan keskeisenä tavoitteena on huolehtia käsityöstä ja käsityötaidosta perussivistyksen ja elämänikäisen oppimisen osana. Käsityötieteessä opintojen aihealueita ovat muun muassa

 • suunnittelu- ja valmistusprosesseihin liittyvän tiedonmuodostuksen ja tieteellisen ajattelun välinen vuorovaikutus
 • monimateriaalinen ongelmanratkaisu
 • työn organisointi ja arviointi
 • kestävä ja eettinen kuluttajuus sekä
 • moniulotteinen käsityökulttuuri.

Opintojesi aikana syvennyt laajemmin johonkin käsityön alueeseen. Opiskelu sisältää luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja. Opetusharjoittelusi suoritat yliopiston harjoittelukouluissa ja kenttäkouluissa. Osaat valmistuessasi kehittää käsityöalaan liittyvää pedagogista tietoa ja taitoa sekä ymmärrät tutkimuksen merkityksen.

Ylei­nen ja ai­kuis­kas­va­tus­tie­de

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa kouluttaudut kasvatus-, koulutus- ja opetusalan monipuoliseksi asiantuntijaksi. Kandidaatin tutkintoosi kuuluu niin kasvatustieteiden teoriaa kuin käytännön sovelluksia ja tutkimusmenetelmiin perehtymistä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintoja suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Valmistuessasi sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja -tuottamiseen. Osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti sekä arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa. Ymmärrät kasvatusta, koulutusta ja oppimista laaja-alaisesti yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.

Opinnoissasi saavutat syvällisen ymmärryksen kasvatustieteestä tieteenalana ja saat erinomaiset edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä tai tutkijana. Kasvatustieteet tutkivat kasvua, kehitystä ja oppimista sekä kasvatuksen ja koulutuksen laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kohteina voi olla esimerkiksi

 • koulutuspolitiikka
 • koulutusjärjestelmät ja niiden muutokset
 • eriarvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmat
 • oppiminen ja opetus yksilön ja sosiaalisen ympäristön näkökulmista tai
 • työelämän muutokset ja organisaatioiden kehittäminen.

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnassa voit syventyä johonkin kolmesta painopistealueesta: kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri; opetus ja oppiminen; toiminta, muutos ja innovaatio. Suoritat myös harjoittelun, jossa pääset tutustumaan kasvatustieteellisen alan asiantuntijatyöhön.

Lä­ra­re inom små­barn­spe­da­go­gik

Varhaiskasvatuksen opettajan ruotsinkielisessä opintosuunnassa perehdyt lapsuuteen sekä lapsen kehitykseen ja oppimiseen. Opiskeluprosessin aikana tuetaan kasvuasi opettajuuteen, vahvan ammatti-identiteetin rakentumista ja kasvua elinikäiseen oppimiseen.

Opintoihisi sisältyy varhaiskasvatuksen lapsinäkökulma sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset, historialliset ja filosofiset ulottuvuudet. Perehdyt varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Kasvatustieteen opintojen lisäksi suoritat ammatillisia valmiuksia antavia opintoja, ohjattua harjoittelua kenttäpäiväkodeissa sekä yleisopintoja. Opinnoissasi painottuvat erityisesti monikielisyyden, monimuotoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat.

Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnassa suoritat kasvatustieteen alemman korkeakoulututkinnon, keskittyen erityisesti varhaiskasvatukseen. Tutkinto antaa pätevyyden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa. Valmistuttuasi varhaiskasvatuksen opettajaksi olet lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen sekä lapsuuden asiantuntija. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida pienten lasten kasvatus- ja opetustoimintaa sekä havainnoida, ymmärtää, ohjata ja opettaa lasta ja lapsiryhmää yksilöllisesti ja yhteisöllisesti.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit halutessasi hakeutua maisteriopintoihin. Luonnollisen jatkumon opinnoillesi tarjoaa esimerkiksi kasvatustieteiden maisteriohjelman varhaiskasvatuksen opintosuunta.
 

Klass­lä­ra­re

Ruotsinkielisessä luokanopettajan opintosuunnassa koulutetaan yhteiskunnallisesti valveutuneita, kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen monipuolisia asiantuntijoita. Koulutuksessa saat valmiudet kasvattaa alakoulun oppilaita sekä opettaa koulussa opetettavia oppiaineita. Opintojen aikana perehdyt kasvatukseen ja koulutukseen siten, että kykenet

 • perusteltuun pedagogiseen ajatteluun
 • yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan
 • opetussuunnitelmatyöhön ja
 • oman työsi tutkimiseen.

Luokanopettajan opintosuunnassa voit jatkaa kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opintojasi suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Opintosuunnassa suoritetut kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnot antavat yhdessä luokanopettajan kelpoisuuden. 

Ruotsinkielisessä luokanopettajan opintosuunnassa erikoistut monikielisyyteen, monimuotoisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviin kysymyksiin. Perehdyt kielen merkitykseen kaikkien aineiden oppimisessa ja kielitietoisen koulun rakentumiseen. Opit ymmärtämään miten oppilaiden monimuotoisuus rakentuu eri sosiaalisten, uskonnollisten ja kielellisten taustojen sekä maahanmuuton seurauksena. 

Valmistuessasi sinulla on opettajana valmiudet toimia yhä enemmän monikielisessä ja -kulttuurisessa kouluympäristössä. Pystyt edistämään oppilaiden kielitaidon, identiteetin ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kehitystä. Sinulla on tietämystä ja käytännön kokemusta siitä, kuinka työskentelet yhdenvertaisella ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla kaikkien oppilaiden kanssa, riippumatta heidän taustastaan.

All­män och vuxen­pe­da­go­gik

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen ruotsinkielisessä opintosuunnassa kouluttaudut kasvatus-, koulutus- ja opetusalan monipuoliseksi asiantuntijaksi. Kandidaatin tutkintoosi kuuluu niin kasvatustieteiden teoriaa kuin käytännön sovelluksia ja tutkimusmenetelmiin perehtymistä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa opintoja suoraan kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.

Valmistuessasi sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja -tuottamiseen. Osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti sekä arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa. Ymmärrät kasvatusta, koulutusta ja oppimista laaja-alaisesti yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista. Opintosuunnassa painotetaan erityisesti monikielisyyden, monimuotoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat. Suoritat myös työharjoittelun, jossa pääset tutustumaan kasvatustieteellisen alan asiantuntijatyöhön.

Opinnoissasi saavutat syvällisen ymmärryksen kasvatustieteestä tieteenalana ja saat erinomaiset edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä tai tutkijana. Kasvatustieteet tutkivat kasvua, kehitystä ja oppimista sekä kasvatuksen ja koulutuksen laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Tutkimuksen kohteina voi olla esimerkiksi

 • koulutuspolitiikka
 • koulutusjärjestelmät ja niiden muutokset
 • eriarvoisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmat
 • oppiminen ja opetus yksilön ja sosiaalisen ympäristön näkökulmista tai
 • työelämän muutokset ja organisaatioiden kehittäminen.