Erilliset eritysopettajan opinnot
Erillisten erityisopettajan opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opetus järjestetään suomeksi. Hakuvaiheessa tulee osoittaa riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Hakuaika syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on 9.12.2021-11.1.2022. Tarkemmat hakutiedot opintopolussa on julkaistu 28.10.2021.
Valintakokeeseen luettava ennakkomateriaali

Erillisten erityisopettajien valintakoe järjestetään 8.2.2022 kello 13.00 - 15 Helsingin yliopiston keskustakampuksen tiloissa. Tarkemmasta salijaosta ilmoitetaan myöhemmin.

Kokeeseen voivat osallistua kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.

Valintakokeen kysymykset perustuvat alla oleviin viiteen artikkeliin. Artikkelit ovat saatavana tällä sivulla oikaisuvaatimusajan loppuun 23.3.2022.

Artikkelit ovat saatavana vain suomenkielisinä, mutta valintakokeen kysymykset ovat pyynnöstä saatavana myös ruotsin kielellä.

 

1.

Jahnukainen:  Erityisopetus ja oppivelvollisuus. Sivunumerointi 40-65.

 

2. 

Fernström, Vuorinen ja Uusitalo: Hyvinvointi, kouluonnellisuus ja vahvuuksien käyttö kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisilla. Ei sivunumerointia, 28 sivua.

 

3.

Rämä et al.: Ruskeasuon koulun kehittämis-hanke II: ICF-pohjaiset toiminta-kykykuvaukset, HOJKS-tavoitteet ja lukuvuosiarvioinnit toiminta-alueittaisessa opetuksessa. Sivunumerointi 28-44.

 

4.

Torppa et al.: Kirjojen lukeminen tukee luetun ymmärtämisen kehitystä. Sivunumerointi 1-12.

 

5.

Honkasilta ja Vehkakoski: Nuorisotutkimus 4/2017: Autenttisuutta lääkitsemässä vai lääkitsemällä? -lääkitykselle annetut merkitykset identiteettineuvotteluissa. Sivunumerointi 21-34.

 

Valintakokeen suorituspaikka 8.2.2022 kello 13-15

Erillisten erityisopettajien valintakoe suoritetaan useassa eri salissa keskustakampuksen alueella. Edellytämme maskin käyttöä kokeessa. Kokeen suorittajien välinen etäisyys on vähintään 1,5 metriä.

Hakijat on jaettu eri saleihin aakkosjärjestyksessä lukuunottamatta niitä hakijoita, jotka ovat halunneeet valintakoekysymykset myös ruotsiksi. He kaikki tekevät valintakokeen Porthania I salissa.

Salijako:

Porthania, Sali I. Yliopistonkatu 3, Helsinki: AA-Häk. Salissa kokeen tekevät kaikki ne jotka ovat halunneet kysymykset myös ruotsin kielellä.

Porthania, Sali II, Yliopistonkatu 3, Helsinki: Häm-Kuo

Porhania, Sali III, Yliopistonkatu 3, Helsinki: Kup-Luo

Suomen laki -sali, Yliopistonkatu 3, Helsinki: Lyt-Paa

Metsätalo, Sali I, Unioninkatu 40, Helsinki: Paj-Sie

Aurora -rakennus, Sali 230, Siltavuorenpenger 10, Helsinki: Sil-ÖÖ.

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea erillisiin erityisopettajan opintoihin, mikäli olet suorittanut vaaditun pohjatutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). LEO:n ja ELO:n hakuryhmässä hakiessa tulee olla myös tietty määrä vaadittua työkokemusta. Sinun tulee myös osoittaa vaadittu kielitaito. Huolehdithan ajoissa, että sinulla on todistus kootuista erityispedagogiikan perusopinnoista ja että työtodistuksesi ovat kunnossa.

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit Opintopolusta valintaperusteista.

Kuvaus erillisistä erityisopettajan opinnoista

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

 

Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaryhmät ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2022
  • ELO: Erilliset erityisluokanopettajan opinnot, 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa
  • LEO: Erilliset erityisopettajan opinnot (laaja-alainen), 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 20 opiskelijaa siten, että päteville äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varataan 5 paikkaa. Jos äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.
  • VEO: Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, 2022 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa.

Hakija voi pohjakoulutuksensa ja muiden kelpoisuuden tuottavien opintojen perusteella olla hakukelpoinen ja hakea useammassa kuin yhdessä erillisten erityisopettajan opintojen valintaryhmässä (ELO,L EO, VEO). Erillisten erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on rakenteellisesti sama valintaryhmästä tai suuntautumisesta riippumatta, mutta opintojen painotus ryhmäopetuksessa riippuu valintaryhmästä. Koulutuksen antama muodollinen pätevyys ei myöskään riipu siitä, missä valintaryhmässä hakija on tullut valituksi.

Seuraava haku

Tarkat valintaperusteet syksyllä 2022 alkaviin opintoihin on julkaistu opintopolussa 28.10.2021. Hakuaika on 9.12.2021-11.1.2022.