Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot
Osa kasvatustieteiden kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun.

Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnot tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin.

 

Kasvatustieteen opintosuunnat

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelman eri opintosuuntien opinnoista erityispedagogiikan, käsityötieteen, luokanopettajan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntien opintoja.

Yhteisiä opintoja

Avoimessa yliopistossa on lisäksi tarjolla koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintoja.

Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset tieteenalaopinnot Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot
Yhteiset valinnaiset opinnot Yhteiset valinnaiset opinnot
Teknologiakasvatus 15 op Opintokokonaisuus kuuluu Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteiseen OpiT! teknologiakasvatuksen jatkuvan oppimisen ohjelmaan ja opintojaksoilla on mukana opettajia esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiosta. Kokonaisuus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja saada käytännössä testattua tietoa teknologiakasvatuksen toteuttamisesta eri ikäisten oppijoiden parissa.
Studia Paedagogica Studia Paedagogica kurssit: Kasvun mahdollisuudet ja haasteet (EDUK000), Työn trendit (EDUK0001) ja Kehittämisen trendit (EDUK0002).
Valinnaiset tieteenalaatukevat opintokokonaisuudet

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelman valinnaisia tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintoja.

Opettajille ja opettajaksi pätevöityville

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kursseja, jotka liittyvät esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan ja yläkoulun tai lukion aineenopettajan osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Tavoitteena erityisopettajan pätevyys
Avoimessa yliopistossa voit suorittaa osia erillisistä erityispedagogiikan opinnoista sekä erityisopettajan valintaperusteisiin sisältyvät erityispedagogiikan perusopinnot 25 op.

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen opettajan opinnot
Voit opiskella luokanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopinnot 25 op ja lisäksi tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Pedagogisia opintoja
Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa opettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja kokonaisuudessaan, mutta esimerkiksi kasvatustieteellisistä opinnoista voi saada lisäpisteitä pedagogisiin opintoihin hakiessa ja suoritetuista opintokokonaisuuksista voidaan osa hyväksilukea opettajan pedagogisiin opintoihin. Pedagogista opinnoista Avoimessa on tarjolla kolme perusopintojen kurssia.

Hae opettajan ammattipätevyyksiin antaviin opintoihin

Opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin. Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.

Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kolme perusopintojen jaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op/Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 op (yhteisosuus)

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, voi pedagogisiin opintoihin hakiessa saada lisäpisteitä.
Hae opettajan pedagogisiin opintoihin

Suoritetuilla kasvatustieteen perusopinnoilla 25 op saa kasvatustieteellisen tiedekunnan  tämänhetkisten ahot-linjausten mukaisesti hyväksiluettua pedagogisista opinnoista jaksot PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op ja PED002 Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op.
Jakso PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi I, yhteisosuus 2 op on vastaava kuin pedagogisten PED0061 Opettaja työnsä tutkijana - Didaktiikka 2 op

Pedagogiset opinnot Pedagogiset opinnot
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen