Avoin yliopisto: Kasvatustieteiden opinnot
Osa kasvatustieteiden kandiohjelman opinnoista tarjotaan avoimina yliopisto-opintoina kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kasvatustieteet tutkivat ihmisen kasvua ja oppimista läpi elämänkulun.

Kasvatustieteiden koulutusohjelman opinnoista saat monipuolisia valmiuksia kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen sekä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin.

Kasvatustieteiden opinnot tukevat myös ammattitaidon ylläpitämistä ja jatkuvaa kehittämistä.

Kasvatustieteen opintosuunnat

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelman eri opintosuuntien opinnoista erityispedagogiikan, käsityötieteen, luokanopettajan, pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), varhaiskasvatuksen opettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuuntien opintoja.

Yhteisiä opintoja

Avoimessa yliopistossa on lisäksi tarjolla koulutusohjelman yhteisiä tieteenalaopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yhteisiä valinnaisia opintoja sekä valinnaisia tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintoja.

Yhteisiä tieteenalaopintoja

Yhteiset tieteenalaopinnot Yhteisiä tieteenalaopintoja Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan. Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin tavoitteena on tarkastella laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja lähestymistapoja reflektiivisyyttä painottaen. Kurssi perehdyttää laadullisen tutkimuksen keskeisiin teemoihin, tutkimusetiikkaan ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opetuksen aikana harjoitellaan laadullisen tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta eli aineiston tuottamista, analyysia ja tulkintaa sekä arviointia. Tavoitteena on myös tuntea laadullisia lähestymistapoja ja osata soveltaa niitä sekä pohtia mitä merkityksiä tutkimuksella on ja voisi olla.  Kurssit järjestetään seuraavasti Kurssin suoritettuasi ymmärrät tilastollisen päätöksenteon perusteita ja osaat suunnitella kvantitatiivisen tutkimuksen sekä tunnet aineiston hankinnan keskeiset kysymykset. Osaat myös kuvata ja analysoida aineistoa tilastollisin menetelmin sekä raportoida tulokset. Kurssit järjestetään seuraavasti

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot

Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot Yhteiset kieli- ja viestintäopinnot Opintojakson suoritettuasi ymmärrät draamaopetuksen teoreettiset perusteet sekä kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen merkityksen toimiessasi avoimissa oppiympäristöissä. Osaat jäsentää vuorovaikutustilanteita ja ratkoa niiden ongelmia draaman keinoin. Osaat myös suunnitella, toteuttaa ja arvioida draamallisia vuorovaikutustilanteita. Kurssit järjestetään seuraavasti
Yhteiset valinnaiset opinnot Yhteiset valinnaiset opinnot Kurssin suoritettuasi ymmärrät aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden. Opit myös ymmärtämään oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina ja oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä. Osaat tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä ja ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille. Opit tuntemaan kasvatuksen ja koulutuksen sosiologisen tutkimuksen keskeisimmät teemat sekä sosiologisen näkökulman merkitykseen koulutuksen käytännöissä. Kurssin suoritettuasi ymmärrät sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset sekä osaat jäsentää koulutuksen yhteiskunnallisia funktioita ja prosesseja. Opiskelija...  ymmärtää leikkiä sosiokulttuurisena ilmiönä ja pienten lasten toiminnan tapana tarkastelee leikin ympäristöjä, välineitä, vuorovaikutusta sekä osallisuutta leikistä hallitsee pedagogisesti leikin tukemisen havainnoiden ja ohjaten ymmärtää, miten kielellinen kehitys, kehollisuus ja tunteet kehittyvät leikkiessä ymmärtää leikin ja mielikuvituksen välisiä suhteita oppimisessa  Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteet tunnistaa oppilaan identiteetin tukemiseen liittyviä erityistarpeitaoppii suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta siten, että oppilas saa tukea identiteettinsä rakentamiseen moninaisessa ympäristössä mm. dialogitaitoja kehittämälläsaa valmiuksia reflektoida kriittisesti omia näkemyksiään moninaisuudesta ja tarkastella omaa opettajuuttaan ja pedagogisia ratkaisujaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden näkökulmastaosaa pohtia ja toteuttaa yhdenvertaisuutta opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ymmärtää, kuinka kurssin teemat liittyvät jokaisen opettajan työhön ja osaa hankkia relevantteja tietoja ja taitoja niiden toteuttamiseenosaa sijoittaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden käsitteet osaksi lähikäsitteiden verkostoatiedostuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kielitietoisuus-ajattelustaosaa soveltaa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden teoreettisia näkökulmia yhteiskunnallisten ilmiöiden ja keskustelun tarkasteluun  Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa lapsen mediankäytön ja mediakulttuurin merkitystä lapsen kehityksessä, identiteetin rakentumisessa sekä yhteiskunnallisessa osallisuudessa ja aktiivisessa kansalaisuudessakykenee hyödyntämään lasten mediakulttuureita pedagogisesti opettajan työssä ja muissa asiantuntijatehtävissäymmärtää mediakasvatuksen, monilukutaidon ja tieto- ja viestintäteknologian peruskäsitteistön ja teoreettiset lähtökohdat Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija:  ymmärtää mediakasvatuksen erilaisia teoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja rajoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja kriittisiä medialukutaitoja opetuksessa, opiskelussa ja viestinnässä  Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhön ja organisaatioihin liittyvän oppimisen ja asiantuntijuuden henkilökohtaisia, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja haasteita, empiiristä tutkimusta ja teoreettisia pääsuuntauksia. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija:   osaa kuvata strategioiden ja visioiden merkityksen sekä omassa johtamisessaan että organisaation, kuten  oppilaitoksen, ja toiminnan laadun kehittämiselle.  on saanut perustyövälineet henkilöstön osaamisen, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden arvioimiseen ja kehittämiseen   tietää miten tunnistetaan muutostarpeet työyhteisön toiminnassa   tietää pääpiirteittäin miten työyhteisön sisäistä muutosta ohjataan ja motivoidaan sekä miten toimitaan luovassa yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa            Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot  organisaatioiden ja johtamisen teorioista   pedagogista johtamisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa  organisaation kulttuurin ja ilmapiirin kehittämisestä  moninaisten työyhteisöjen ja moniammattillisen osaamisen haasteista   Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuasi osaat eritellä institutionaalisen varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja rajoituksia erityisesti alle 3-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä näkökulmasta. Osaat havainnoida erityisesti alle 3-vuotiaita lapsia ottaen huomioon heidän kehitysvaiheensa ja yksilölliset piirteensä.  Osaat myös toteuttaa ja arvioida tavoitteellista, etukäteissuunnitteluun ja improvisaatioon perustuvaa varhaiskasvatusta erityisesti alle 3-vuotiaiden ryhmissä. Kurssit järjestetään seuraavasti
Studia Paedagogica Studia Paedagogica kurssit: Kasvun mahdollisuudet ja haasteet (AYEDUK000), Työn trendit (AYEDUK001) ja Kehittämisen trendit (AYEDUK002). Opintojakson suoritettuaan Opiskelija on monipuolistanut teoreettista ja ammatillista osaamistaan.Opiskelija on saanut erilaisia näkökulmia kasvatukseen, koulutukseen ja yhteiskuntaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Kurssit järjestetään seuraavasti Teknologinen kehitys muuttaa työn tekemistä ja korostaa oppimisen merkitystä. Opintojaksolla Työn trendit ja oppiminen lähestytään ajankohtaisia työ- ja liike-elämän ilmiöitä oppimisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää työ- ja liiketoiminnan muutoksia, ja niihin liittyvää kehittämistoimintaa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojaksolla tutustutaan ajankohtaisiin työn ja palvelujen kehittämisen menetelmiin, jotka tukevat yhtesöllisyyttä sekä jatkuvaa oppimista. Keskeinen opintojakson näkökulma on tarve siirtyä yksilöllisestä asiantuntijuudesta yhteisölliseen oppimiseen, jotta voidaan ketterästi ja joustavasti vastata nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin. Kehittävän työntutkimuksen lisäksi perehdytään LEAN-kehittämiseen (prosessien jatkuva parantaminen), palvelumuotoiluun, jossa korostuu kehittäminen asiakasrajapinnassa sekä digitaalisuuden merkitykseen kehittämistoiminnassa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy hahmottamaan työn kehittämisen eri lähestymistapojen ja menetelmien eroja ja yhteneväisyyksiä sekä tunnistaa niiden soveltamismahdollisuuksia erilaisissa työn konteksteissa sekä kehittämishaasteissa. Kurssit järjestetään seuraavasti
Valinnaiset tieteenalaatukevat opintokokonaisuudet

Avoimessa yliopistossa on tarjolla kasvatustieteiden koulutusohjelman valinnaisia tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintoja.

Pedagogiset opinnot

Erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa (60 op) perusopinnot ovat 25 op ja aineopinnot 35 op.
Avoin yliopisto tarjoaa pedagogisista opinnoista kolme perusopintojen jaksoa:
PED001 Kasvatuksen yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja filosofiset perusteet 5 op
PED002 Oppimisen psykologia 5 op/Johdatus kasvatus- ja kehityspsykologiaan 5 op
PED003 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 2 op (yhteisosuus)

Suoritetuista Kasvatustieteen perusopinnoista 25 op: Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede), pedagogik (allmän och vuxenpedagogik), erityispedagogiikka, kasvatuspsykologia, yliopistopedagogiikka, saa hakiessa lisäpisteitä. Katso lisätietoa: Opettajankoulutuksen erilliset opinnot

Pedagogiset opinnot Pedagogiset opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida kasvatusinstituutioiden historiallista rakentuneisuutta sekä monitahoista ja arvosidonnaista yhteiskuntasidosta,tunnistaa kasvatuksen koulutuspoliittisia tekijöitä ja osaa jäsentää niiden keskinäisiä suhteita,perehtyy kasvatusfilosofian peruskäsitteistöön ja osaa soveltaa sitä kasvatuksen ilmiöihin,ymmärtää kulttuurisen moninaisuuden ilmenemismuotoja suomalaisessa yhteiskunnassa,kykenee problematisoimaan kasvatuksessa ilmenevää diskriminaatiota, epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuuksia,ymmärtää kasvu- ja koulutusympäristön ja sen toimijoiden vaikutuksen oppijan identiteetin rakentumisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot oppimiseen liittyvistä ilmiöistä ja prosesseista.on perustiedot kehityksestä biologisena, psykologisena ja kulttuurisesti muovautuvana prosessina.on perustiedot vuorovaikutuksen, oppimisen ja käyttäytymisen suhteesta. opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.osaa reflektoida ja kehittää omaa toimintaansa oppimis- ja kehityspsykologisen tiedon avulla.osaa soveltaa teknologiaa yhteisöllisessä tiedonluomisessa. Kurssit järjestetään seuraavasti Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää didaktiikan kasvatustieteen osa-alueena ja opettajan ammatillisten tietojen ja taitojen teoriapohjana,ymmärtää opetus–opiskelu–oppimisprosessin,ymmärtää opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeisiä elementtejä ja niiden välisiä suhteita ja osaa soveltaa niitä omaan koulutusalaansa,ymmärtää opetuksen kasvatuksellisen merkitsevyyden ja eettisen luonteen.
Ohjeita opiskeluun

Tärkeää tietoa opiskeluihisi liittyen löydät Opiskelijan ohjeista.

MIkäli et löydä kysymykseesi vastausta, ota yhteyttä avoin-student@helsinki.fi

Näitä kursseja emme malttaisi odottaa!
Tutkinto-opiskelijaksi?

Tutustu koulutusohjelmiin ja opiskelijaksi hakemiseen